№ 1(13) (2016)

Рекомендовано Вченою радою Київського університету імені Бориса Грінченка
(протокол № 2 від 25.02.2016)

Зміст

МНЕМОНІЧНІ ПРИЙОМИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ PDF
Natalia A. Baranenkova, Liudmyla K. Svetenok 1-8
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФАХОВІЙ ІНШОМОВНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ PDF
Olena I. Bratkova 9-18
СУЧАСНІ ТИПИ НАВЧАЛЬНОГО ВІДЕО ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ PDF
Viktoriia P. Vember, Dariya L. Buchynska 19-29
ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРІВ З ФІЛОЛОГІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Oksana M. Glushak 30-41
ВИВЧЕННЯ ТЕОРІЇ ХІМІЧНОЇ БУДОВИ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ: МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ PDF
Andrii K. Grabovyy 42-53
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ У МІЖНАРОДНОМУ ПРОСТОРІ PDF
Natalia A. Demeshkant, Viktoria V. Pabat 54-64
ПОНЯТТЯ «ПОЛІКУЛЬТУРНІСТЬ» ТА «МУЛЬТИКУЛЬТУРНІСТЬ» У НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ PDF
Inna V. Kovalynska 65-78
КОМПОНЕНТНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ШКІЛЬНОЇ БІОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ PDF
Tetyana V. Korshevnyuk 79-87
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ PDF
Маria D. Кubitska 88-95
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФОНОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ В УЧНІВ З ТЯЖКИМИ МОВЛЕННЄВИМИ РОЗЛАДАМИ PDF
Tatiana V. Melnichenko 96-107
ЛІНІЙНИЙ ТА ОБ’ЄМНИЙ СПОСОБИ ПОДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ PDF
Olena L. Merzliakova 108-120
РОЗВИТОК ЗАГАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ МАГІСТРАТУРИ ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ PDF
Viktoriya H. Muromets 121-130
ЯК ПОДОЛАТИ ПЕДАГОГУ ТРИВОЖНІСТЬ СТУДЕНТІВ? PDF
Jevghenija O. Nevedomsjka, Taisija O. Mykhajlovsjka 131-144
ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У КОНТЕКСТІ НАУКОВО-ПРЕДМЕТНОЇ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
Roman O. Pavliuk 145-156
КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ З МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ PDF
Vladimir V. Proshkin, Yevgenia U. Gribonos 157-168
РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ НА РУБЕЖІ ТИСЯЧОЛІТЬ PDF
Nina M. Rudenko 169-176
СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ КОНТЕКСТ СПРИЙНЯТТЯ СТУДЕНТАМИ ЦІННОСТЕЙ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ УНІВЕРСИТЕТУ PDF
Nazar M. Sliusarevskyi 177-187
ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ КООПЕРАЦІЇ PDF
Svitlana V. Stebljuk 188-197
ОСВІТА ДОРОСЛИХ В ІРЛАНДІЇ І УКРАЇНІ: СПІЛЬНЕ ТА ВІДМІННЕ У ТЕНДЕНЦІЯХ РОЗВИТКУ PDF
Nataliia O. Terentieva, Olha I. Sytnyk 198-207
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ САМООРГАНІЗАЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ PDF
Alexander Yu. Teslenkov 208-216
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В УМОВАХ КОЛЕДЖУ PDF
Tаtуana V. Khoma 217-225
ФОРМУВАННЯ УМІНЬ ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІСТОРІЇ PDF
Larysa G. Yanovskaya 226-231