https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/issue/feed Освітологічний дискурс 2020-03-20T20:55:08+00:00 Ханикіна Наталія Валентинівна od@kubg.edu.ua Open Journal Systems <p><strong>Назва журналу</strong> Освітологічний дискурс</p> <p><strong>Абревіатура журналу </strong>OD</p> <p><strong>Видавець </strong>Київський університет імені Бориса Грінченка</p> <p><strong>ISSN онлайнової версії 2312-5829</strong></p> <p> </p> <p><img style="caret-color: #000000; color: #000000; font-family: -webkit-standard; float: left; margin: 0px 5px;" src="https://od.kubg.edu.ua/public/site/images/oshurkevych/Освітологічнийдискурс1.jpg" alt="" /><strong><span lang="UK">Короткий опис журналу</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span lang="UK">Проблематика:</span></strong><span lang="UK"> «Освітологічний дискурс» – наукове електронне видання, яке дозволяє читачам опрацьовувати наукові доробки з інтегрованого дослідження сфери освіти у відкритому доступі. Видання спрямовано на поширення досліджень з освітології. Адресовано усім, хто цікавиться проблемами розвитку сучасної освіти та її впливом на соціально-економічний, духовний та культурний розвиток суспільства.</span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span lang="UK">Фаховість:</span></strong><span lang="UK"> Наукове електронне видання <strong>«Освітологічний дискурс»</strong> включено до переліку наукових фахових видань України (Категорія «Б»), у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з педагогічних наук (Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 1643 від 28.12.2019).</span></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p><strong><span lang="UK">DOI </span></strong><span lang="UK"><a href="https://doi.org/10.28925/2312-5829">https://doi.org/10.28925/2312-5829</a></span></p> <p><strong><span lang="UK">Галузь знань:</span></strong><span lang="UK"> Освіта / Педагогіка</span></p> <p><strong><span lang="UK">Мова рукопису:</span></strong><span lang="UK"> українська, англійська<br /><strong>Засновник:</strong> <a href="http://kubg.edu.ua/">Київський університет імені Бориса Грінченка</a><br /><strong>Періодичність публікацій:</strong> 4 випуски на рік<br /><strong>Рік заснування:</strong> 2010</span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span lang="UK">Вартість публікації:</span></strong><span lang="UK"> 200 грн. за статтю / для співробітників Київського університету імені Бориса Грінченка - безкоштовно. Реквізити для оплати надсилаються автору після проходження процедури рецензування.</span></p> <p><a href="https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/indexing">Інформація про індексування видання</a><strong> </strong></p> https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/655 ФОРМИ І МЕТОДИ ВЗАЄМОДІЇ ШКОЛИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ПРОЦЕСІ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ 2020-03-17T23:21:23+00:00 Olena Zhadko ozhadko@ukr.net Статтю присвячено висвітленню форм і методів взаємодії школи та органів місцевого самоврядування у здійсненні громадянського виховання учнів. Основними формами та методами цієї взаємодії є: підтримка діяльності громадсько-активних шкіл, забезпечення реалізації проектів і програм з громадянського виховання, підтримка діяльності регіональних молодіжних шкільних організацій, проведення акцій із громадянського виховання школярів, організація та сприяння роботі музеїв, проведення дитячих фестивалів, обласних конкурсів, присвячених різних освітнім і культурним питанням, учнівських олімпіад з предметів, змагань, турнірів, свят, ігор, зустрічей, екскурсій, виставок, семінарів-практикумів із громадянського виховання молоді, виготовлення й поширення інформаційних матеріалів про рідний край. 2020-03-17T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2020 Освітологічний дискурс https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/656 РОЗВИТОК КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ВЧИТЕЛЯ В СИСТЕМІ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 2020-03-17T23:21:23+00:00 Tetiana Kutsenko work.ukr20@gmail.com Статтю присвячено вдосконаленню конфліктологічної компетенції вчителів у системі методичної роботи закладів загальної середньої освіти. Визначено напрями розвитку конфліктологічної компетенції вчителів з урахуванням готовності педагогів до професійно-конфліктологічної діяльності: для досвідчених учителів у процесі самоосвітньої роботи; для педагогів-початківців під час упровадження спецсемінару «Основи педагогічної конфліктології». Уточнено основні критерії (мотиваційний, когнітивний, процесуально-діяльнісний) та показники (позитивне ставлення й усвідомлення доцільності набуття конфліктологічної компетенції, повнота конфліктологічних знань, сформованість конфліктологічних умінь – діагностичних, комунікативних, регулятивних, прогностичних, рефлексивних) сформованості конфліктологічної компетенції вчителя. 2020-03-17T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2020 Освітологічний дискурс https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/657 СТРАТЕГІЯ ПОВЕДІНКИ ПЕДАГОГІВ У СИТУАЦІЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ УМОВ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ 2020-03-17T23:21:23+00:00 Viktoriia Naumova v.naumova@kubg.edu.ua <p>У статті доведено, що існуючі тенденції реформування післядипломної педагогічної освіти дозволяють стверджувати, що невизначеність в отриманні педагогами результатів підвищення кваліфікації виступає головною умовою виникнення ризиків професійного розвитку. Схарактеризовано розуміння професійного розвитку в умовах оновлення парадигми освіти. Пропоновано результати експериментального дослідження, мета якого полягала у визначенні особистісних властивостей педагогів, що зумовлюють результативність прийняття рішення у ситуації невизначеності умов професійного розвитку. <br />Встановлено, що сучасна післядипломна педагогічна освіта має різноманітні форми як формальної, так і неформальної та інформальної освіти дорослих. Узагальнені результати проведеного дослідження характеризують у цілому свідомий вибір педагогами стратегії поведінки щодо прийняття рішення в ситуації невизначеності умов професійного розвитку.</p> 2020-03-17T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2020 Освітологічний дискурс https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/653 ДО ПИТАННЯ ОСВІТИ В УМОВАХ КОСМОПОЛІТИЗМУ. Р. ТАГОР І ГЛОБАЛІЗОВАНЕ «Я» 2020-03-20T20:55:08+00:00 gspappasuoa@gmail.com <p>Явище глобалізації призводить до різноманітних дискусій, створює напругу в суспільстві, викликає дилеми, протилежне бачення самого питання. У запропонованій статті подана спроба апроксимувати явище глобалізації, простежене за різними сучасними тенденціями; результати спостережень та отримані показники викладені описовими, оцінними і регулюючими судженнями. <br />Крім того, представлені різні філософські погляди в діалозі питань із космополітизму та патріотизму, на яких сфокусовані філософи та футурологи. <br />Порушені питання глобалізації у статті розглянуто разом з баченнями Р. Тагора і його позиції щодо космополітизму та всесвітньої освіти, де робиться акцент на розвитку критичного мислення і конструктивного діалогу. Дебати щодо глобалізації в освітньому просторі викликають побоювання та протиріччя, хоча й виникла невідкладна потреба в швидкій адаптації до соціального і культурологічного різноманіття навколишнього середовища.<br />Поява поняття міжкультурної освіти є наслідком процесів глобалізації. Автор статті зазначає, що міжкультурна освіта означає протистояння через повсякденну педагогічну практику в будь-якій формі дискримінації, будь то соціальна, культурна, гендерна, мовна чи релігійна. Таким чином процес інтеграції є неможливим без створення динамічного процесу взаємодії, взаємного визнання та співпраці між людьми з різних етнічних груп. Необхідно переосмислити свою прихильність до культури в рамках універсального горизонту та задуматися над потенціалом та важливістю співіснування культурних та загальнолюдських ідеалів для сучасної освіти.<br />Оминання, невирішення вищезгаданих питань – це невирішення потреби та невиконання освітньої політики, яка має бути ґрунтовною з позицій освіти співчуття, солідарності та міжкультурної поваги. У роботі проповідуються зобов’язання перед культурою та міжкультурною освітою в межах універсального горизонту.</p> 2020-03-17T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2020 Освітологічний дискурс https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/654 ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ 2020-03-17T23:21:22+00:00 Tatiana Loza lozatanya@gmail.com У статті відображено результати наукового пошуку стосовно проблеми трансформації освітніх послуг та адаптації освітньої системи в цілому до викликів сучасного ринку праці. Визначено сутнісний взаємозв’язок пріоритетних напрямків людського розвитку для України та основних напрямів реформування освітньої системи для цього. На основі аналізу індексу людського розвитку в Україні та інших статистичних показників обґрунтовано необхідність розширення кола суб’єктів, що надають освітні послуги на основі державно-приватного партнерства, встановлення відповідності між кількістю здобувачів конкретних професій та їх затребуваністю на ринку праці, підвищення цінності освіти за рахунок встановлення взаємозв’язку її рівня та добробуту працівника, створення умов для динамічного коригування змісту освіти в залежності від трендів ринку праці, глобальних та регіональних тенденцій. Розроблено та теоретично обґрунтовано необхідність запровадження нових практичних підходів для більш ефективного розвитку людського потенціалу шляхом відновлення цінності освіти та її переорієнтації на забезпечення продуктивної зайнятості. 2020-03-17T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2020 Освітологічний дискурс https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/658 ЦИФРОВІЗАЦІЯ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 2020-03-17T23:21:23+00:00 Oksana Buinytska o.buinytska@kubg.edu.ua Liliia Varchenko-Trotsenko l.varchenko@kubg.edu.ua Bohdan Hrytseliak b.hrytseliak@kubg.edu.ua В статті розглянуто процес цифровізації закладу вищої освіти на прикладі Київського університету імені Бориса Грінченка та проаналізовано основні аспекти запровадження «цифрового кампусу». Проаналізовано основні компоненти «цифрового кампусу». Проведено порівняльний аналіз кращих практик впроваджених у європейському освітньому просторі для реалізації «цифрового кампусу». 2020-03-17T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2020 Освітологічний дискурс https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/659 ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ТА ПРОФОРІЄНТАЦІЙНІЙ РОБОТІ НА ПРИКЛАДІ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ VRANALYTICS 2020-03-17T23:21:23+00:00 Yevhen Vetchanin Lesantik@gmail.com Dmytro Horbatovskyi d.horbatovskyi@kubg.edu.ua <p>У статті розглядається одна із перспективних комп’ютерних технологій – віртуальна реальність. VR-технологія в освіті знаходиться на досить низькому рівні, хоча вона має достатньо велику кількість переваг порівняно з іншими інформаційними технологіями та надає можливості, які не мають інші технології.<br />На сьогодні недостатньо праць відносно застосування віртуальної реальності в освіті й майже відсутні праці стосовно використання VR-технологій в профорієнтаційній роботі. Відтак, мета даної статті – розглянути та проаналізувати використання VR-технології в освітньому процесі та профорієнтаційній роботі, зокрема, і розгляд програмного продукту віртуальної реальності VRAnalytics. Зроблені спроби визначити переваги та недоліки застосування VR-технологій в освітній діяльності та профорієнтаційній роботі.</p> 2020-03-17T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2020 Освітологічний дискурс https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/660 ШКІЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я УЧНІВ: ЗАГАЛЬНА КЛАСИФІКАЦІЯ 2020-03-17T23:21:23+00:00 Yuliia Hlinchuk yuliyaglinchuk@ukr.net У статті висвітлено проблему загальної класифікації технологій збереження здоров’я учнів. Наголошено на актуальності даної проблеми у зв’язку зі стрімкою втратою здоров’я підростаючим поколінням за період навчання у школі. Зазначено про значущість дослідження даної проблеми у контексті змісту фахової підготовки студентів педагогічних спеціальностей та післядипломної педагогічної освіти вчителів. Запропоновано до вжитку термін «шкільні технології збереження здоров’я учнів». Проаналізовано погляди науковців щодо сутності технологій збереження здоров’я учнів. На основі цього запропоновано загальну класифікацію шкільних технологій збереження здоров’я учнів. 2020-03-17T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2020 Освітологічний дискурс https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/661 МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДO НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ 2020-03-17T23:21:23+00:00 Maria Tsurkan maria-ts77@ukr.net У статті описано методологічні підходи до навчання української мови як іноземної студентів медичних закладів вищої освіти, зокрема розкрито зміст і особливості системного, комунікативно-діяльнісного, особистісно зорієнтованого, професійно зорієнтованого, соціокультурного, словоцентричного, контекстного, компетентнісного підходів. Зазначено, що виокремлення представлених підходів до навчання української мови як іноземної здійснено відповідно до мети та завдань навчальної дисципліни, а також із врахуванням кінцевого результату професійної підготовки іноземних випускників українських медичних закладів вищої освіти – сформованої професійно-комунікативної компетентності майбутніх фахівців. 2020-03-17T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2020 Освітологічний дискурс https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/662 ПІДГОТОВКА ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДО ІНКЛЮЗИВНОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 2020-03-17T23:21:24+00:00 Tetiana Skrypnyk t.skrypnyk@kubg.edu.ua <p>В статті розкривається сутність цілеспрямованої та послідовної підготовки освітнього середовища до інклюзивного навчання у закладах освіти. Автор розкриває обмежений і суперечливий характер поняття «інклюзивне освітнє середовище» в українських нормативно-правових та навчально-методичних розробках; представляє міжнародні орієнтири, за якими освітнє середовище набуває таких характеристик, як: безперешкодне, стимулююче, підтримувальне, розвивальне для усіх учнів. Автор ретельно аналізує зміст та структурні компоненти стратегії «Класний менеджмент», спрямованої на позитивне перетворення освітнього середовища для успіху кожного учасника освітнього процесу. Представлено дослідження щодо впровадження стратегії «Класний менеджмент» в освітній процес, у якому взяли участь сім закладів освіти. Метою дослідження було здійснити позитивні перетворення в освітньому середовищі закладів освіти як підґрунтя впровадження ефективного інклюзивного навчання. <br />Отримані результати засвідчили дієвість стратегії «Класний менеджмент», що позитивно перетворює освітнє середовище і сприяє розбудові грамотного інклюзивного процесу.</p> 2020-03-17T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2020 Освітологічний дискурс https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/663 ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 2020-03-17T23:21:24+00:00 Tetiana Miier t.miier@kubg.edu.ua Hennadiy Bondarenko h.bondarenko@kubg.edu.ua У статті розглядаються питання, що стосуються професійної підготовки вчителя початкової школи в умовах євроінтеграції. Зокрема здійснено узагальнення щодо трансформаційних процесів в європейській освіті управлінського, організаційного та змістового спрямування, виокремлено основні ідеї модернізації змісту й процесу професійної підготовки вчителів початкової школи в країнах Європи, висвітлено окремі аспекти змістової модернізації професійної підготовки вчителя початкової школи в умовах євроінтеграції, реалізовані професорсько-викладацьким складом кафедри початкової освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка. 2020-03-17T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2020 Освітологічний дискурс https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/664 ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД ДО ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ У КНР 2020-03-17T23:21:24+00:00 Olena Ionova elenaionova25@ukr.net Svetlana Luparenko svetlana.luparenko@gmail.com Yuliia Lakhmotova ylakhmotova@gmail.com У статті розкриваються особливості здійснення інтегрованого підходу у процесі естетичного виховання школярів у КНР. Висвітлено можливості використання мистецтва при викладанні різних предметів (математика, мова та література, історія тощо). Авторами зазначається, що предмети естетичного циклу (музичне, образотворче, театральне мистецтва) також тісно пов'язуються між собою в освітньому процесі школи. Характерною особливістю естетичного виховання школярів у КНР є врахування регіональності (відмінностей у розвитку мистецтва залежно від регіону країни), що зумовлене різними історичними, соціально-економічними та культурними факторами розвитку різних регіонів КНР та посилює зв'язок мистецтва й історії, економіки і географії. 2020-03-17T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2020 Освітологічний дискурс https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/665 НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ ЯК УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ В УНІВЕРСИТЕТАХ СВІТУ 2020-03-17T23:21:24+00:00 Olga Melnychenko melnychenko@kubg.edu.ua <p>Стаття присвячена аналізу наукових досліджень кращих університетів світу, що здійснюють підготовку в галузі освіти, та їх впливу на якість навчання. <br />За основу аналізу покладено результати рейтингу QS World University Rankings в галузі освіти, який визначив десятку кращих університетів світу в 2019 році, що готують спеціалістів в галузі освіти. В статті виокремленні як загальні напрями та теми наукових досліджень, так і специфічні, притаманні кожному університетові. Авторка розкриває особливості дослідницької роботи кращих університетів світу з освітньої галузі та її взаємозв’язок з якістю навчання.<br />Особливу увагу приділено критеріям якості (успішності) діяльності університетів, і з наукових досліджень зокрема. В статті підкреслено, що аналіз досліджень в галузі освіти кращих університетів світу як умова забезпечення якості навчання, може бути дуже корисним для розвитку освіти (і не тільки педагогічної) в Україні. <br />Відзначено, що високий рівень досліджень у галузі освіти допоможе українській освіті досягти сучасної якості навчання, здійснювати її на дослідницькій основі та набути практико орієнтованого характеру.</p> 2020-03-17T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2020 Освітологічний дискурс https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/666 РЕАЛІЗАЦІЯ ОСНОВ ПРИНЦИПІВ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРАКТИК 2020-03-17T23:21:24+00:00 Nina Batechko batechko_n_@ukr.net Alla Durdas a.durdas@kubg.edu.ua Tetyana Kishchak none_email@ukr.net Mykola Mykhailichenko none_email@ukr.net У статті розглядаються основні виклики, з якими стикається студентська спільнота та викладацький склад у напрямку створення університету <p>європейського типу на основі принципів академічної доброчесності як складника якості вищої освіти. Розглянуто основні універсальні норми, які мають увійти в повсякденне життя університету та забезпечити підвищення якості навчального та наукового процесу. Висвітлено основні прояви академічної нечесності. <br />Розглянуто досвід ЄС та Франції, зокрема, щодо впровадження принципів академічної доброчесності у життя та діяльність студентів та викладачів. <br />Зазначено основні методи подолання академічної нечесності у розвинених країнах. <br />Підкреслено дотримання принципів академічної доброчесності як компонента якості вищої освіти. Відзначено сучасний стан принципів впровадження академічної доброчесності в українській університетській освіті. У статті проаналізовано поняття та принципи академічної доброчесності. Виявлено типи академічної нечесності. Зазначено, що академічна доброчесність визначається як сукупність етичних принципів та правил у Законі України «Про освіту». Розкрито ініціативи, запровадженні у світі для подолання проблеми. У роботі подано хронологію прогресу в цій галузі. Проект, який фінансується Європейським Союзом «Порівняння політики щодо академічної доброчесності у вищій освіті по всьому Європейському Союзу», розкрито у статті як важливу ініціативу країн ЄС щодо впровадження принципів академічної доброчесності на їх території. Визначено мету, учасників та цільову групу цього проекту. Наголошено, що встановлення принципів академічної доброчесності є досить складним процесом, який передбачає не лише визначення, фіксацію, а й свідоме та вільне прийняття цих принципів усіма членами академічної спільноти. Наявність доброї волі, просвітлення ентузіазму, впевненості у своїй правоті серед прихильників академічної чесноти в поєднанні з сучасними інформаційними технологіями зазначаються як фактори прискорення цього процесу і розширення кола ідеологічних прихильників принципів академічної доброчесності.</p> 2020-03-17T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2020 Освітологічний дискурс