https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/issue/feed Освітологічний дискурс 2022-07-04T14:19:23+00:00 Проценко О.Б. o.protsenko@kubg.edu.ua Open Journal Systems <p><strong>Назва журналу</strong> Освітологічний дискурс</p> <p><strong>Абревіатура журналу </strong>OD</p> <p><strong>Видавець </strong>Київський університет імені Бориса Грінченка</p> <p><strong>ISSN онлайнової версії 2312-5829</strong></p> <p> </p> <p><img style="caret-color: #000000; color: #000000; font-family: -webkit-standard; float: left; margin: 0px 5px;" src="https://od.kubg.edu.ua/public/site/images/oshurkevych/Освітологічнийдискурс1.jpg" alt="" /><strong><span lang="UK">Короткий опис журналу</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span lang="UK">Проблематика:</span></strong><span lang="UK"> «Освітологічний дискурс» – наукове електронне видання, яке дозволяє читачам опрацьовувати наукові доробки з інтегрованого дослідження сфери освіти у відкритому доступі. Видання спрямовано на поширення досліджень з освітології. Адресовано усім, хто цікавиться проблемами розвитку сучасної освіти та її впливом на соціально-економічний, духовний та культурний розвиток суспільства.</span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span lang="UK">Фаховість:</span></strong><span lang="UK"> Наукове електронне видання <strong>«Освітологічний дискурс»</strong> включено до переліку наукових фахових видань України (Категорія «Б»), у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з педагогічних наук (Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 1643 від 28.12.2019).</span></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p><strong><span lang="UK">DOI </span></strong><span lang="UK"><a href="https://doi.org/10.28925/2312-5829">https://doi.org/10.28925/2312-5829</a></span></p> <p><strong><span lang="UK">Галузь знань:</span></strong><span lang="UK"> Освіта / Педагогіка</span></p> <p><strong><span lang="UK">Мова рукопису:</span></strong><span lang="UK"> українська, англійська<br /><strong>Засновник:</strong> <a href="http://kubg.edu.ua/">Київський університет імені Бориса Грінченка</a><br /><strong>Періодичність публікацій:</strong> 4 випуски на рік (лютий, червень, вересень, листопад) <br /><strong>Рік заснування:</strong> 2010</span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span lang="UK">Вартість публікації:</span></strong><span lang="UK"> 400 грн. за статтю / для співробітників Київського університету імені Бориса Грінченка - безкоштовно. Реквізити для оплати надсилаються автору після проходження процедури рецензування.</span></p> <p><a href="https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/indexing">Інформація про індексування видання</a><strong> </strong></p> https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/918 ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ МЕНЕДЖМЕНТУ ДО ДІЯЛЬНОСТІ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ 2022-05-26T19:02:38+00:00 Валентина Гладкова v.hladkova@kubg.edu.ua <p>Професійна підготовка майбутніх менеджерів у галузі освіти передбачає формування їх готовності до діяльності в екстремальних умовах.<br />Основним результатом підготовки майбутніх керівників освітніх закладів (менеджерів освіти) у магістратурі є сформованість їх професійної компетентності. Вона виявляється в загальній здатності та готовності до управлінської діяльності (особливо в екстремальних умовах). Найважливішим показником високого рівня професіоналізму управлінських кадрів є акмеологічна компетентність. <br />В екстремальних умовах дуже важливим фактором є притаманність кожному менеджеру (керівнику закладу освіти) загальних і спеціальних акмеологічних інваріантів (управлінської рефлексії, відповідальності, емпатійності, професійного оптимізму). Професійний оптимізм, як акмеологічна інваріанта, згодом трансформується у суспільний соціальний оптимізм.<br />Розглянуто особливості підготовки магістрів менеджменту для освітньої галузі. Опановуючи освітні компоненти магістранти використовують набуті знання для здійснення акмефʼючерингу – дієвого інструменту самопрогнозування на майбутнє. Це є особливо важливим в сучасних екстремальних умовах. Майбутні менеджери освіти розробляють авторські програми особистісно-професійного саморозвитку та самовдосконалення. При цьому вони спираються не лише на вершинні моделі саморозвитку, але й на моделі низинного саморозвитку (трагічну та анастрофічну). За цими моделями підкреслюється важливість врахування точок кризи та катарсису. Цей процес сповнений індивідуальним оптимізмом, який складає підставу соціального оптимізму.</p> 2022-07-04T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2022 Освітологічний дискурс https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/927 ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ БІЗНЕС-УСТАНОВ ДО КАР’ЄРНОГО ЗРОСТАННЯ 2022-06-30T19:09:50+00:00 Яна Лутаєнко yblutaienko.pi21@kubg.edu.ua <p>У статті розглядаються організаційно-методичні засади розвитку мотивації персоналу бізнес–установ до кар`єрного зростання завдяки використанню сучасних педагогічних методів. Автор аналізує&nbsp; особливості системи мотиваційних заходів, які пояснюють важливість стимулювання працівників установи до професійного розвитку та навчання, на прикладі діяльності Відділу із забезпечення освіти дорослих та інноваційного розвитку Полтавського державного аграрного університету. В статті надається характеристика основних чинників стимулювання розвитку професійної освіти працівників, а також представлена система мотивації персоналу в бізнес-установах, яка покликана підвищити рівень працездатності та ефективності підприємства чи установи. Особлива увага автором приділена шляхам удосконалення системи мотивації персоналу до кар’єрного зростання, завдяки яким організація або підприємство зможе розробити систему мотиваціїї працівників до професійного вдосконалення та&nbsp; самоосвіти, що, в свою чергу, забезпечить високий рівень конкурентоспроможності як персоналу, так і установи і &nbsp;сприятиме відновленню економічної системи країни.</p> 2022-07-04T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2022 Освітологічний дискурс https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/921 ПРОБЛЕМА КІЛЬКОСТІ ТА ЯКОСТІ У ВИЩІЙ ОСВІТІ В КОНТЕКСТІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ МЕРЕЖІ В УКРАЇНІ 2022-06-30T08:42:57+00:00 Віктор Огнев’юк rector@kubg.edu.ua Володимир Луговий luhovyi@ukr.net <p>Підвищення конкурентоспроможності закладів вищої освіти України – нагальна проблема, зумовлена посиленням соціальної відповідальності освіти, запитом суспільства на якісну, інноваційну, лідерську, інтегровану до європейського освітнього простору вищу освіту, а також руйнівними наслідками війни, демографічними проблемами. У межах «Університетології» як субнапряму «Освітології» проаналізовано стан мережі державних закладів вищої освіти, її відповідність сучасним і повоєнним потребам відновлення України, підвищення конкурентоспроможності вітчизняних університетів. З’ясовано, що економіка, державний бюджет країни не спроможні забезпечувати ефективну діяльність наявної мережі державних закладів вищої освіти через її подрібненість і розпорошеність, дублювання підготовки, ресурсну та інфраструктурну слабкість. У свою чергу, існуюча мережа державних закладів вищої освіти не здатна повною мірою задовольнити потреби громадян, суспільства, економіки. Відтак, назрілою є оптимізація університетської мережі. Потрібні послідовна державна політика і система відповідних заходів з оптимізації мережі державних закладів вищої освіти в регіонах. У статті обґрунтовано Концепцію забезпечення конкурентоспроможності закладів вищої освіти України, яка передбачає об’єднання людських, фінансових, матеріальних ресурсів закладів вищої освіти, які потерпають від демографічної кризи, руйнування інфраструктури під час війни з рф, нестачі фінансів з метою перетворення закладів вищої освіти на потужні конкурентоспроможні регіональні заклади.</p> 2022-07-04T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2022 Освітологічний дискурс https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/928 ІДЕЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ – НАЙВАЖЛИВІШІ ВИКЛИКИ 2022-07-04T14:08:16+00:00 Ярослав Хархула jaroslaw.charchula@ignatianum.edu.pl <p>Багатоконтекстуальні соціальні зміни, що виражаються в постійному формуванні сучасного суспільства, специфіка якісно нових трансформацій у взаємозв’язку між глобальністю та локальністю, суспільством та суб’єктом є важливими для якісних роздумів над питаннями соціальної відповідальності, у тому числі соціальної відповідальності університету. Термін «сталий розвиток» сьогодні є дуже популярним, і він зробив «швидку кар’єру» в соціальних науках. У наукових дослідженнях та в економічних проєктах він задає напрямку змінам, згідно з яким неминучість розвитку цивілізації не призведе до виродження навколишнього середовища. «Сталий розвиток» функціонує як термін, концепція та ідея, яка має бути реалізована в конкретних діях держав, націй та соціальних груп. У статті розглянуто ці питання та запропоновані деякі рішення в якості «голосу» у важливій дискусії, оскільки вона стосується соціальної відповідальності університету.</p> 2022-07-04T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2022 Освітологічний дискурс https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/922 ОСВІТНІЙ РУХ У ТАБОРІ ПОЛОНЕНИХ ВОЯКІВ-УКРАЇНЦІВ ФРАЙШТАДТ, АВСТРО-УГОРЩИНА, 1915-1917 РР. 2022-06-30T09:12:16+00:00 Ігор Срібняк i.sribniak@kubg.edu.ua <p>У статті розкрито особливості розгортання освітнього руху в таборі полонених вояків-українців Фрайштадт (Австро-Угорщина) у 1915-1917 рр. Було встановлено, що попри усі початкові складнощі (через протидію чорносотенців) завдяки системній роботі членів Просвітнього відділу, просвітньої секції СПГ, товариства «Просвіта» ім. М. Драгоманова протягом 1915-1917 рр. стало можливим організувати викладання доволі широкого спектру навчальних курсів та шкіл грамоти (для неписьменних). <br>Визначальну роль в організації освітнього життя спочатку відігравав Просвітній відділ СВУ, у складі якого входили українські громадські діячі, освітяни, кооператори з університетською або гімназійною освітою, які мали вироблений національний світогляд. Їх зусиллями у складі української таборової організації у Фрайштадті з числа полонених були створені відповідні структури (просвітня секція і товариство «Просвіта»), які з часом перебрали на себе основний тягар ведення просвітницької роботи. <br>Її зміст суттєво різнився – якщо спочатку наголос робився на загальноосвітніх курсах (аби не викликати у полонених закидів у «політиці»), то вже за рік освітні інституції дедалі більше уваги приділяли насамперед українознавчим предметам (історія України, українська мова та історія української літератури). Разом з тим велика кількість учбових годин відводилася на ліквідацію неписьменності серед полонених. <br>Для значної полонених освіта ставала сенсом їх таборового життя, а разом з тим відбувалося їх національне освідомлення, коли вони – інколи навіть непомітно для себе – починали перейматися проблемами самоствердження України у політичному відношенні та ставали адептами її незалежності. Таким чином, з одного боку, просвітні організації цілеспрямовано готували полонених до майбутнього цивільного життя на Батьківщині, а з іншого – виховували з них свідомих й відданих громадян вільної України.</p> 2022-07-04T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2022 Освітологічний дискурс https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/919 МОТИВАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ МІСТА КИЄВА 2022-05-26T19:55:04+00:00 Костянтин Линьов k.lynov@kubg.edu.ua Олена Мерзлякова o.merzliakova@kubg.edu.ua Діана Сабол d.sabol@kubg.edu.ua Анна Коцюба h.kotsiuba@kubg.edu.ua <p>У статті представлено результати дослідження особливостей мотиваційної сфери в професійній діяльності керівників закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО), проведеного кафедрою освітнього лідерства Київського університету імені Бориса Грінченка у жовтні–листопаді 2021 р. Різні групи мотивів мають певне значення для керівників. Психологи визначають мотивацію як внутрішній процес, що відбувається в самій людині, спрямовує її поведінку в конкретне русло і спонукає поводитися певним чином у конкретній ситуації. Для визначення чинників, які певним чином впливають на рівень мотивації керівників ЗЗСО в професійній діяльності, була обрана методика «Мотивація професійної діяльності» авторства К. Замфір у модифікації А. Реана. Дане дослідження показало, що найбільш важливими серед мотивів професійної діяльності для керівників ЗЗСО є чинники: задоволення від процесу та результатів своєї роботи; можливості самореалізації в управлінській діяльності; отримання адекватної грошової винагороди за свою роботу. Ключовою та визначальною для респондентів залишається внутрішня мотивація до управлінської діяльності. Подальшою перспективою дослідження може бути створення відповідної психокорекційної програми, спрямованої на підвищення внутрішньої мотивації та подальше удосконалення реформаційних кроків у сфері освіти.</p> 2022-07-04T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2022 Освітологічний дискурс https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/920 ГЕДГАНТІНГ – ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ В КАДРОВОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 2022-05-28T18:16:58+00:00 Юрій Скиба yuri_skiba@ukr.net <p>У статті розкрито сутність гедгантінґу, обґрунтовано поняття «гедгантінґ у вищій освіті», виявлено принципи гедгантінґу, розроблено модель технології гедгантінґу та запропоновано її використання у сфері вищої освіти для добору управлінського персоналу закладу вищої освіти. Гедгантінґ у вищій освіті – це технологія пошуку та добору висококваліфікованих і конкурентоспроможних кандидатів на управлінські посади закладу вищої освіти. Виявлено принципи, на яких базується технологія гедгантінґу, а саме: оперативність пошуку, об’єктивність, ексклюзивність, інформативність, конфіденційність і гарантованість. Розроблено модель технології гедгантінґу з пошуку і добору кандидатів на управлінські посади закладу вищої освіти, що складається з семи етапів: 1) визначення потреб закладу вищої освіти щодо управлінського персоналу та формування «портрету ідеального кандидата» на посаду;2) аналіз ринку праці в галузі вищої освіти, зокрема визначення переліку високорейтингових закладів вищої освіти, здійснення аналізу управлінського персоналу визначених закладів вищої освіти та збір інформації про потенційних кандидатів на посаду, зокрема вивчення кар’єрного просування та досягнень кандидатів; 3) формування списку кандидатів на управлінські посади, відповідно до попередньо узгодженого переліку компетентностей; 4) організація індивідуальних зустрічей між фахівцями та потенційними кандидатами на посади; 5) проведення зустрічей між керівництвом закладу вищої освіти та кандидатами на управлінські посади; 6) перемовини керівництва закладу вищої освіти з претендентом на управлінську посаду щодо умов роботи, розміру заробітної плати, дескрипторів оцінювання ефективності роботи тощо; 7) укладання контракту з обраним кандидатом. <br />Запропонована технологія має суттєві переваги у порівнянні з відкритим конкурсом, а саме: об’єктивність, інформативність, конфіденційність та висока ймовірність добору висококваліфікованого управлінського персоналу. </p> 2022-07-04T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2022 Освітологічний дискурс https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/923 РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ЇЇ РОЛЬ У ВІДНОВЛЕННІ КРАЇНИ 2022-06-30T09:27:44+00:00 Ольга Мельниченко melnychenko@kubg.edu.ua <p>Стаття присвячена аналізу європейського досвіду з формування підприємницької компетентності, яка передбачає міцний з’язок із економічною та фінансовою грамотністю людини. В статті підкреслюється, що підприємницька компетентність містить у собі яскраво виражені соціальний, педагогічний та змістовний аспекти та володіє конкретними характеристиками. Автором здійснено аналіз поняття підприємництва, підприємницької ініціативи, схарактеризовані основні особливості, складові та риси підприємницької освіти. Спираючись на європейський досвід, автор зауважує, що проблема розвитку підприємницької освіти може бути цілком доречною в системі вищої освіти, та в університетах зокрема, враховуючи їх науково-технічний та інноваційний потенціал. Автором здійснено аналіз основних моделей підприємницької освіти, що використовуються в світовій та європейський практиці. Особлива увага в статті приділена стану розвитку підприємницької компетентності в Україні та необхідності популяризації ідей екологічного та соціально спрямованого підприємництва.</p> 2022-07-04T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2022 Освітологічний дискурс https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/924 ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЦІННОСТЕЙ УНІВЕРСИТЕТУ: ЕКОНОМІКА КУЛЬТУРИ 2022-06-30T09:42:06+00:00 Олександр Горбань o.horban@kubg.edu.ua Олена Проценко o.protsenko@kubg.edu.ua <p>У статті обґрунтовано вплив зовнішнього середовища на розвиток системи цінностей закладу вищої освіти. Виділено основні чотири групи цінностей у вищій освіті: внутрішні цінності функціонування вищої освіти; зовнішні цінності вищої освіти; інструментальні цінності вищої освіти; цінності, які є продуктом здобуття вищої освіти. У статті закцентовано увагу саме на другій групі цінностей (економічні цінності вищої освіти), джерелом формування яких є соціальне замовлення держави та суспільства. Визначено, що такі цінності можуть бути органічно імплементовані або ж відверто нав’язані університетам ззовні, але від того вони є не менш важливі, оскільки саме через них університети забезпечують здатність функціонування соціально-професійної структури суспільства. Досліджено механізми управління змінами, що заподіюються в результаті просування нової системи цінностей закладом вищої освіти. Виявлено, що зміни зовнішнього середовища цінностей університету (наприклад, зміни цінностей міста, де функціонує університет) та його прояви у вигляді феномену економіки культури, опосередковано впливають на розвиток цінностей університету.</p> 2022-07-04T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2022 Освітологічний дискурс https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/925 НАУКОВЕ НАСТАВНИЦТВО ЯК ВИД ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ У СУЧАСНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 2022-06-30T17:40:26+00:00 Олена Тадеуш o.tadeush@kubg.edu.ua <p>У статті розкрито сутнісні характеристики процесу наукового наставництва як виду партнерської взаємодії у сучасному університеті; визначено, що науково-дослідницька діяльність у сучасному університеті є однією з найважливіших форм освітнього процесу, що забезпечує підвищення якості підготовки майбутніх фахівців, сприяє розвитку здатності використовувати новітні досягнення науково-технічного і культурного прогресу, сприяє максимальному розвитку творчого мислення, індивідуальних якостей, дослідницьких навичок здобувачів освіти, розвиває наукову інтуїцію і творчий підхід до сприйняття знань та практичне їх використання для вирішення наукових проблем, організаційних, технічних і прикладних задач та забезпечує формуванню навичок проведення самостійних наукових досліджень тощо. Зазначено, що підсилення продуктивності науково-дослідного процесу в сучасних умовах вимагає зорієнтованості даного процесу на спільну науково-дослідну діяльність на засадах партнерських взаємовідносин, що передбачає дотримання етики спілкування, врахування психологічних особливостей, соціальних характеристик людини та її ціннісно-смислових установок, що є вагомими чинниками продуктивного партнерства. Обґрунтовано, що наставництво в науці виступає як компонент фахової діяльності викладачів спрямованої на забезпечення активізації змістовних характеристик усіх структурних компонентів педагогічної взаємодії та стимуляцію процесу розвитку через науково-дослідну діяльність суб’єктів освітнього процесу на всіх етапах їх індивідуального та соціального становлення і самоствердження. Визначено, що основним завданням наукового наставництва є спрямованість здобувачів вищої освіти на актуалізацію власних потенційних особистісних можливостей завдяки зануренню їх у наукове середовище для ефективного набуття знань, вироблення і засвоєння нових умінь і навичок, побудови сценарію власної оптимістичної та успішної самоактуалізаційної життєвої стратегії. Наведено фрагмент результатів дослідження, щодо вивчення ставлення здобувачів другого магістерського рівня освіти, а саме -пріоритетності особистісно-професійних якостей у процесі науково-дослідної роботи з науковими наставниками. Результати діагностики засвідчили, що важливим завданням наукового наставництва у ЗВО є розвиток у наукових наставників нового стилю педагогічного мислення.</p> 2022-07-04T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2022 Освітологічний дискурс