Редакційна політика

(склад редакційної колегії затверджено на засіданні Вченої ради від 29 листопада 2018 року, протоколом № 10)

Головний редактор

Огнев'юк Віктор Олександрович - доктор філософських наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, ректор Київського університету імені Бориса Грінченка

ORCID iD 0000-0002-8671-3348

(e-mail:rector@kubg.edu.ua)

Researcher ID C-8792-2016

Склад редколегії

Буйницька Оксана Петрівна - − заступник головного редактора, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач НДЛ інформатизації освіти Київського університету імені Бориса Грінченка

(e-mail: o.buinytska@kubg.edu.ua)

ORCID iD 0000-0002-3611-2114

Scopus Author ID: 57194522553

Researcher ID: O-1538-2016


Жильцов Олексій Борисович-кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з науково-методичної та навчальної роботи Київського університету імені Бориса Грінченка, член-кореспондент Української Академії Акмеології

(e-mail: o.zhyltsov@kubg.edu.ua)


Котенко Ольга Володимирівна - кандидат педагогічних наук, доцент, директор Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, член-кореспондент Української Академії Акмеології

(e-mail:o.kotenko@kubg.edu.ua)

ORCID iD 0000-0001-8967-8130


Паламар Світлана Павлівна - кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри педагогіки та психології Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка

(e-mail:  s.palamar@kubg.edu.ua)

ORCID iD 0000-0001-6123-241X


Ліннік Олена Олегівна - доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри початкової освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка

(e-mail:   o.linnik@kubg.edu.ua)

ORCID ID 0000-0001-5761-2153


Горбань Олександр Володимирович - доктор філософських наук, професор. Професор кафедри філософії Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка

(e-mail:  o.horban@kubg.edu.ua)

ORCID iD 0000-0003-2321-5963


Купрій Тетяна Георгіївна - кандидат історичних наук, доцент кафедри філософії історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка

(e-mail: t.kuprii@kubg.edu.ua)

ORCID iD 0000-0002-7305-5411


Воротнікова Ірина Павлівна - кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка

(e-mail:   i.vorotnykova@kubg.edu.ua

ORCID iD 0000-0003-1211-8885


Лях Тетяна Леонідівна - кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Київського університету імені Бориса Грінченка

(e-mail:  t.liakh@kubg.edu.ua)

ORCID iD 0000-0002-8807-0497


Бодненко Дмитро Миколайович - кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних наук і математики Київського університету імені Бориса Грінченка

(e-mail:  d.bodnenko@kubg.edu.ua)

ORCID iD 0000-0001-9303-6587


Гладкова Валентина Миколаївна-доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри управління Київського університету імені Бориса Грінченка, академік Української Академії Акмеології

(e-mail: v.hladkova@kubg.edu.ua)

ORCID iD 0000-0003-4362-2195


Сергєєнкова Оксана Павлівна - доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Київського університету імені Бориса Грінченка

(e-mail:    o.serhieienkova@kubg.edu.ua)

ORCID ID 0000-0003-4252-2352


Яценко Тамара Семенівна − доктор психологічних наук, професор, академік НАПН України, професор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

(e-mail: yacenkots@gmail.com)

ORCID iD 0000-0002-1996-66IX


Проценко Олена Борисівна - кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач НДЛ освітології Київського університету імені Бориса Грінченка

(e-mail: o.protsenko@kubg.edu.ua)

ORCID ID 0000-0001-5046-854Х


Фруктова Яна Станіславівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри журналістики та нових медіа Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка, член-кореспондент Української Академії Акмеології

(e-mail: y.fruktova@kubg.edu.ua)

 

Рибалко Людмила Сергіївна  − доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, віце-президент Української Академії Акмеології, академік Української Академії Акмеології

(e-mail: akme15@ukr.net)

ORCID iD 0000-0002-2294-5270


Алексєєнко-Лемовська Людмила Владиславівна-кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти та дитячої творчості факультету педагогіки і психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова

(e-mail: al-lem17@ukr.net)

ORCID iD 0000-0001-5391-0719


Isaak М. PapadopoulosAristotle University of Thessaloniki, Greece.

(e-mail: isaak_calling@hotmail.com)

ORCID iD 0000-0002-3262-0314

Scopus ID 57201410492


 

 

Етична політика журналу

Редакційна політика електронного наукового видання «Освітологічний дискурс» спрямована на дотримання етичних норм, прийнятих міжнародною науковою спільнотою. Діяльність редакційної колегії у цьому напрямі спирається на рекомендації Комітету з видавничої етики (Committee on Publication Ethics), а також на цінний досвід авторитетних міжнародних журналів та видавництв.

Важливою умовою прийняття статті до друку є наявність нових оригінальних наукових результатів, які раніше ніде не публікувалися.

У разі, якщо матеріали вже було опубліковано раніше, автор повинен надати редакції бібліографічну довідку про попередні публікації та обґрунтувати актуальність публікації нового варіанту, пояснивши характер доповнень і змін, внесених до останнього варіанту статті.

Будь-які суперечливі питання (фінансові, академічні, особисті та ін.) уважно розглядаються членами редакційної колегії. У разі підтвердження підозр, пов'язаних з можливим плагіатом або фальсифікацією результатів, стаття беззастережно відхиляється.

Журнал дозволяє авторам зберігати авторські права без обмежень.

Усі взаємовідносини з питань видавничої етики, що виникають між авторами та редакційною колегією видання і не врегульовані цим документом, регулюються міжнародними загальноприйнятими стандартами COPE (Committee on Publication Ethics).

Політика рецензування

Рецензування проходять всі статті, які надійшли до редакційної колегії. Процедура рецензування орієнтована на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті, визначення її відповідності вимогам журналу та передбачає всебічний аналіз переваг та недоліків матеріалів статті. До друку приймаються лише ті статті, що є цінними з наукової точки зору та сприяють вирішенню актуальних освітніх проблем та завдань.

Етапи рецензування:

  1. Автор надає до редакційної колегії статтю, яка відповідає вимогам журналу.
  2. Перевірка статті на антиплагіат. Для всіх статей, що надаються на рецензування, визначається ступінь унікальності авторського тексту за допомогою відповідного програмного забезпечення.
  3. Всі рукописи, які надходять до редакційної колегії спрямовуються за профілем дослідження на рецензування. Призначає рецензентів Головний редактор журналу. 
  4. Для проведення рецензування статей у якості рецензентів можуть виступати як члени редакційної колегії наукового журналу, так і сторонні висококваліфіковані фахівці, які володіють глибокими професійними знаннями й досвідом роботи за конкретним науковим напрямком.
  5. Рецензент, як правило, протягом 14 діб робить висновок про можливість друкування статті (заповнює стандартизовану форму, яка містить підсумкові рекомендації).
  6. Рецензування проводиться конфіденційно за принципами double-blind рецензування (двостороннє "сліпе" рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного). Взаємодія між автором та рецензентами відбувається через випускаючого редактора журналу.
  7. Якщо рецензент вказує на необхідність внесення до статті певних коректив, стаття направляється автору з пропозицією врахувати зауваження при підготовці оновленого варіанту статті або аргументовано їх спростувати. До переробленої статті автор додає листа, який містить відповіді на всі зауваження та пояснює всі зміни, які було зроблено у статті. Виправлений варіант повторно надається рецензенту для прийняття рішення й підготовки мотивованого висновку про можливість публікації.
  8. Остаточне рішення щодо можливості та доцільності публікації приймається Головним редактором, а при необхідності – засіданням редакційної колегії в цілому.

Головною метою процедури рецензування є усунення випадків недоброякісної практики наукових досліджень та забезпечення узгодження й додержання балансу інтересів авторів, читачів, редакційної колегії, рецензентів та установи, у якій виконувалось дослідження. Рецензенти оцінюють теоретико-методологічний рівень статті, її практичну цінність та наукову значущість. Окрім того рецензентами визначається відповідність статті принципам етики у наукових публікаціях та надаються рекомендації щодо усунення випадків їх порушення.

Захист прав авторів

Рецензенти повідомляються про те, що направлені ним рукописи є інтелектуальною власністю авторів та відносяться до тих відомостей, що не підлягають розголошенню. Рецензентам не дозволяється робити копії наданої на рецензування статті або використовувати матеріали статті до її опублікування.

Рецензування відбувається на засадах конфіденційності, коли інформація щодо статті (строки отримання, зміст, етапи та особливості рецензування, зауваження рецензентів та остаточне рішення щодо опублікування) не повідомляється нікому окрім авторів та рецензентів. Порушення даної вимоги можливо лише у разі наявності ознак або заяви щодо недостовірності чи фальсифікації матеріалів статті. За згодою (бажанням) авторів та рецензентів разом зі статтею можуть друкуватися зауваження рецензентів. У будь-якому разі автору рецензованої роботи надається можливість ознайомитися з текстом рецензії, зокрема якщо він не згоден з висновками рецензента.

Політика відкритого доступу

Електронне наукове видання «Освітологічний дискурс» є журналом відкритого доступу. Всі статті вільні для перегляду, читання, завантаження та друку.

Тип ліцензії: Creative Commons Attribution Non-Commercial