ВНЕСОК ПЕДАГОГІВ-ПРАКТИКІВ У РОЗВИТОК ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ КИЇВЩИНИ (1958–1972 рр. ХХ ст.)

Ключові слова:

компетентнісний підхід, ключова компетентність, класифікація ключових компетентностей.

Анотація

У статті подано результати історико-педагогічних пошуків щодо внеску педагогів-практиків у розвиток дошкільного виховання Київщини в 1958-1972 рр. ХХ ст. З’ясовано, що в означених географічних і хронологічних межах у дошкільних закладах напрацьовано значний досвід роботи з розумового, морального, естетичного, трудового виховання, із підготовки дітей до навчання в школі. Фаховий інтерес складає матеріал про зміст і форми поширення перспективного педагогічного досвіду, що не втратив свою значущість у наш час. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Гейко Г. Семінар з питань естетичного виховання / Г. Гейко // Дошкільне виховання. – 1963 – № 11. – С. 45–46.

Голубівська Г. Разом із громадськістю / Г. Голубівська // Дошкільне виховання. – 1968. – № 7. – С. 26–28.

Гончаренко С. Український педагогічний словник / Семен Гончаренко. – Київ : Либідь, 1997. – 376 с.

Губенко Т. О. Дитячий садок заводу «Арсенал» / Т. О. Губенко ; [М-во освіти УРСР. Укр. наук.-дослід. ін.-т педагогіки]. – К. : Рад. школа, 1948. – 83 с.

Держархів Київської області, ф. Р-144, оп. 9, спр. 448, 15 арк.

Дітковська С. О. Розвиток відомчих дошкільних закладів у Донбасі наприкінці 50-х–початку 90-х років : дис.. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Світлана Олексіївна Дітковська. – Луганськ, 2004. – 202 с.

Дічек Н. Педагогічне новаторство як історико-педагогічна проблема: підходи до вивчення / Н. Дічек // Рідна школа. – 2009. – № 10. – С. 40–44.

Довідник завідуючого дошкільним закладом : основні та інструктивні документи. – К. : Рад. школа, 1970. – 380 с.

З досвіду роботи дитячих садків Києва : зб. м-лів ІV наук.-практ. конф. дошкіл. працівників м. Києва / [М-во освіти України. Київ. міськ. відділ нар. освіти. Міськ. ін.-т удосконалення кваліфікації вчителів]. – К. : Рад. школа. – 1957. – 178 с.

Иванюк А.И. Идеи новаторской педагогики в деятельности сельской школы Украины (60-е – 90-е гг. ХХ ст.) / Анна Ивановна Иванюк // Социально-гуманитарный вестник Юга России. – 2013. – № 7. – С. 24–28.

Марушевська О. Науково-практична конференція / О. Марушевська // Дошкільне виховання. – 1963. – № 6. – С. 47.

Махова Н. Знати і наслідувати кращих / Н.Махова // Дошкільне виховання. – № 4. – 1966. – С. 5–10.

Мусіяченко Т. Пошуки ефективних шляхів удосконалення педагогічного процесу / Т. Мусіяченко // Дошкільне виховання. – 1968. – № 8. – С. 47–48.

Нариси з історії розвитку новаторських навчально-виховних закладів в Україні (ХХ століття) : навч.-метод. посіб. / за ред. О. В. Сухомлинської, В. С. Курила ; авт. кол. : О. В. Сухомлинська, В. С. Курило, Н. П. Дічек, Л. Д. Березівська, Н. С. Побірченко, Н. Б. Антонець, Л. С. Бондар, Т. В. Філімонова, М. Я. Антонець, Т. І. Куліш, О. М. Шевчук. – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2010. – 444 с.

Помагайба В. Проблема навчання грамоти дітей шести років / Василь Помагайба // Дошкільне виховання. – 1963. – № 1. – С. 2–13.

Пугачевська Е. У Міністерстві освіти УРСР / Е. Пугачевська, Г. Головань // Дошкільне виховання. – № 3. – 1966. – С. 47–48.

Рукописні матеріали дошкільного навчального закладу №1 «Орлятко» Печерського району м. Києва.

Самсонова М. «Орленок» рапортует Октябрю (о детском саде № 1 «Орленок» завода «Арсенал» им. В. И. Ленина, г. Киев) / М. Самсонова. – К. : Рад. школа, 1967. – 23 с.

Улюкаєва І. Г. Історія суспільного дошкільного виховання в Україні : навч. посіб. / Ірина Гереєвна Улюкаєва – 2-е вид. доп. – Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2008. – 231 с.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління (ЦДАВО України), ф. 166, оп. 15, спр. 3258, 68 арк.

ЦДАВО України, ф. 166, оп. 15, спр. 3632, 259 арк.

ЦДАВО України, ф. 166, оп. 15, спр. 4028, 214 арк.

ЦДАВО України, ф. 166, оп. 15, спр. 7119, 7 арк.

ЦДАВО України, ф. 166, оп. 15, спр. 8035, 12 арк.

ЦДАВО України, ф. 166, оп. 15, спр. 8589, 24 арк.

Шашло Т. Перші підсумки виконання постанови партії та уряду про дальший розвиток дошкільного виховання / Т. Шашло // Дошкільне виховання. – 1960. – № 9. – С. 5–20.

Downloads


Переглядів анотації: 369

Опубліковано

2014-12-09

Як цитувати

[1]
«ВНЕСОК ПЕДАГОГІВ-ПРАКТИКІВ У РОЗВИТОК ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ КИЇВЩИНИ (1958–1972 рр. ХХ ст.)», OD, вип. 4 (8), с. 67–80, Груд 2014.

Номер

Розділ

Загальний розділ