ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ПАРАДИГМ

Автор(и)

  • Світлана Паламар Київський університет імені Бориса Грінченка, б-р. Ігоря Шамо, 18/2, 02154, м. Київ, Україна
  • Марина Науменко Київський університет імені Бориса Грінченка, б-р. Ігоря Шамо, 18/2, 02154, м. Київ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2020.2.9

Ключові слова:

вихователь дітей дошкільного віку, вища школа, конкурентоздатність, навички Soft Skills, освітні парадигми, професійна компетентність, освітній процес, якість освітнього процесу

Анотація

У статті визначено вплив зміни освітніх парадигм на організацію освітнього процесу в закладах вищої освіти України, в умовах входження її до Європейського освітнього простору. Проаналізовано сучасні дослідження з визначеної теми, з’ясовано, що якість освітнього процесу у вищій школі визначається фахівцем (випускником ЗВО), що володіє знаннями у визначеній галузі на високому рівні, вміє та активно використовує ці знання у практиці своєї діяльності, має сформовані уміння і навички відповідно до обраної ним професії, є компетентним та конкурентоздатним на світовому ринку праці. Опрацьовано результати досліджень Світового банку «Навички для сучасної України» (2015 р.), які показали, що актуальними є когнітивні уміння, самоорганізація, стійкість, командна робота та бажання вчитися, а у перспективі до 2030 року успішними будуть фахівці, що матимуть критичне мислення та проектний підхід до вирішення завдань. Здійснено огляд сучасних освітніх парадигм та представлено їх класифікацію (за Т. Поповою).
Визначено чинники, що впливають на якість професійної підготовки майбутніх вихователів дітей дошкільного віку за результатами опитування студентів 4–5 курсів спеціальності «Дошкільна освіта» Київського університету імені Бориса Грінченка.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Світлана Паламар, Київський університет імені Бориса Грінченка, б-р. Ігоря Шамо, 18/2, 02154, м. Київ, Україна

Кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Педагогічного інституту

Марина Науменко, Київський університет імені Бориса Грінченка, б-р. Ігоря Шамо, 18/2, 02154, м. Київ, Україна

Викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту

Посилання

• Паламар С. П., Желанова В. В. Лідерські якості сучасного студента університету у рефлексивному вимірі. Published by Atlantis Press SARL. 2019. № 368. С. 102–108.

• Національна доктрина розвитку освіти: Щотижневий збірник актів законодавства. Офіційний вісник України. 2002. №6. С.12–24.

• Carpio D., Ximena, Kupets О., Muller N., Olefir A. (2017). Skills for a Modern Ukraine. Overview booklet. World Bank, Washington, DC. License: Creative Commons Attribution CC B Y 3.0 IGO.

• Зінченко А. Г., Саприкіна М. А. Навички для України 2030: погляд бізнесу. Київ, 2016. 36 с.

• Бєлєнька Г. В. Інтерактивні методи навчання як засіб розвитку критичного мислення студентів. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 2020. № 16. С. 33–45.

• Половіна О. А., Ліпчевська І. Л. Актуальні проблеми перспективності змісту сучасної дошкільної освіти. Молодий вчений. 2018. № 8.1. С. 89–93.

• Мисик О.С. Методологічні аспекти формування фахової компетентності в майбутніх вихователів дітей дошкільного віку. Педагогічний альманах. 2018. № 38. С. 119–126.

• Sommer D. (2019) Early Childhood Education (ECE) in the Nordic Countries: Universal Challenges to the Danish Model – Towards a Future ECE Paradigm. Nordic Families, Children and Early Childhood Education (pp. 193-212). Retrieved from https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-16866-7_10

• Мазараки А. А. Модернизация высшего образования в Украине в контексте Европейской интеграции. Финансы: Теория и Практика. 2008. №2. С. 102–104.

• Лісовська І. М. Особливості сучасного управління освітою в контексті євроінтеграції України. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2006. № 25. С. 39–47.

• Колесникова И. А. Педагогические цивилизации и их парадигмы. Педагогика. 1995. №6. С. 84–89.

• Попова Т. М. Сучасні освітні парадигми і дидактика фізики. Серія педагогічна: Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського Національного університету імені Івана Огієнка. 2007. № 13. С. 101–104. doi: https://doi.org/10.32626/2307-4507.2007-13.101-104

• Машовець М. А., Науменко М. С. Формування конкурентноспроможного фахівця дошкільної освіти в умовах євроінтеграції. Молодий вчений. 2017, № 50.2 (10.2). С. 42–46.

• Сергєєнкова О., Столярчук О., Коханова О., Пасєка О. Педагогічна психологія. Навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2012. 168 с.

• Психологія управління закладами середньої освіти : монографія / Л.М. Карамушка. Київ : Ніка-Центр, 2000. 332 с.

• Огнев’юк В. О., Сисоєва С. О., Хоружа Л. Л., Освітологія: витоки наукового напряму: Монографія. ВП «Едельвейс». 2012. С. 126–127.

• Бєлєнька Г. В., Кондратець І. В. The formation and development of a child's skills to be free in the conditions of kindergarten. The potential of modern science. 2019. № 3. С. 61–69.

References

• Zhelanova, V., Palamar, S. & Yepikhina, M. (2019). Lidersjki jakosti suchasnogho studenta universytetu u refleksyvnomu vymiri [Leadership Qualities of a Modern University Student in the Reflexive Dimension]. Published by Atlantis Press SARL. № 368. pp. 102–108

• Nacionaljna doktryna rozvytku osvity: Shhotyzhnevyj zbirnyk aktiv zakonodavstva [National Doctrine of Educational Development: A Weekly Collection of Legislative Acts]. (2002). Official Newsletter of Ukraine. № 6. 12–24

• Carpio, D., Ximena, Kupets, О., Muller, N. & Olefir, A. (2017). Skills for a Modern Ukraine. Overview booklet. World Bank, Washington, DC. License: Creative Commons Attribution CC B Y 3.0 IGO

• Zinchenko, A. G. & Saprykina, M. A. (2016). Navychky dlja Ukrajiny 2030: poghljad biznesu [Competencies for Ukraine 2030: business perspective]. Kyiv, Ukraine. p. 36

• Belenkaya, A. V. (2020). Interaktyvni metody navchannja jak zasib rozvytku krytychnogho myslennja studentiv [Interactive teaching methods as a means of developing students’ critical thinking]. Relevant problems of psychology: a collection of scientific works of the G.S. Kostyuk Institute of Psychology of the NAPS of Ukraine. Kharkiv. Vol. IV. Psychology of preschooler development. Ed. 16. 33–45

• Polovina, E. A. & Lipchevskaya, I. L. (2018). Aktualjni problemy perspektyvnosti zmistu suchasnoji doshkiljnoji osvity [Actual problems of perspectiveness of content of modern preschool education]. Young Scientist. № 8.1. 89–93

• Mysyk, O. S. (2018). Metodologhichni aspekty formuvannja fakhovoji kompetentnosti v majbutnikh vykhovateliv ditej doshkiljnogho viku [Methodological aspects of formation of professional competence in the future tutors of preschool children]. Pedagogical almanac. No. 38. 119–126

• Sommer, D. (2019) Early Childhood Education (ECE) in the Nordic Countries: Universal Challenges to the Danish Model – Towards a Future ECE Paradigm. Nordic Families, Children and Early Childhood Education (pp. 193–212). https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-16866-7_10

• Mazaraki, A. A. (2008). Modernizacija vysshego obrazovanija v Ukraine v kontekste Evropejskoj integracii [Modernization of higher education in Ukraine in the context of European integration]. Finance: Theory and Practice. №2. 102–104

• Lisovska, I. M. (2006). Osoblyvosti suchasnogho upravlinnja osvitoju v konteksti jevrointeghraciji Ukrajiny [Features of modern education management in the context of Ukraine's European integration]. Humanitarian Newsletter of Zaporizhzhya State Engineering Academy (ZSEA). № 25. 39–47

• Kolesnikova, I. A. (1995). Pedagogicheskie civilizacii i ih paradigmy [Pedagogical civilizations and their paradigms]. Pedagogy. №6. 84–89

• Popova, T. M. (2007). Suchasni osvitni paradyghmy i dydaktyka fizyky [Modern educational paradigms and didactics of physics]. Pedagogical Series: Collection of Scientific Papers of Kamianets-Podіlskyi National Ivan Ohiienko University. № 13. 101-104. doi: https://doi.org/10.32626/2307-4507.2007-13.101-104

• Mashovets, M. A. & Naumenko, M. S. (2017). Formuvannja konkurentnospromozhnogho fakhivcja doshkiljnoji osvity v umovakh jevrointeghraciji [Formation of the competitive specialist of preschool education in the conditions of european integration]. Young Scientist. № 50.2 (10.2). 42–46

• Sergeyenko, O., Stolyarchuk, O., Kohanova, O. & Paseka, O. (2012). Pedaghoghichna psykhologhija [Pedagogical psychology]. Educ. manual. Kyiv: Center for Educational Literature, 168 p.

• Psykhologhija upravlinnja zakladamy serednjoji osvity [Psychology of management of secondary education institutions]: monograph / L.M. Karamushka. Kyiv: Nika-Center, 2000. 332 p.

• Ogneviuk, V., Sysoieva, S. & Khoruzha L. (2012). Osvitologhija: vytoky naukovogho naprjamu [Education: the origins of the scientific direction]: Monograph. Edelweiss Company, 126–127

• Belenkaya A. V. & Kondratets I. V. (2019). The formation and development of a child's skills to be free in the conditions of kindergarten. The potential of modern science. № 3. 61–69

Downloads


Переглядів анотації: 373

Опубліковано

2020-06-01

Як цитувати

[1]
С. Паламар і М. Науменко, «ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ПАРАДИГМ», OD, вип. 2 (29), с. 105–120, Чер 2020.

Номер

Розділ

Інновації в освіті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають