ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ГОВОРІННЯ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Vira Prokhorchuk

Анотація


У статті розглядаються питання, що стосуються загальної характеристики особливостей та шляхів оптимізації процесу формування навичок говоріння у дітей дошкільного віку на заняттях з іноземної мови, обґрунтовано етапи, вправи і завдання для формування навичок говоріння. Розглянуто теоретичні та методичні основи формування навичок говоріння у дітей дошкільного віку

Ключові слова


говоріння; діти дошкільного віку; дошкільна освіта; іноземна мова; іншомовне спілкування; навичка

Повний текст:

PDF

Посилання


Глушок Л. М. Особливості вивчення іноземної мови дітьми дошкільного віку в процесі становлення особистості / Л. Глушок // Педагогічний дискурс – 2011. – № 9. – 69-71 с.

Дитина: Освітня програма для дітей від двох до семи років/ наук. кер. Проекту В. О. Огнев’юк; авт..кол.: Г. В. Бєлєнька, О. Л. Богініч. Н. І. Богданець-Білоскаленко [та ін.]; Мін.осв. і науки України. Київ.ун-т ім. Б. Грінченка. – К.: Київ. Ун-т ім.. Б.Грінченка, 2016. – 304 с.

Лобода О. В. Методика навчання англійської мови дітей дошкільного віку: навч.- метод. посіб. / О. В. Лобода. – К.: Київ. Ун-т ім.. Б. Грінченка, 2013. – 100 с.

Котенко О. В. Методика навчання іноземних мов у початковій школі: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /О. В. Котенко, А. В. Соломаха [та ін.].-К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013.- 356 с.

Кошарна Н. В. До проблеми мовної освіти в Україні в контексті підготовкивчителя іноземної мови / Н. В. Кошарна / Вісник психології і педагогіки. 2013. №13.

Чернякова О. Вивчення англійської мови через гру / О. Чернякова // Початкова школа. – К., 2002. – № 4. – 279 с.

Шкваріна Т. М. Англійська мова для дітей дошкільного віку: книга для

вчителя / Т. М. Шкваріна. – К.: Шк.світ, 2009. – 160 с.

Шкваріна Т. М. Методика навчання іноземної мови дошкільників: навч.

посіб. – К.: «Освіта України», 2007. – 300 с

References

Glushok L. M. (2011) Osoblyvosti vyvchennia inozemnoi movy ditmy

doshkilnoho viku v protsesi stanovlennia osobystosti [Peculiarities of Foreign Language Mastering by Children of Preschool Age in the Process of Personality Formation]. Pedagogical discourse, 9, 69-71. (ukr)

Dytyna: Osvitnia prohrama dlia ditei vid dvokh do semy rokiv/ nauk. ker. Proektu Ohneviuk V. O. (2016) [Child: Educational program for children fromtwo to seven years. manager The project V. O. Ognevyuk; Authors: G. V. Belenka, O. L. Bohinich, N. I. Bogdanets-Biloskalenko]; Ministry of Education and Science of Ukraine; Boris Grinchenko Kyiv University, 304. (ukr)

Loboda O. V. (2013) Metodyka navchannia anhliiskoi movy ditei doshkilnoho viku [Methodology of teaching English for preschool children: teaching method]. Manual Kyiv: Kyiv. Untitled B. B. Grinchenko, 100 (ukr)

Kotenko O. V. (2013) Methodology of teaching foreign languages at elementary school: teaching. manual for studio higher tutor shut off / O V. Kotenko, A. V. Solomakh [and others.] .- Kyiv: Kyiv. Un-t them. B. Grinchenko,. - 356 p. (ukr)

Kosharna N. V. (2013) Do problemy movnoi osvity v Ukraini v konteksti

pidhotovky vchytelia inozemnoi movy [To the problems of language education in Ukraine in the context of preparation foreign language teacher] Visnyk psykholohii i pedahohiky, 13. (ukr)

Chernyakova O. (2002) Vyvchennia anhliiskoi movy cherez hru [Learning english language through the game]. Primary school, 4, 279. (ukr)

Shkvarina T. M. (2009) Anhliiska mova dlia ditei doshkilnoho viku: knyha dlia vchytelia [English for preschool children: a book for a teacher]. School World,160. (ukr)

Shkvarina T. M. (2007) Metodyka navchannia inozemnoi movy doshkilnykiv: navchalnyi posibnyk [Methodology of teaching a foreign language for preschool children: Teaching. Manual]. Education of Ukraine, 200, 300. (ukr)
DOI: https://doi.org/10.28925/2312-5829.2019.1-2.6071

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.