РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Ольга Башкір Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, вул. Алчевських, 29, Харків, 61000 http://orcid.org/0000-0001-5237-9778

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2021.2.6

Ключові слова:

педагогічна освіта, культура, доброчесність, система, шляхи, упровадження

Анотація

У статті з огляду на сучасний стан розвитку вищої освіти та науки зазначено особливості впровадження принципів академічної доброчесності в структури закладів вищої освіти. На підставі вивчення нормативних документів (закони України «Про освіту», «Про вищу освіту»), Рекомендацій для закладів вищої освіти щодо розробки та впровадження університетської системи забезпечення академічної доброчесності, затверджених Рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Листа МОН України «Щодо рекомендацій з академічної доброчесності для закладів вищої освіти» уточнено сутність поняття «академічна доброчесність», її основне покликання, особливості дотримання та застосунку в освітній та науковій діяльності всіх учасників освітнього процесу.
На прикладі Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди виявлено, що заклади вищої освіти, керуючись зазначеними вище законами та рекомендаціями, діють за власними принципами академічної доброчесності з огляду на особливості діяльності ЗВО, його специфіку, напрями підготовки майбутніх фахівців та здійснення наукової діяльності. Розкрито приклад університетської системи забезпечення принципів академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин, яка складається з п’яти складників: нормативної бази, інформаційної бази, структурних підрозділів та уповноважених комісій, інструментів упровадження та контролю. Зазначено про створення подібної системи на підставі Рекомендацій для закладів вищої освіти щодо розробки та впровадження університетської системи забезпечення академічної доброчесності, затверджених Рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Проаналізовано діяльність окремих структурних ланок закладу освіти з реалізації принципів академічної доброчесності.
Запропоновано низку перспективних шляхів реалізації принципів академічної доброчесності в закладах вищої освіти. Серед них розроблення нормативних документів ЗВО, інформаційних матеріалів, банерів, методичних інструкцій, підготовка роликів, проведення науково-популярних заходів тощо.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ольга Башкір, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, вул. Алчевських, 29, Харків, 61000

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки

Посилання

Башкір О. І. Тенденції розвитку кафедр педагогіки закладів вищої педагогічної освіти. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Запоріжжя : КПУ, 2019. Вип.66. с. 127-131.

Закон України «Про освіту». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Кодекс академічної доброчесності Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. URL: http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/kodeks_dobrochesnist.pdf (дата звернення: 12.05.2021)

Лист МОН України «Щодо рекомендацій з академічної доброчесності для закладів вищої освіти». URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-650729-18#n211 (дата звернення: 12.05.2021)

Малогулко Ю. Г., Захтей М. В. Проблеми академічної доброчесності в вищих навчальних закладах. Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ. (м. Вінниця, 14-23 березня 2018 р.). Електрон. текст. дані. 2018. URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hcvr/all-hcvr-2018/paper/view/3857 (дата звернення: 12.05.2021)

Методичні матеріали для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності / упор. Бахрушин В., Ніколаєв Є. 2019. 41с. URL: https://drive.google.com/file/d/1IJtjefmfqO1uNCn4p9cT5g6_58h0Cxq9/view?fbclid=IwAR3zjY-RcCvqwRhv23Rm0NnS0HVkwPwF_3j77EGbS_H9ZJgommof3dxd3h8 (дата звернення: 12.05.2021)

Наливайко О., Калістова О., Поляков Д. Питання дотримання академічної доброчесності в умовах дистанційного навчання. Educological discourse. 2020. № 4 (31). С.143-162

Проєкт Закону України «Про академічну доброчесність». URL: https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/Проєкт-Закону-_Про-Академічну-доброчесність_.pdf (дата звернення: 12.05.2021)

Пшенична Л. Становлення академічної культури та доброчесності у вищій школі. Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 16-17 травня 2019 р.). Суми : Видавництво СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. С.14-20.

Рекомендації для закладів вищої освіти щодо розробки та впровадження університетської системи забезпечення академічної доброчесності. 2019. 24с. URL: https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/10/Рекомендації-ЗВО-система-забезпечення-академічної-доброчесності.pdf.

Сопова Д. Академічна доброчесність у системі професійної підготовки майбутнього педагога. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. 2018. №3-4. DOI: https://doi.org/10.28925/1609-8595.2018.3-4.5256

Bashkir, O. I. Tendenciyi rozvy`tku kafedr pedagogiky` zakladiv vy`shhoyi pedagogichnoyi osvity` [Trends in the development of departments of pedagogy of institutions of higher pedagogical education]. Pedagogika formuvannya tvorchoyi osoby`stosti u vy`shhij i zagal`noosvitnij shkolax. Zaporizhzhya : KPU, 2019. Vy`p.66. s. 127-131.

Zakon Ukrayiny` «Pro osvitu» [Law of Ukraine «About Education»]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Kodeks akademichnoyi dobrochesnosti Xarkivs`kogo nacional`nogo pedagogichnogo universy`tetu imeni G. S. Skovorody` [Code of academic integrity of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University]. http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/kodeks_dobrochesnist.pdf

Lyst MON Ukrajiny «Shhodo rekomendacij z akademichnoyi dobrochesnosti dlya zakladiv vy`shhoyi osvity`» [Regarding recommendations on academic integrity for higher education institutions]. https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-650729-18#n211

Malogulko, Yu. G., Zaxtej, M. V. Problemy` akademichnoyi dobrochesnosti v vy`shhy`x navchal`ny`x zakladax [Problems of academic integrity in higher educational institutions]. Materialy` XLVII naukovo-texnichnoyi konferenciyi pidrozdiliv VNTU. (m. Vinny`cya, 14-23 bereznya 2018 r.). Elektron. tekst. dani. 2018. https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hcvr/all-hcvr-2018/paper/view/3857

Metody`chni materialy` dlya zakladiv vy`shhoyi osvity` z pidtry`mky` pry`ncy`piv akademichnoyi dobrochesnosti [Methodical materials for higher education institutions in support of the principles of academic integrity] / upor. Baxrushy`n V., Nikolayev Ye. 2019. 41s. https://drive.google.com/file/d/1IJtjefmfqO1uNCn4p9cT5g6_58h0Cxq9/view?fbclid=IwAR3zjY-RcCvqwRhv23Rm0NnS0HVkwPwF_3j77EGbS_H9ZJgommof3dxd3h8

Naly`vajko, O., Kalistova, O., Polyakov, D. Py`tannya dotry`mannya akademichnoyi dobrochesnosti v umovax dy`stancijnogo navchannya [Issues of observance of academic integrity in the conditions of distance learning]. Educological discourse. 2020. 4 (31). S.143-162

Proyekt Zakonu Ukrayiny` «Pro akademichnu dobrochesnist`» [Draft Law of Ukraine «About Academic Integrity»]. https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/Проєкт-Закону-_Про-Академічну-доброчесність_.pdf

Psheny`chna, L. Stanovlennya akademichnoyi kul`tury` ta dobrochesnosti u vy`shhij shkoli [Formation of academic culture and integrity in higher education]. Akademichna kul`tura doslidny`ka v osvitn`omu prostori: yevropejs`ky`j ta nacional`ny`j dosvid: zbirny`k materialiv II Mizhnarodnoyi naukovo-prakty`chnoyi konferenciyi (m. Sumy`, 16-17 travnya 2019 r.). Sumy` : Vy`davny`cztvo SumDPU imeni A. S. Makarenka, 2019. S.14-20.

Rekomendaciyi dlya zakladiv vy`shhoyi osvity` shhodo rozrobky` ta vprovadzhennya universy`tets`koyi sy`stemy` zabezpechennya akademichnoyi dobrochesnosti [Recommendations for higher education institutions on the development and implementation of a university system to ensure academic integrity]. 2019. 24s. https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/10/Рекомендації-ЗВО-система-забезпечення-академічної-доброчесності.pdf

Sopova, D. Akademichna dobrochesnist` u sy`stemi profesijnoyi pidgotovky` majbutn`ogo pedagoga [Academic integrity in the system of professional training of future teachers]. Neperervna profesijna osvita: teoriya i prakty`ka. 2018. 3-4. DOI: https://doi.org/10.28925/1609-8595.2018.3-4.5256

Downloads


Переглядів анотації: 799

Опубліковано

2021-06-09

Як цитувати

[1]
О. Башкір, «РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ», OD, вип. 33, вип. 2, с. 77–90, Чер 2021.

Номер

Розділ

Соціокультурологічні засади сучасної освіти