ІДЕЇ ПРО РОЗВИВАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ ДІТЕЙ ЯК ПРЕДМЕТ ТЕОРЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2018.3-4.55846

Ключові слова:

майбутній учитель, наука, педагогіка, підготовка, освіта, теорія

Анотація

У статті подано історико-педагогічний аналіз поглядів українських педагогів кінця ХІХ – початку ХХ століття щодо створення і функціонування розвивального середовища для дітей. Автором висвітлено основні підходи до організації навчання, виховання і розвитку дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (дитиноцентризму, природовідповідності, виховання середовищем) та особливості створення розвивального середовища на різних відтинках часу (1899-1918 рр). З’ясовано цілі, завдання функціонування різних установ для дітей відповідно до суспільних, економічних, політичних та культурних змін на теренах України кінця ХІХ – початку ХХ століття (необхідності морального і фізичного виховання особистості, дотримання національного характеру освіти, індивідуального підходу).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Yana Matiushynets, Київський університет імені Бориса Грінченка

Педагогічний інститут, кафедра педагогіки та психології

Посилання

Венгловська О. А. Внесок С. Русової у розбудову українських дитячих садків / О. А. Венгловська. // Матеріали І науково-практичної інтернет-конференції "Педагогічна персоналістика: теорія, історія, освітня практика". – 2016. – С. 195–199.

Іванюк Г. Діяльність Софії Русової в царині педагогіки: служіння народу й Україні / Г. Іванюк // Рідна школа. – 2016. – № 5 – 6. – С. 46–50.

Іванюк Г. І. Нормативно-правове забезпечення становлення й функціонування нової школи в добу Української революції (1917–1921 рр.) / Г. І. Іванюк. // Збірник матеріалів Всеукраїнського науково-практичного семінару «Розвиток освіти в добу Української революції (1917–1921)». – 2017. – С. 8–10.

Концепція Нової української школи [Електронний ресурс]. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-hkola-compressed.pdf – Назва з екрану.

Панасенко С. В сучасній школі. / С. Панасенко // К.: Українська школа, 1917. – 24 с

Педагогический съезд Харьковского Учебного Округа по вопросам среднего образования (с 1 по 11 июня 1916 г.): резолюции общих собраний, предметных комиссий и собрания начальников учебных заведений. – Харьков: Тип. и Литогр. М. Зильберберг и С-вья, 1916. – 89 с.

Русова С. Дошкільне виховання. / С. Русова // Катеринослав : Укр. вид-во, 1918. – 162 с.

Русова С. Нова школа / С. Русова. // Вид. 2-ге. - Київ : Українська школа, 1917 (під орудою С. Русової, Ю. Сірого, Я. Чепіги і С. Черкасенка). – 20 с.

Січкар А. Д. Трансформація ідей про розвивальне середовище у спадщині українських педагогів (20-ті рр. ХХ століття) / А. Д. Січкар. // Вісник польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Яна Амоса Коменського "Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи" Матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн Інтернет-конференції 6 квітня . – 2017. – С. 12–15.

ЦДІАК (Центральний державний історичний архів України, м. Київ). Ф.707, Оп.150, Спр. 41, 21 арк.

Чепіга Я. Проблеми виховання й навчання в світлі науки й практики : Збірник психо-педагогічних статтей. Кн. 1 / Я. Чепіга (Я. Зеленкевич). // Київ: Друк. Першої Київської Артілі Друкарської Справи, 1913. – 156 с.

Чепіль М. М. Дитина як суб'єкт виховання у педагогічній спадщині Софії Русової [Текст] / М. М. Чепіль // Наука і освіта. – 2017. – № 2. – С. 20-24, DOI:10.24195/2414-4665-2017-2-4

References

Venhlovska O. (2016) Vnesok S. Rusovoi u rozbudovu ukrainskykh dytiachykh sadkiv [Contribution of S. Rusova in the development of Ukrainian kindergartens]. Materialy I naukovo-praktychnoi internet-konferentsii "Pedahohichna personalistyka: teoriia, istoriia, osvitnia praktyka", 195–199. (ukr)

Ivaniuk H. (2016) Diialnist Sofii Rusovoi v tsaryni pedahohiky: sluzhinnia narodu y Ukraini [Activities of Sofia Rusova in the field of pedagogy: service to the people and Ukraine]. Ridna shkola, 5 – 6, 46–50. (ukr)

Ivaniuk H. I. (2017) Normatyvno-pravove zabezpechennia stanovlennia y funktsionuvannia novoi shkoly v dobu Ukrainskoi revoliutsii (1917–1921) [Normative-legal support for the formation and functioning of a new school in the era of the Ukrainian Revolution (1917-1921)]. Zbirnyk materialiv Vseukrainskoho naukovo-praktychnoho seminaru «Rozvytok osvity v dobu Ukrainskoi revoliutsii (1917–1921)», 8–10. (ukr)

Kontseptsiia Novoi ukrainskoi shkoly (2016) [Concept of the New Ukrainian School]. Rezhym dostupu do resursu: https:// mon.gov.ua /storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf – Nazva z ekranu. (ukr)

Panasenko S. V suchasnii shkoli. (1917) [In the modern school]. K.: Ukrainska shkola, 24. (ukr)

Pedagogicheskiy syezd Kharkovskogo Uchebnogo Okruga po voprosam srednego obrazovaniya (s 1 po 11 iyunya 1916 g.): rezolyutsii obshchikh sobraniy. predmetnykh komissiy i sobraniya nachalnikov uchebnykh zavedeniy (1916) [Pedagogical Congress of Kharkiv Educational District on issues of secondary education (from June 1 to June 11, 1916): resolutions of general meetings, subject committees and the meeting of heads of educational institutions], Kharkov: Tip. i Litogr. M. Zilberberg i S-via, 89. (rus)

Rusova S. Doshkilne vykhovannia (1918) [Preschool education]. Katerynoslav : Ukr. vyd-vo, 162. (ukr)

Rusova S. (1917) Nova shkola [New School], Vyd. 2-he. - Kyiv : Ukrainska shkola (pid orudoiu S. Rusovoi, Yu. Siroho, Ya. Chepihy i S. Cherkasenka), 20. (ukr)

Sichkar A. D. (2017) Transformatsiia idei pro rozvyvalne seredovyshche u spadshchyni ukrainskykh pedahohiv [Transformation of the ideas about a developing environment in the legacy of Ukrainian teachers]. Visnyk polsko-ukrainskoi naukovo-doslidnytskoi laboratorii psykhodydaktyky imeni Yana Amosa Komenskoho "Modernizatsiia osvitnoho seredovyshcha: problemy ta perspektyvy" Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi onlain Internet-konferentsii 6 kvitnia, 12–15. (ukr)

TsDIAK (Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy, m. Kyiv [Central State Historical Archives of Ukraine, Kyiv]). F.707, Op.150, Spr. 41, 21. (ukr)

Chepiha Ya. (1913) Problemy vykhovannia y navchannia v svitli nauky y praktyky: Zbirnyk psykho-pedahohichnykh stattei. [Problems of upbringing and learning in the light of science and practice: a collection of psycho-pedagogical articles]. Kn. 1, Kyiv: Druk. Pershoi Kyivskoi Artili Drukarskoi Spravy, 156. (ukr)

Chepil M. M. (2017) Dytyna yak subiekt vykhovannia u pedahohichnii spadshchyni Sofii Rusovoi [The child as a subject of education in the pedagogical heritage of Sophia Rusova]. Nauka i osvita, 2, 20-24, DOI:10.24195/2414-4665-2017-2-4 (ukr)

Downloads


Переглядів анотації: 282

Опубліковано

2018-09-08

Як цитувати

[1]
Y. Matiushynets, «ІДЕЇ ПРО РОЗВИВАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ ДІТЕЙ ЯК ПРЕДМЕТ ТЕОРЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ», OD, с. 40–55, Вер 2018.

Номер

Розділ

Філософія та історія освіти