Освітологічний дискурс https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal <p><strong>Назва журналу</strong> Освітологічний дискурс</p> <p><strong>Абревіатура журналу </strong>OD</p> <p><strong>Видавець </strong>Київський університет імені Бориса Грінченка</p> <p><strong>ISSN онлайнової версії 2312-5829</strong></p> <p> </p> <p><img style="caret-color: #000000; color: #000000; font-family: -webkit-standard; float: left; margin: 0px 5px;" src="https://od.kubg.edu.ua/public/site/images/oshurkevych/Освітологічнийдискурс1.jpg" alt="" /><strong><span lang="UK">Короткий опис журналу</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span lang="UK">Проблематика:</span></strong><span lang="UK"> «Освітологічний дискурс» – наукове електронне видання, яке дозволяє читачам опрацьовувати наукові доробки з інтегрованого дослідження сфери освіти у відкритому доступі. Видання спрямовано на поширення досліджень з освітології. Адресовано усім, хто цікавиться проблемами розвитку сучасної освіти та її впливом на соціально-економічний, духовний та культурний розвиток суспільства.</span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span lang="UK">Фаховість:</span></strong><span lang="UK"> Наукове електронне видання <strong>«Освітологічний дискурс»</strong> включено до переліку наукових фахових видань України (Категорія «Б»), у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з педагогічних наук (Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 1643 від 28.12.2019).</span></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p><strong><span lang="UK">DOI </span></strong><span lang="UK"><a href="https://doi.org/10.28925/2312-5829">https://doi.org/10.28925/2312-5829</a></span></p> <p><strong><span lang="UK">Галузь знань:</span></strong><span lang="UK"> Освіта / Педагогіка</span></p> <p><strong><span lang="UK">Мова рукопису:</span></strong><span lang="UK"> українська, англійська<br /><strong>Засновник:</strong> <a href="http://kubg.edu.ua/">Київський університет імені Бориса Грінченка</a><br /><strong>Періодичність публікацій:</strong> 4 випуски на рік<br /><strong>Рік заснування:</strong> 2010</span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span lang="UK">Вартість публікації:</span></strong><span lang="UK"> 200 грн. за статтю / для співробітників Київського університету імені Бориса Грінченка - безкоштовно. Реквізити для оплати надсилаються автору після проходження процедури рецензування.</span></p> <p><a href="https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/indexing">Інформація про індексування видання</a><strong> </strong></p> uk-UA Автори зберігають за собою всі авторські права та одночасно надають журналу право першої публікації на умовах лізенції <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.uk">Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License</a>, що дозволяє розповсюджувати даний матеріал із зазначенням авторства та первинної публікації в даному журналі. od@kubg.edu.ua (Ханикіна Наталія Валентинівна) od@kubg.edu.ua (НДЛ освітології) Mon, 01 Jun 2020 14:43:38 +0000 OJS 3.2.0.2 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 РОЗВИТОК НАВИЧОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ- МАГІСТРАНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ЗМІСТІ ДИСЦИПЛІНИ «ПРОФЕСІЙНЕ СПІЛКУВАННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ» https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/685 <p>Стаття присвячена питанню розвитку навичок критичного мислення студентів педагогічних спеціальностей у змісту дисципліни «Професійне спілкування іноземною мовою». З’ясовано, що розвиток критичного мислення майбутніх педагогів безпосередньо залежать від розвитку навичок спілкування у сфері професійної діяльності. Сучасні вимоги до підготовки магістра потребують від нього перш за все бути плідним учасником міжкультурної комунікації і мати необхідні навички та вміння професійного, ділового та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, бути спроможними оволодіти новітньою фаховою інформацією через іноземні джерела, вміти аналізувати та синтезувати її з подальшим застосуванням у сфері професійної діяльності. Акцентовано увагу на потребі застосування інтегрованого підходу (мовний і фаховий) в опануванні професійним спілкуванням іноземною мовою (англійською), що дозволяє майбутньому педагогу навчитися спілкуватися англійською мовою в професійно-педагогічній, суспільній, та особистісній сферах діяльності; сформувати критичний стиль мислення, для якого характерні відкритість, гнучкість, рефлексивність, усвідомлення внутрішньої багатозначності позицій і точок зору, альтернативності прийнятих рішень; розвинути такі базові якості особистості як комунікабельність, креативність, мобільність, самостійність, відповідальність за власний вибір і результати своєї діяльності. Виокремлено технології, які позитивно впливають на розвиток навичок критичного мислення студентів-магістрантів педагогічних спеціальностей. Доведено, що важливість співвіднесення, порівняння, перевірка отриманої інформації або її пошук інформації призводять до професійно коректного іншомовного спілкування; систематизують знання за вивченою темою, розширюють словниковий запас, вдосконалюють та активізують навички вживання в мовленні слів професійного дискурсу, розвивають критичне мислення та творчі здібності майбутніх педагогів.</p> Наталія Кошарна Авторське право (c) 2020 Освітологічний дискурс http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/685 Mon, 01 Jun 2020 00:00:00 +0000 ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ, ФОРМ, ВИДІВ ТА ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З ХОРОВОГО ДИРИГУВАННЯ https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/694 <p>Сучасна вітчизняна освіта спрямована на підвищення якості навчання майбутніх учителів музичного мистецтва, самовдосконалення професійної і методичної компетентності викладачів і студентів, практичне застосування набутих знань, умінь і навичок у музично-педагогічній діяльності. Тому актуальним стає пошук та використання ефективних методів, форм і технологій навчання. <br>Проведене експертне оцінювання дозволило визначити ефективність запропонованих методів, форм, видів, засобів та технологій навчання під час вивчення дисципліни «Хорове диригування». Подана стаття пропонує традиційні і сучасні методи, організаційні форми та засоби навчання, дає характеристику, класифікацію і їх порівняльний аналіз. Представлені результати оцінювання із застосуванням методів експертної оцінки, простого ранжування і вагових коефіцієнтів.</p> Лариса Теряєва Авторське право (c) 2020 Освітологічний дискурс http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/694 Mon, 01 Jun 2020 00:00:00 +0000 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ ВИКОНАВСЬКОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ-МУЗИКАНТІВ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОГО ФОРТЕПІАННОГО МИСТЕЦТВА https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/686 <p>Стаття присвячена проблемі формування виконавської культури в інструментальній підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва. Визначено змістове наповнення та окреслено складники виконавської культури майбутнього вчителя. Особливо великого значення надається українському фортепіанному мистецтву у становленні виконавської культури майбутніх педагогів-музикантів, що спроможне здійснювати винятковий вплив на особистість на ментально-генетичному рівні. Обґрунтовано концептуальні положення, що покладені в основу процесу формування виконавської культури майбутніх педагогів-музикантів на основі українського фортепіанного мистецтва.</p> Алла Михалюк Авторське право (c) 2020 Освітологічний дискурс http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/686 Mon, 01 Jun 2020 00:00:00 +0000 ЛІТЕРАТУРНА ОСВІТА ШКОЛЯРІВ У ВИКЛИКАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО НАВЧАННЯ https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/687 <p>У статті висвітлюються питання практичної реалізації компетентнісного навчання української літератури. Аналізуються філософські та педагогічні напрацювання з проблеми, висвітлюються сучасні можливості модельованого навчання, важливою формою якого є освітні технології, цілком доречні у здійсненні літературної освіти. <br>Підвищення ефективності навчання літератури в умовах технологізованого педагогічного процесу пов’язується у дослідженні з формуванням способів розумової роботи, які дають учням змогу самостійно критично осмислювати прочитані твори, аргументовано їх інтерпретувати, не лише сприймати авторські, а й продукувати власні смисли, що робить їхні дії особистісно значущими. Наголошується процедурний аспект проблеми компетентнісного навчання літератури, спрямованого на формування знаючого та вмілого, культурного учня-читача, його ціннісних орієнтацій. <br>Стверджується, що особливості художньої літератури та її вивчення в школі зумовлюють позитивний вплив на рівновагу технократичного і гуманістичного чинників сучасної освіти, оскільки твори мистецтва слова мають не лише компетентнісний потенціал, а й естетичні якості та можливості, морально-етичні взірці людської поведінки. <br>Водночас у статті вказується на певні ризики, пов’язані з рядом труднощів, що виникають на шляху реформування сучасної школи на засадах компетентнісного підходу. Автор звертає увагу на суперечності між компетентністю і моральністю; напрацюваннями вітчизняної педагогіки і впровадженням зарубіжних моделей освіти; знаннями і вміннями та уявленнями і переконаннями; суб’єктним досвідом школярів та їх навчальною діяльністю, що загострюють проблеми реформування школи, реалізації компетентнісного підходу, особистісно орієнтованого навчання, переконують у необхідності технологізації освіти. <br>Йдеться насамперед про необхідність урівноваження ділових якостей компетентного фахівця з його моральними цінностями; умови перенесення на національний ґрунт зарубіжних освітніх ідей і проєктів; досягнення єдності знань, умінь та переконань суб’єкта діяльності; узгодження змісту компетентностей із процесом їх практичної реалізації.<br>Стаття розрахована на вчителів, учених та студентів.</p> Анатолій Ситченко Авторське право (c) 2020 Освітологічний дискурс http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/687 Mon, 01 Jun 2020 00:00:00 +0000 ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/692 <p>У статті висвітлено питання застосування принципів міжпредметного підходу у вищій школі в країнах Заходу. Аналіз розвитку вищої освіти в країнах Європи та США дав можливість виділити її загальну тенденцію. Нею визначено застосування принципів міжпредметних зав’язків. Імплементація міжпредметного підходу розглядаються як перспективний метод для професійної підготовки студентів для застосування знань з інших дисциплін. <br>Визначено загальновживані терміни цього напряму. Ними є: міжпредметний підхід, міждисциплінарний підхід, мультидисциплінарний підхід, кросдисциплінарний підхід, трансдисциплінарний підхід. Пропонується порівняльна характеристика інтеграційних підходів. <br>У контексті міжпредметнго підходу розглядається інтеграція наукової грамотності з використанням навичок інформаційної грамотності.</p> Світлана Заскалєта, Олена Щербакова Авторське право (c) 2020 Освітологічний дискурс http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/692 Mon, 01 Jun 2020 00:00:00 +0000 АНКЕТА «ВИКЛАДАЧ ОЧИМА СТУДЕНТІВ» ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ У ЗВО https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/688 <p>У статті висвітлено питання дієвості анкети «Викладач очима студентів» як інструменту оцінювання особистісних і професійних якостей викладачів та їх прямі зв’язки зі студентством у контексті педагогічного, соціологічного, управлінського вимірів та крос-культурних соціологічних досліджень. Розкрито різні підходи до формування питань анкети світових університетів із акцентом на педагогічну майстерність, контакт з аудиторією, інтерес студентів до предметів, значимість для майбутньої професійної діяльності. Запропоновано автором дослідження власну анкету, апробовану в пілотажному соціологічному дослідженні та теоретично корисну для педагогів й адміністративного корпусу, які спонукатимуть викладача до самовдосконалення.</p> Тетяна Купрій Авторське право (c) 2020 Освітологічний дискурс http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/688 Mon, 01 Jun 2020 00:00:00 +0000 ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/689 <p>У статті розкриваємо проблему формування професійних здібностей майбутніх дошкільних педагогів в умовах євроінтеграції. Проаналізовано стан досліджуваної проблеми в сучасній теорії та практиці; з’ясовано особливості формування професійних здібностей майбутніх дошкільних педагогів; охарактеризовані професійні здібності студентів-майбутніх дошкільних педагогів в процесі освітньої діяльності. Окреслено ймовірні шляхи щодо інтенсифікації руху сучасної професійної освітньої системи у європейську освітньо-наукову спільноту та перспективні напрями подальших наукових досліджень.</p> Юлія Волинець, Катерина Волинець Авторське право (c) 2020 Освітологічний дискурс http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/689 Mon, 01 Jun 2020 00:00:00 +0000 ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ МЕНТАЛЬНИХ КАРТ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/690 <p>У статті обґрунтовано методику підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування ментальних карт на уроках математики для створення плану конспекту інтерактивного уроку. Описано програмні засоби для створення інтелектуальних карт, зокрема FreeMind, Bubbl.us, MindMeister, які доцільно застосовувати для створення карт знань на уроках математики в початковій школі, визначено їхні переваги; наведено алгоритм створення ментальних карт учня початкової школи.</p> Ніна Руденко Авторське право (c) 2020 Освітологічний дискурс http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/690 Mon, 01 Jun 2020 00:00:00 +0000 ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ПАРАДИГМ https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/691 <p>У статті визначено вплив зміни освітніх парадигм на організацію освітнього процесу в закладах вищої освіти України, в умовах входження її до Європейського освітнього простору. Проаналізовано сучасні дослідження з визначеної теми, з’ясовано, що якість освітнього процесу у вищій школі визначається фахівцем (випускником ЗВО), що володіє знаннями у визначеній галузі на високому рівні, вміє та активно використовує ці знання у практиці своєї діяльності, має сформовані уміння і навички відповідно до обраної ним професії, є компетентним та конкурентоздатним на світовому ринку праці. Опрацьовано результати досліджень Світового банку «Навички для сучасної України» (2015 р.), які показали, що актуальними є когнітивні уміння, самоорганізація, стійкість, командна робота та бажання вчитися, а у перспективі до 2030 року успішними будуть фахівці, що матимуть критичне мислення та проектний підхід до вирішення завдань. Здійснено огляд сучасних освітніх парадигм та представлено їх класифікацію (за Т. Поповою). <br>Визначено чинники, що впливають на якість професійної підготовки майбутніх вихователів дітей дошкільного віку за результатами опитування студентів 4–5 курсів спеціальності «Дошкільна освіта» Київського університету імені Бориса Грінченка.</p> Марина Науменко, Світлана Паламар Авторське право (c) 2020 Освітологічний дискурс http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/691 Mon, 01 Jun 2020 00:00:00 +0000 РОЗВИТОК САМОЕФЕКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ АДАПТАЦІЙНОГО ТРЕНІНГУ https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/693 <p>У статті аналізуються результати теоретичних і емпіричних досліджень самоефективності як чинника успішної професіоналізації. Описується досвід розроблення адаптаційного тренінгу для студентів-першокурсників, заснованого на розвитку самоефективності. Обґрунтовуються теоретичні та організаційні засади тренінгу. Описується теоретична модель розвитку самоефективності в процесі адаптаційного тренінгу, в основу якої покладено аналіз реальних життєвих ситуацій, специфічна організація групової роботи та зворотного зв’язку, ціннісна взаємодія. Результатом ціннісної взаємодії в процесі рефлексії студентами власного і чужого досвіду є ампліфікація й часткова гомогенізація групового й індивідуального ціннісного простору, що стає ціннісною основою для адаптації студентів-першокурсників.</p> Олена Музика Авторське право (c) 2020 Освітологічний дискурс http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/693 Mon, 01 Jun 2020 00:00:00 +0000 ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В РАМКАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ: ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/684 <p>У статті розглянуто історію впровадження методів компетентнісного підходу у навчанні для розвитку особистісних якостей індивіда, кращого розуміння основних положень підходу та його реалізації. Підготовка всесторонньо розвиненого, здатного до самовдосконалення через самоосвіту конкурентноспроможного фахівця в сучасних умовах та постійно зростаючих вимогах роботодавців вимагає використання методів компетентнісно-орієнтовного підходу навчання, які дозволяють майбутньому спеціалісту застосовувати свої знання на практиці та приймати рішення в різноманітних нестандартних життєвих професійних ситуаціях.</p> Володимир Федів, Тетяна Бірюкова, Олена Олар Авторське право (c) 2020 Освітологічний дискурс http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/684 Mon, 01 Jun 2020 00:00:00 +0000