РОЗВИТОК КАФЕДР ПЕДАГОГІКИ ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ (початок XX – початок XXI сторіч)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2018.3-4.825

Ключові слова:

кафедра, освіта, педагогіка, періодизація, розвиток

Анотація

Розробка нових форм і способів організації навчання не можлива без вивчення й глибокого аналізу накопиченого досвіду підготовки вчительських кадрів кафедрами педагогіки. У статті виокремлено такі етапи їх розвитку в структурі вищих педагогічних навчальних закладів України початку XX – початку  XXI сторіч: етап організації науково-дослідних кафедр педології й педагогіки як самостійних науково-дослідних осередків (1921-1929 рр.); етап офіційного утвердження статусу кафедр педагогіки в структурі вищих педагогічних навчальних закладів (1930-1957 рр.); етап розширення спектру педагогічних кафедр педагогічних ВНЗ, їх функцій і напрямів науково-педагогічної діяльності(1958-1990 рр.); етап інтеграції педагогічних кафедр в умовах розбудови національної педагогічної освіти України (1991 р. – початок XXI ст.).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Olha Bashkir, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

кафедра загальної педагогіки та ПВШ, докторант

Svitlana Zolotuchina, ХНПУ імені Г.С. Сковороди

кафедра

загальної педагогіки і ПВШ,завідувач 

Svetlana Luparenko, ХНПУ імені Г.С. Сковороди

кафедра загальної педагогіки і ПВШ, професор

Посилання

Башкір О.І. Діяльність українських науково-дослідних кафедр педагогіки (1922–1930). ScienceRise: Pedagogical Education. 2018. №1(21). С. 4-8. DOI: 10.15587/2519-4984.2018.120878

Водотика С.Г. Шляхи поступу сучасного соціального знання в Україні XXI ст. у світлі досвіду 1920-х років: співвідношення еволюційного і революційного шляхів розвитку науки. Наук. пр. іст. ф-ту Запорізького національного університету. 2014. Вип.40. С.210-216.

Луговий В.І. Тенденцій розвитку педагогічної освіти в Україні (теоретико-методологічний аспект) : автореф. дис доктора пед. наук. Київ, 1995. 48с.

Попів О.І. Український науково-дослідний інститут педагогіки у Харкові. Шлях освіти. 1929. №8-9. С. 130-138.

Ряппо Я. Положення про науково-дослідні кафедри УРСР. Наука на Україні. 1922. № 1. С. 112–116.

Bashkir O.I., Vakulenko T.S. Pedagogisation trend in Ukrainian education in the first third of the XX century. Modern education: philosophy, innovation, experience. Lodz (Poland). 2016. № 3(7). рp.8-14.

Luparenko S. The directions of child care activity in Ukraine at the beginning of the 20th century. American Journal of Nursing Researches. 2014. № 4(2). рp. 68-73.

Reheilo Iryna. Periodyzacja historii kształcenia wysoko wykwalifikowanych pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych w Ukrainie. Interdyscyplinarność pedagogiki i jej subdyscypliny Pod redakcją Zofii Szaroty I Franciszka Szloska. Radom. 2013. рр.728-742.

References

Bashkir O.I. (2018). Diyal`nist` ukrayins`ky`x naukovo-doslidny`x kafedr pedagogiky` (1922–1930). [The activity of Ukrainian scientific-research departments of Pedagogy (1922–1930)] ScienceRise: Pedagogical Education, №1(21). P. 4-8. (ukr). DOI: 10.15587/2519-4984.2018.120878

Vodoty`ka S.G. (2014). Shlyaxy` postupu suchasnogo social`nogo znannya v Ukrayini XXI st. u svitli dosvidu 1920-x rokiv: spivvidnoshennya evolyucijnogo i revolyucijnogo shlyaxiv rozvy`tku nauky`.[Ways of developing the modern social knowledge in Ukraine in the XXI century in terms of experience in the 1920s: correlation of evolutional and revolutionary ways of science development]. Scientific works of the History Department of Zaporizhzhia National University, Vol. 40. P.210-216. (ukr)

Lugovy`j V.I. (1995). Tendencij rozvy`tku pedagogichnoyi osvity` v Ukrayini (teorety`ko-metodologichny`j aspekt) [Tendencies of pedagogical education development in Ukraine (theoretical and methodological aspect)]: extended abstract of doctor’s thesis. Kyiv, 48p. (ukr)

Popiv O.I. (1929). Ukrayins`ky`j naukovo-doslidny`j insty`tut pedagogiky` u Xarkovi [Ukrainian scientific-research institute of pedagogy in Kharkiv]. The Way of Education, №8-9. P. 130-138. (ukr)

Ryappo Ya. (1922). Polozhennya pro naukovo-doslidni kafedry` URSR [Statute on scientific-research departments in USSR]. Science in Ukraine, № 1. P. 112–116. (ukr)

Bashkir O.I., Vakulenko T.S. (2016). Pedagogisation trend in Ukrainian education in the first third of the XX century. Modern education: philosophy, innovation, experience, № 3(7). рp.8-14. (eng).

Luparenko S. (2014). The directions of child care activity in Ukraine at the beginning of the 20th century. American Journal of Nursing Researches, № 4(2). рp. 68-73. (eng)

Reheilo I. (2013). Periodyzacja historii kształcenia wysoko wykwalifikowanych pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych w Ukrainie. Interdyscyplinarność pedagogiki i jej subdyscypliny Pod redakcją Zofii Szaroty I Franciszka Szloska. Radom. рр.728-742. (eng).

Downloads


Переглядів анотації: 460

Опубліковано

2018-09-08

Як цитувати

[1]
O. Bashkir, S. Zolotuchina, і S. Luparenko, «РОЗВИТОК КАФЕДР ПЕДАГОГІКИ ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ (початок XX – початок XXI сторіч)», OD, с. 1–15, Вер 2018.

Номер

Розділ

Філософія та історія освіти