ПОНЯТТЯ «ПОЛІКУЛЬТУРНІСТЬ» ТА «МУЛЬТИКУЛЬТУРНІСТЬ» У НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ

Автор(и)

  • Inna V. Kovalynska

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2016.1.6578

Ключові слова:

внутрішній світ, компетентність, компетенція, працівник нового типу, професійна компетентність, самооцінка, саморозвиток, соціально-педагогічні особливості

Анотація

Стаття присвячена історії виникнення та огляду праць сучасних науковців з питань полікультурної освіти у зарубіжних країнах на питання використання даних термінів з метою виявлення семантичного поля та сфери вживання кожного з термінів та встановлення, чи є вони взаємозамінними у певних контекстах і в яких саме. У статті розглядаються погляди американських, європейських та російських учених на проблему; встановлюється принципова різниця між поняттям «мультикультурний» та «полікультурний», визначається розбіжність поглядів американських та європейських дослідників на поняття «мультикультурний» і встановлюється можливість використання даних термінів в українському науковому дискурсі.  Автором виявлено схожості й розбіжності значення цих термінів в американському та європейському науковому дискурсі. Запропоновано вживання одного терміну в українському науковому дискурсі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Асаєва В.В. Філософія сучасної полікультурної, мультилінгвальної освіти /В.В. Асаєваа // [Електронний ресурс] : Режим доступу http://www.info-library.com.ua/books-text-11612.html

Banks J. A. Handbook of Research on Multicultural Education / James A. Banks, Cherry A. McGee Banks // New York.; MacMillan Publishing, 1995 – 1125 pp.

Dervin F. Towards post-intercultural teacher education: analzing “extreme” intercultural dialogue to reconstruct interculturality / Fred Dervin // Eurpen Journal of Teacher education . – 2015. – Issue 1. – Vol. 38. – PP. 71-86.

Fodly E.G. The Color Bind: Talking (and Not Talking) About Race at Work / Erica Gabrielle Fodly, Tamara R. Buckeley // New York: Russel Sage Foundation, 2014 – 200 p.

Education and Training 2010 programme Cluster 'Teachers and Trainers' http://www.atee1.org/uploads/EUpolicies/pla_teaching_in_culturally_divers_settings.pdf

Енциклопедія освіти / Акад пед. наук України, головний ред В Г Кремень — К.: Юрінком Інтер, 2008. — 1040 с.

Esses V. M. Explaining the Breakdown of Ethnic Relations / Victoria M. Esses, Richard A. Vernon. NY : Ruthladge Publishes, 2008 – 296 p.

Neville H. A. Construction and Initial Validation of the Color-Blind Racial Attitudes Scale (CoBRAS) / Helen A. Neville, Roderick L. Lilly, Georgia Duran, Richard M. Lee, LaVonne Browne // Journal of Counseling Psychology 2000. – Vol. 47. – No 1. – PP. 59-70.

Luchtenberg S. Multicultural Education: Challenges and Responses / Sigrid Luchtenberg // JSSE. – 2005. – Vol. 4. – No 1. – PP. 31-55

Колодій А. Американська доктрина мультикультуралізму і етнонаціональний розвиток України / А. Колодій // Агора. Випуск 6: Україна і США: взаємодія у галузі політики, економіки, культури і науки. – 2008. – C. 5-14. – [Електронний ресурс] : Режим доступу : http://political-studies.com/?p=578.

Котенко О. В. Розвиток полікультурної компетентності вчителів світової літератури в системі післядипломної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: [спец.]: 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / Котенко Ольга Володимирівна; ДВНЗ "Ун-т менеджменту освіти" НАПН України. – К., 2011. – 20 с.

Кирабаев Н. С. Культурная идентичность, плюрализм и глобализация в современном философском дискурсе // Культурная идентичность и глобализация. Доклады и выступления. 5-ый международный философский симпозиум „Диалог цивилизаций: Восток - Запад”. – М.: Изд-во РУДН, 2002.

Key concepts in communication and cultural studies https://ymerleksi.wikispaces.com/file/view/Key+Concepts+in+Communication+and+Cultural+Studies.pdf

Luchtenberg S. Multicultural Education: Challenges and Responses / Sigrid Luchtenberg // JSSE. – 2005. – Vol. 4. – No 1. – PP. 31-55

Мичковська Р. В. Поняття „полікультура” та „полікультурне виховання” у сучасних наукових дослідженнях / Р. В. Мичковська, Ю. І. Бец // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія. – 2013. – Вип. 39 (3). – с. 255-258 [Електронний ресурс] : Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pspo_2013_39(3)__42

Construction and Initial Validation of the Color-Blind Racial Attitudes Scale (CoBRAS) / Helen A. Neville, Roderick L. Lilly, Georgia Duran, Richard M. Lee, LaVonne Browne // Journal of Counseling Psychology 2000. – Vol. 47. – No 1. – PP. 59-70.

Ognisanti Mirca Report on European intercultural education practice http://www.interculturemap.org/upload/att/200702281036430.report_edu_mirca_sito.pdf

Освітні реформи: місія, дійсність, рефлексія : монографія / за ред. Василя Кременя, Тадеуша Левовицького, Віктора Огнев’юка, Світлани Сисоєвої. – К. : ТОВ “Видавниче підприємство “ЕДЕЛЬВЕЙС”, 2013. – 460 с.

Павлова Е. Б. Идеи мультикультурализма в формировании идеологии глобализирующегося общества. Теоретические аспекты / Е. Б. Павлова // Исследования международных отношений. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2004. – С. 74–84.

Prashad V. Sanitation technology in colonial Dehli / V. Prashad // Modern Asian Studies / 2001. – Vol. 35 (1) – pp.113-155

Rosenthal L. The relation between polyculturalism and intergroup attitudes among racially and ethnically diverse adults / Lisa Rosenthal, Sheri R. Levy // Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology. 2012. – Vol 18(1). – PP. 1-16.

Rosenthal L. The Colorblind, Multicultural, and Polycultural Ideological Approaches to Improving Intergroup Attitudes and Relations / Lisa Rosenthal, Sheri R. Levy // Social Issues and Policy Review. – 2010. – Vol. 4. – No. 1. – PP. 215-246

Richeson J. A. The impact of multiculturalism versus color-blindness on racial bias / Jennifer A. Richeson and Richard J. Nussbaum // Journal of Experimental Social Psychology 2004. –Vol. 40 – PP. 417-423

Рудь М. Формування громадянських якостей старшокласників у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи в умовах полікультурного регіону: дис. канд. пед. наук : 13.00.05 «Соціальна педагогіка» / Марія Валентинівна Рудь – Л., 2002. – с. 8.

Sierens S. Steunpunt Intercultureel Onderwijs/ Sven Sierens // Universiteit Gent, 2000 – 50 p.

Sleeter, C.E., Ed. Empowerment through Multicultural Education. New York: SUNY Press, 1991.

Stephan C.W., Stephan W.G. Improving intergroup relations CA : Thousand Oaks, Sage LTD., 2001

Swartz E. Multicultural Education: Disrupting Patters of Supremacy in School Curricula, Practices and Pedagogy/ Ellen Swartz // The Journal of Negro Education 1993. –Vol. 62. – No. 4. (Autumn, 1993). –PP. 493-506

Takaki, Ronald I. A Different Mirror: A History of Multicultural America. Boston: Little, Brown and Company, 1993.

Тишков В. А. Теория и практика мультикультурализма / В. А. Тишков // Мультикультурализм и трансформация постсоветских обществ / Под ред. В. С. Малахова, В. А. Тишкова. – М. : Ин-т этнологии и антропологии РАН, 2002. – C. 335

Zirkel S. The Influence of Multicultural Educational Practices on Student Outcomes and Intergroup Relations / S.Zirkel // Teachers College Record, 2008. – Vol. 110. – Number 6 ( June 2008). –PP. 1147– 1181

Downloads


Переглядів анотації: 862

Опубліковано

2016-03-11

Як цитувати

[1]
I. V. Kovalynska, «ПОНЯТТЯ «ПОЛІКУЛЬТУРНІСТЬ» ТА ‘МУЛЬТИКУЛЬТУРНІСТЬ’ У НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ», OD, вип. 1(13), с. 65–78, Бер 2016.

Номер

Розділ

Загальний розділ