СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ФІЗКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ МАЙБУТНІХ ФІТНЕС-ТРЕНЕРІВ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Maryna N. Vasylenko Національний університет фізичного виховання і спорту України

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2016.3.3042

Анотація

У статті представлено сучасні тенденції реформування вищої фізкультурної освіти в контексті загальносвітової освітньої політики (глобалізація, інтернаціоналізація, європеїзація). Зазначено основні ризики та переваги входження вітчизняної фізкультурної освіти у європейський простір. З’ясовано, щопрофесійна підготовка майбутніх фітнес-тренерів у вищих навчальних закладах стала предметом обмеженої кількості досліджень вітчизняних та зарубіжних науковців. У більшості випадків автори обмежуються рамками одного з компонентів такої підготовки.Зроблено висновок про необхідність розробки теоретичних та методичних засад професійної підготовки майбутніх фітнес-тренерів у вищих навчальних закладах.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Maryna N. Vasylenko, Національний університет фізичного виховання і спорту України

доцент кафедри здоров’я, фітнесу та рекреації

Посилання

Актуальные проблемы развития фитнеса в России: Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции /под. ред. проф. Г.Н. Пономарева. – СПб. : Изд-во РГПУ им. Л. И. Герцена, 2009 – 260 с.

Атамась О. А. Формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до впровадження технологій оздоровчого фітнесу : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / О.А. Атамась. – Київ, 2015. – 20 с.

Баландин С. И. Междисциплинарный подход в подготовке кадров для области физической культуры и спорта : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. пед. наук : 13.00.08 / С. И. Баландин. ‒ Санкт-Петербург, 2012. ‒ 24 с.

Батіщева М. Р. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до проведення оздоровчої гімнастики та фітнесу з дівчатами-старшокласницями : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / М. Р. Батіщева. – Луганськ, 2009. – 20 с.

Беставишвили Т. Г. Разумный фитнес. Книга руководителя / Т. Г. Беставишвили. – СПб.: Изд-во «Нестор-История», 2011. – 536 с.

Боднар І. Підготовка фахівців з шейпінгу в умовах ступеневої системи освіти / І. Боднар, В. Ігумен, М. Линець // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2002. – № 2-3. – С. 30-32.

Денисова Л. В. Хмарні технології в освітньому процесі вищих навчальних закладів фізичної культури і спорту: стан питання та перспективи застосування / Л. В. Денисова // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – 2014. – Вип. 118(2). – С. 35-38.

Довідник користувача Європейської системи трансферу та накопичення кредитів (ЄКТС) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://euroosvita.osp-ua.info/html/ch3/dovidnyk-ekts.html.

Друзь І. М. Педагогічна система підготовки фахівців в умовах Болонського процесу / Актуальні проблеми підготовки фахівців в умовах кредитно-модульної системи: досвід вирішення та перспективи розвитку // Теорія і практика управління соціальними системами. – 2011. – № 1. – С. 68-71.

Дутчак М. В., Василенко М. М. Теоретичне обгрунтування кваліфікаційної характеристики фітнес-тренера // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. ‒ 2013. ‒ № 2. ‒ С. 17-21.

Єсіна Н. Сутність та розвиток інтелектуально-творчих здібностей студентів / Н. Єсіна // Сучасні тенденції розвитку освітнього процесу України: Збірник наук. праць / За заг. ред. Г. Є. Гребенюка. – Харків: Стиль-Іздат, 2006. – С.302.

Іванова С. Вища освіта України як об'єкт впливу глобальних освітніх процесів / С. Іванова // Імідж сучасного педагога. – 2013. – № 6. – С. 9-11.

Калінічева Г. Вища освіта України в контексті сучасних цивілізаційних змін / Г. Калінічева // Українознавчий альманах. – 2014. – Вип. 17. ‒ С. 146-149.

Круглова Т.Э. К вопросу о роли преподавателя в системе высшего профессионального образования / Т.Э. Круглова // Вестник Балтийской педагогической академии. ‒ Вып. 74. – 2007. – С. 88-92.

Кудря М. М. Педагогічні засади збереження національної ідентичності вищої освіти України в контексті глобалізації : дис. канд.. пед.. наук. : 13.00.01 // М.М. Кудря. – Житомир, 2012. – 193 с.

Мельникова Н. Ю. Проблемы модернизации профессионального образования в сфере физической культуры и спорта / Н. Ю. Мельникова // Олімпійський спорт і спорт для всіх: тези доповідей IX Міжнародного наукового конгресу. – 20-23 вересня 2005 р. – Київ. – С. 921.

Пономарьов В. О. Формування професійно-педагогічної компетентності майбутнього тренера з атлетичної гімнастики у процесі фахової підготовки: автореф. дис. на здобуття. наук. ступеню канд. пед. наук: 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / В. О. Пономарьов. – Запоріжжя, 2010. – 20 с.

Разуванов В. М. Совершенствование физкультурного образования на основе реализации современных тенденций развития высшей школы: автореф. дисс. … канд. пед. наук: 13.00.04 / В.М. Разуванов. – Минск, 2004. – 23 с.

Рашкевич Ю. М. «Болонський процес та нова парадигма вищої освіти»: монографія / Ю. М. Рашкевич . – Львів: Львівська політехніка, 2014. ‒ 168 с.

Сайкина Е. Г. Концептуальные основы подготовки специалистов по фитнесу в современных социокультурных условиях [монография] / Е.Г. Сайкина. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2007. – 393 с.

Сватьєв А. В. Особливості підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту до професійної діяльності у вищих навчальних закладах // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах.‒ 2014. – Вип. 35 (88). – С. 519-525.

Скотт П. Глобализация и университет / П. Скотт // ВВШ «Alma Mater». – 2000. – № 4. – С. 3-8.

Собянин Ф. И. О компетентности и профессиональном мастерстве специалистов в сфере физической культуры / Ф. И. Собянин, С. Г. Дудкіна // Физическое воспитание студентов. – 2013. – № 1. – С. 68-73.

Твеліна А. О. Соціально-педагогічні передумови використання засобів оздоровчого фітнесу в системі підготовки майбутніх вчителів фізичної культури / А. О. Твеліна // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – 2014. – Вип. 118 (2). – С. 232-236.

Хазова С. А. Развитие конкурентоспособности специалистов по физической культуре и спорту в процессе профессиональной подготовки: [монография] / С.А. Хазова. – Майкоп, 2011. – 371 с.

Эбзеев М. М. Отрасль «физическая культура» в условиях рыночной экономики и подготовка будущих работников к решению её задач в процессе вузовского обучения : автореф. дис. на соиск. ученой степени доктора пед. наук : 13.00.08 / М.М. Эбзеев.– Майкоп, 2009. .‒ 57 с.

Columbia University in the city of New York [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.columbia.edu/content/faculty-staff.html

Downloads


Переглядів анотації: 273

Опубліковано

2016-11-08

Як цитувати

[1]
M. N. Vasylenko, «СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ФІЗКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ МАЙБУТНІХ ФІТНЕС-ТРЕНЕРІВ В УКРАЇНІ», OD, вип. 3(15), с. 30–42, Лис 2016.

Номер

Розділ

Філософія та історія освіти