ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: УКРАЇНСЬКИЙ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

Автор(и)

  • Олена Літіченкоo Київський університет імені Бориса Грінченка https://orcid.org/0000-0002-5957-7256
  • Олена Коваленко Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Бульварно-Кудрявська 18/2, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-5957-7256

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2021.2.15

Ключові слова:

вибір програм, державні стандарти дошкільної освіти, дошкільна освіта, комплексні програми, парціальні програми, освітні програми дітей дошкільного віку

Анотація

У статті представлені результати теоретичного опрацювання нормативних документів дошкільної освіти України та країн Європейського Союзу, вивчено думку авторитетних учених з питання програмного забезпечення дошкільної освіти України. Закцентувано увагу на тому, що якісний розвиток дітей дошкільного віку залежить від можливості педагогів забезпечити індивідуальний розвиток кожної дитини, тому питання створення якісної програми освіти особливо актуальне. На основі аналізу дискусійних питань пов’язаних з програмним забезпеченням закладів дошкільної освіти, здійснено емпіричне дослідження обізнаності педагогів-практиків дошкільних закладів з різноманітністю освітніх програм для дошкільних закладів в Україні, правом їх вибору  та створення власних. Розглянуто досвід Болгарії, Литви, Велико Британії, Швейцарії. Результати аналізу державних стандартів та програм дошкільної освіти показують, що існують спільні погляди на виховання дітей дошкільного віку в європейській освіті. У цій статті автори доводять важливість і необхідність можливості для вчителів створювати власні програми для розвитку дітей дошкільного віку.

Ключові слова: вибір програм, державні стандарти дошкільної освіти, дошкільна освіта, комплексні програми, парціальні програми, програми для закладів дошкільної освіти.

Аннотация. У статье представлены результаты теоретического исследования нормативных документов дошкольного образования Украины и стран Европейского Союза, изучено мнение авторитетных ученых по вопросу программного обеспечения дошкольного образования Украины. Закцентувано внимание на том, что качественное развитие детей дошкольного возраста зависит от возможности педагогов обеспечить индивидуальное развитие каждого ребенка, поэтому вопрос создания качественной программы образования особенно актуален. На основе анализа дискуссионных вопросов, связанных с программным обеспечением учреждений дошкольного образования, осуществлено эмпирическое исследование осведомленности педагогов-практиков дошкольных учреждений с разнообразием образовательных программ для дошкольных учреждений в Украине, правом их выбора и создания собственных. Рассмотрен опыт Болгарии, Литвы, Великобритании, Швейцарии. Результаты анализа государственных стандартов и программ дошкольного образования показывают, что существуют общие взгляды на воспитание детей дошкольного возраста в европейском образовании. В этой статье авторы доказывают важность и необходимость возможности для учителей создавать собственные программы для развития детей дошкольного возраста.

Ключевые слова: выбор программ, государственных стандартов дошкольного образования, дошкольное образование, комплексные программы, парциальные программы, программы для учреждений дошкольного образования.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Олена Коваленко, Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Бульварно-Кудрявська 18/2, м. Київ, Україна

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту

Посилання

Бєлєнька Г. В., Коваленко О. В. Шинкар Т. Ю. (2020) Якість дошкільної освіти в Україні та країнах ЄС: параметри виміру та методичний супровід Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах №72.Т1. С. 33-39.DOI https://doi.org/10.32840/1992-5786.2020.72-1.6

Піроженко Т.О.(2018) Якість дошкільної освіти: сучасна ситуація та погляд у перспективу. Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Харків. Том. ІV: Психологія розвитку дошкільника. Випуск 14. С. 6-27.

Щодо методичних рекомендацій до оновленого Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) (2021) / Лист МОН України № 1/9-148 від 16.03.2021 р. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-metodichnih-rekomendacij-do-onovlenogo-bazovogo-komponenta-doshkilnoyi-osviti (дата звернення 24.04.2021 р.).

Vaskivska O. H., Palamar S. P., Kondratiuk S. G., Zhelanova V. V. Psychodidactic determinants of the development of children of preschool age. Wiadomości Lekarskie. с. 1207-1214. ISSN 0043-5147

Държавни образователни стандарти НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование Обн. - ДВ, бр. 46 от 17.06.2016 г., в сила от 01.08.2016 г. Издадена от министъра на образованието и науката (2016) URL: https://www.mon.bg/bg/100104 (дата звернення: 08.05.2021)

IkImokyklInIo ugdymo metodInės rekomendacIjos (2015) https://www.smm.lt/uploads/documents/tevams_ugdymo_planai/knyga%20-%20rekomendacijos.pdf

Läroplan för förskolan (2018) URL: https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65d5aa/1553968116077/pdf4001.pdf

Priešmokyklinio Ugdymo Bendroji Programa (2014) URL: https://www.smm.lt/uploads/documents/Prie%C5%A1mokyklinio%20ugdymo%20bendroji%20programa(3).pdf (дата звернення: 08.05.2021)

Statutory framework for the early years foundation stage Setting the standards for learning, development and care for children from birth to five (2017) https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/596629/EYFS_STATUTORY_FRAMEWORK_2017.pdf (дата звернення: 08.05.2021)

Shynkar Т., Bielienka А., Коvalenko O. (2020) ICT as a Tool for Improving the Quality of Methodical Work in the First Link of the System of Education CEUR Workshop Proceedings of the 16th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Volume I: Main Conference Kharkiv, Ukraine, October 06-10, 2020.. ISSN 1613-0073

Bielienka, H. V., Kovalenko, O. V. Shynkar, T. Yu. (2020) Yakist doshkilnoi osvity v Ukraini ta krainakh YeS: parametry vymiru ta metodychnyi suprovid [Quality of preschool education in Ukraine and EU countries: measurement parameters and methodical support] Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh №72.T1. S. 33-39. https://doi.org/10.32840/1992-5786.2020.72-1.6 [in Ukraine]

Pirozhenko, T. О. (2018) Yakist doshkilnoi osvity: suchasna sytuatsiia ta pohliad u perspektyvu [The quality of preschool education: the current situation and the view in the perspective] Aktualni problemy psykholohii: zbirnyk naukovykh prats Instytutu psykholohii imeni H.S. Kostiuka NAPN Ukrainy. Kharkiv. Psykholohiia rozvytku doshkilnyka 14. 6-27. [in Ukraine]

Vaskivska, O. H., Palamar, S. P., Kondratiuk, S. G., Zhelanova, V. V. (2018) Psychodidactic determinants of the development of children of preschool age. Wiadomości Lekarskie. с. 1207-1214. ISSN 0043-5147

Shchodo metodychnykh rekomendatsii do onovlenoho Bazovoho komponenta doshkilnoi osvity (Derzhavnoho standartu doshkilnoi osvity) (2021) [Regarding methodical recommendations to the updated Basic component of preschool education (State standard of preschool education) (2021)] / Lyst MON Ukrainy № 1/9-148 vid 16.03.2021 r. - Rezhym dostupu: https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-metodichnih-rekomendacij-do-onovlenogo-bazovogo-komponenta-doshkilnoyi-osviti [in Ukraine]

Държавни образователни стандарти НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование Обн. - ДВ, бр. 46 от 17.06.2016 г., в сила от 01.08.2016 г. Издадена от министъра на образованието и науката (2016) https://www.mon.bg/bg/100104

IkImokyklInIo ugdymo metodInės rekomendacIjos (2015) https://www.smm.lt/uploads/documents/tevams_ugdymo_planai/knyga%20%20rekomendacijos.pdf

Läroplan för förskolan, (2018) https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863 e6a65d5aa/1553968116077/pdf4001.pdf

Priešmokyklinio Ugdymo Bendroji Programa, (2014) https://www.smm.lt/uploads/documents/Prie%C5%A1mokyklinio%20ugdymo%20bendroji%20programa(3).pdf

Statutory framework for the early years foundation stage Setting the standards for learning, development and care for children from birth to five (2017) https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/596629/EYFS_STATUTORY_FRAMEWORK_2017.pdf

Shynkar, Т., Bielienka А., Коvalenko, O. (2020) ICT as a Tool for Improving the Quality of Methodical Work in the First Link of the System of Education CEUR Workshop Proceedings of the 16th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Volume I: Main Conference Kharkiv, Ukraine, October 06-10, 2020.. ISSN 1613-0073

Downloads


Переглядів анотації: 75

Опубліковано

2021-06-09

Як цитувати

[1]
Літіченкоo О. і О. Коваленко, «ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: УКРАЇНСЬКИЙ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД», OD, вип. 33, вип. 2, с. 221–235, Чер 2021.

Номер

Розділ

Компаративні освітні розвідки