ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЛІТЕРАТУРНІЙ ОСВІТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Автор(и)

  • Людмила Нежива Київський університет імені Бориса Грінченка, ул. Бульварно-Кудрявска, 18/2, 04053, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-9520-0694
  • Світлана Паламар Київський університет імені Бориса Грінченка, ул. Бульварно-Кудрявска, 18/2, 04053, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-6123-241X

Ключові слова:

доповнена реальність, ІКТ-технології, інтегроване навчання, інтерактивні технології, літературна освіта, проєктні технології

Анотація

У статті обґрунтовується необхідність застосування інноваційних технологій у викладанні дитячої літератури студентам спеціальності «Початкова освіта». Впровадження у навчання майбутніх учителів початкової школи інтегрованого курсу «Рідномовна освіта: дитяча література з методикою навчання» дає їм можливість орієнтуватися в сучасних тенденціях розвитку дитячої літератури й моделювати різноманітні алгоритми сприйняття й осмислення художніх текстів. У дослідженні проаналізовано впровадження інтерактивної технології в літературну освіту, що змінює вектор проведення лекцій до діалогічної взаємодії із студентською аудиторією, забезпечує формальне оновлення практичного заняття застосуванням квестів та майстер-класів.
Відповідно до завдань Нової української школи й вищої освіти майбутніх педагогів початкової школи автори аналізують можливості застосування технології критичного мислення, ІКТ-технологій, доповненої реальності, проєктів у системі літературної освіти Педагогічного інституту. Обґрунтована важливість набуття знань, умінь і навичок застосування AR-додатків до інтерактивних видань художньої літератури майбутніми вчителями початкової школи під час організації ними літературного читання. Для студентів розроблені завдання з використанням засобів ІКТ: створення буктрейлерів та коміксів за художніми творами для дітей; QR-квестів для молодших школярів за текстами творів сучасних письменників; ментальних карт (ресурс Mindmeister) за сюжетами прозових творів; відео-презентацій про письменників та їхню творчість (ресурси «PoowToon», «Prezi»); візуалізованого плану творів за допомогою інфографіки; інтелектуальних ігрових завдань для молодших школярів (ресурс LearningApps) тощо. Ефективним видом інтелектуальної діяльності студентів під час вивчення літератури визнано проєкт, результатом якого є: відеофільми; літературні карти; рекламні буклети; мультимедійні презентації; публікації у вигляді літературної газети, журналу, збірки, створені за допомогою програми Microsoft Pablisher; творчі роботи (казки, поезії, есе, ігровий контент тощо) та їх публікація в електронному виданні.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Людмила Нежива, Київський університет імені Бориса Грінченка, ул. Бульварно-Кудрявска, 18/2, 04053, м. Київ, Україна

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри початкової освіти Педагогічного інституту

Світлана Паламар, Київський університет імені Бориса Грінченка, ул. Бульварно-Кудрявска, 18/2, 04053, м. Київ, Україна

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Педагогічного інституту

Посилання

Література

• Биков В. Ю. Сучасні завдання iнформатизацiї освiти. URL: http://journal.iitta.gov.ua.

• Вембер В.П. Інформатизація освіти та проблеми впровадження педагогічних програмних засобів в навчальний процес. Інформаційні технології і засоби навчання. 2007. Вип. 2 (3).

• Інноваційні педагогічні технології навчання професії: монографія / Нікуліна А.С. та ін. Донецьк, 2005. 385 с.

• Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. URL:https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf

• Навчальні програми для 1-4 класів. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli.

• Ефективні технології навчання у лінгвістичній підготовці майбутніх фахівців : монографія / О. Семеног та ін. Суми, 2017. 376 с.

• Сисоєва С.О. Інтерактивні технології навчання дорослих : навчально-методичний посібник. Київ, 2011. 324 с.

• Сучасні інформаційні засоби навчанням : навчальний посібник / П.К. Гороль та ін. Вінниця, 2004. 535 с.

• Ягоднікова В.В. Інтерактивні форми і методи навчання у вищий школі: навчально-методичний посібник. Київ, 2009. 80 с.

References

• Bykov, V. Ju. (2007) Suchasni zavdannja informatyzaciji osvity [Modern tasks of informatization of education]. URL: http://journal.iitta.gov.ua (дата звернення 17.06.2020) (ukr).

• Vember, V. P. Informatyzacija osvity ta problemy vprovadzhennja pedaghoghichnykh proghramnykh zasobiv v navchaljnyj proces. Informacijni tekhnologhiji i zasoby navchannja. [Informatization of education and problems of introduction of pedagogical program feature in the educational process. Information technologies and teaching aids], 2 (3).(ukr).

• Innovacijni pedaghoghichni tekhnologhiji navchannja profesiji [Innovative pedagogical technologies of profession teaching] : monoghrafija / Nikulina A.S. ta in. Donecjk, 2005. 385 s (ukr).

• Nova ukrajinsjka shkola. Konceptualjni zasady reformuvannja serednjoji shkoly [New Ukrainian school. Conceptual principles of secondary school reform] URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf(дата звернення 17.06.2020) (ukr).

• Navchaljni proghramy dlja 1-4 klasiv [Curricula for 1st-4th grades]. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli(дата звернення 17.06.2020) (ukr).

• Efektyvni tekhnologhiji navchannja u linghvistychnij pidghotovci majbutnikhfakhivciv [Effective learning technologies in the linguistic training of future professionals] : monoghrafija / O. Semenogh ta in. Sumy, 2017. 376 s (ukr).

• Sysojeva, S.O. (2004) Interaktyvni tekhnologhiji navchannja doroslykh [Interactive technologies of adult teaching] : navchaljno-metodychnyj posibnyk. Kyjiv, 324 s (ukr).

• Suchasni informacijni zasoby navchannja [Modern information tools for learning] : navchaljnyj posibnyk / P.K. Ghoroljta in. Vinnycja, 535 s (ukr).

• Jaghodnikova, V. V. (2009) Interaktyvni formy i metody navchannja u vyshhyj shkoli [Interactive forms and methods of teachingin high school] : navchaljno-metodychnyj posibnyk. Kyjiv, 80 s (ukr).

Downloads


Переглядів анотації: 225

Опубліковано

2020-11-29

Як цитувати

[1]
Л. Нежива і С. Паламар, «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЛІТЕРАТУРНІЙ ОСВІТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ», OD, вип. 31, вип. 4, с. 129–142, Лис 2020.

Номер

Розділ

Інформатизація освіти