ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФОНОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ В УЧНІВ З ТЯЖКИМИ МОВЛЕННЄВИМИ РОЗЛАДАМИ

Автор(и)

  • Tatiana V. Melnichenko Київський університет імені Бориса Грінченка

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2016.1.96107

Ключові слова:

кейс, кейс-метод, аналіз, ситуація, інновація, інноваційна діяльність

Анотація

Стаття присвячена питанню вивчення особливостей формування фонологічних знань учнів з тяжкими мовленнєвими розладами (ТМР) в спеціальних освітніх закладах у процесі опанування шкільних знань. Теоретичний аналіз лінгвістичної, психолого-педагогічної, логопедичної, психолінгвістичної та методичної літератури з проблеми дослідження демонструє, що проблема формування мовної та мовленнєвої компетентності школярів з ТМР є актуальною, але недостатньо вивченою. Визначено, що структуру фонологічних знань складає достатньо сформований рівень фонематичного сприймання, фонематичних уявлень, слухової уваги та контролю, звукового аналізу і синтезу. У контексті пілотної розвідки зазначено, що достатня кількість фонологічних знань на практичному рівні проявляється у здатності сприймати власне мовлення та мовлення оточуючих, здійснювати необхідний відбір фонем для їх поєднання в слова та власні висловлювання, уміння виокремлювати певний звук із слова-речення-тексту, уміння контролювати своє мовлення та критично ставитися до нього, тощо. Визначено, що на основі таких знань учні з тяжкими мовленнєвими розладами оволодівають лексичними, граматичними й синтаксичними конструктами, які формуються у них своєрідно та весь процес їхнього становлення супроводжується виникненням труднощів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Tatiana V. Melnichenko, Київський університет імені Бориса Грінченка

кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Інституту людини

Посилання

Акимова М. Сформорованность фонематических процессов у детей старшого дошкольного возраста – необходимое условие обучения грамоте / М. Акимова // Логопедия сегодня. – 2013. – №2 (40). – с.3-8

Вохмина Ю. Использование коррекционно-развивающих упражнений для формирования орфографических навыков на уроках Русского языка в 5 классе / Ю. Вохмина // Педагогическое образование в России. – 2015. – №1. – с.159-166

Гаврилова Н. Порушення фонетичного боку мовлення у дітей: монографія. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2011. – 200 с.

Данілавічютє Е. Діагностика стану сформованості складових мовленнєвої діяльності, що зумовлюють оволодіння навичок читання / Е. Данілавічютє // Теорія і практика сучасної логопедії: Збірник наукових праць: Вип. 3. – К.: Актуальна освіта, 2006. – с.119-136

Данілавічютє Е. Програмне забезпечення процесу опанування англійської мови учнями 1 – 4 та 5 класів із тяжкими порушеннями мовлення / Е. Данілавічютє // Особлива дитина: навчання і виховання. – №3(71). – 2014. – с. 30-41

Ільяна В. Корекція дислексій в учнів молодших класів спеціальних шкіл для дітей з тяжкими порушеннями мовлення : дис. … канд. пед. наук : 13.00.03 / Валентина Михайлівна Ільяна ; НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. – К., 2010. – 221 с.

Логопедия: учебник для студентов дефектол. фак. пед. вузов / под ред. Л. С. Волковой. – 5-е узд., перераб. и доп. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2007. – 703 с.

Мельніченко Т. Стан сформованості фонологічного компоненту мовлення в учнів 5-6 класів з тяжкими мовленнєвими розладами / Т. Мельніченко // Освіта осіб з особливими потребами : шляхи розбудови : зб. наук. праць – Вип. 6 (2). – К., 2014. – с.110-116

Муляр Е. Особенности освоения предметов филологического цикла учащимися с тяжелыми нарушениями речи в школе V вида / Е. Муляр, Е. Пристав, А. Скороход // Царскосельские чтения. – 2013. – №XVII. – с.190-193

Радецька В. Формування фонематичних навичок у дітей з мовленнєвими вадами / В. Радецька // Логопед : наук.-метод. журнал. – 2011. – №1(1) – с.23-24

Соботович Є. Нормативні показники та критерії оцінювання мовленнєвого розвитку (у його фонологічній ланці) дітей дошкільного віку / Є. Соботович // Дефектологія. – 2002. – №3. – режим доступу : http://logopedia.nm.ru./Sob-Kr-F.htm

Спирова Л. Особенности речевого развития учащихся с тяжелыми нарушениями речи (1-4 классы) [Текст] – 2-е изд. / Л. Спирова. – М.: МСГИ, Е. В. Карпов, 2004. – 200 с.

Тищенко В. Фонематичні процеси в онтогенезі дитячого мовлення та методика діагностики їх порушень: методичні рекомендації. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова. – 2011. – 22 с.

Чередніченко Н. Діагностика лінгвістичних здібностей у молодших школярів із порушеннями мовлення при опануванні ними фонетико-графічних умінь та навичок / Н. Чередніченко, О. Пелешенко // Логопедія : науково-метод.журнал. – К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова. – 2013. – №4. – с.75-86

Downloads


Переглядів анотації: 500

Опубліковано

2016-03-11

Як цитувати

[1]
T. V. Melnichenko, «ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФОНОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ В УЧНІВ З ТЯЖКИМИ МОВЛЕННЄВИМИ РОЗЛАДАМИ», OD, вип. 1(13), с. 96–107, Бер 2016.

Номер

Розділ

Загальний розділ