МІСЦЕ ПЕДАГОГІКИ В СИСТЕМІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В ІСТОРИЧНОМУ ДИСКУРСІ XIX – ПОЧАТКУ XX СТ.

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2017.3-4.570

Ключові слова:

майбутній учитель, наука, педагогіка, підготовка, освіта, теорія

Анотація

У статті на основі аналізу історико-педагогічної літератури з’ясовано особливості становлення та розвитку педагогіки як науки в системі професійної підготовки майбутніх учителів упродовж XIX – початку XX сторічь. Установлено, що в цей період виникає суспільна потреба в підготовці педагогічних кадрів, що зумовило розвиток відповідних форм організації та необхідного наукового забезпечення її ефективності (створення педагогічних інститутів при університетах, кафедр педагогіки, узагальнення емпіричного досвіду, розвиток педагогічної науки). Констатовано, що всупереч державній політиці вітчизняні науковці (К. Ушинський, С. Миропольський, А. Валицький, С. Гогоцький, М. Лавровський, Т. Лубенець, С. Ананьїн, Ф. Зеленогорський, О. Духнович, Б. Грінченко, Л. Толстой та ін.) продовжували розробляти теоретичні основи педагогіки та впроваджувати їх у практику підготовки майбутніх учителів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Olha Bashkir, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

кафедра загальної педагогіки та ПВШ, докторант

Посилання

Башкір О.І. Деприваційна модель підготовки вчительських кадрів у системі вищої педагогічної освіти України XІX – початку XX ст. // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серії 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірник наукових праць. – Випуск № 28 (38). – Спец. вип. Наукова спадщина академіка Івана Зязюна у вимінар сучасності й майбутнього. - /ред.кол. : Н.В. Гузій (відп.ред.). – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – 165с.

Вакуленко В.М. Розвиток теорії й практики вищої педагогічної освіти України, Росії, Білорусії на основі акмеологічного підходу: Монографія. – Луганськ: Альма-матер, 2007. – 496с.

Вейкшан В.А. Л.Н. Толстой о задачах педагогики как науки // Советская педагогика, 1953. – №8. – С.84.

Дем’яненко Н.М. Загальнопедагогічна підготовка вчителя в Україні (XIX – перша третина XXст.) / Н.М. Дем’яненко : Монографія. – К.: ІЗМН, 1998. – 328с.

Золотухіна С.Т. Проблема виховання особистості у педагогічній спадщині С. І. Миропольського / С.Т. Золотухіна, Т.В. Шевцова // Педагогіка та психологія. – 2013. – Вип. 43. – С. 171-178;

Золотухіна С.М., Головкова М.М. С.І. Миропольський про значущість педагогіки у системі підготовки учителя // Психолого-педагогічна підготовка учителя у педагогічних вузах: Матеріали науково-практичної конференції «Психолого-педагогічнаосвіта в Україні» (травень, 1994р.). – Харків: ХДПУ, 1994. – 204с.

Материалы по вопросу приготовления учителей для гимназий и прогимназий, СПб, 1865. – С.8

Микитюк М.М. Педагогічна підготовка вчителів на початку ХХ століття на Україні. URL: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12280

Павко А. І. Загальні риси й особливості підготовки педагогічних кадрів в університетах України у ХІХ – на початку ХХ ст. / А. І. Павко // Український історичний журнал. – 2010. – № 4. – C. 99–115.

Положение о седьмом дополнительном педагогическом классе при епархиальных женских училищах // Циркуляр по Харьковскому учебному округу, 1908. – №5. – С.2-6.

Попова Л.Д., Гошовська В.А. Питання підготовки учителя у вітчизняній і зарубіжній педагогіці // Психолого-педагогічна підготовка учителя у педагогічних вузах: Матеріали науково-практичної конференції «Психолого-педагогічнаосвіта в Україні» (травень, 1994р.). – Харків: ХДПУ, 1994. – 204с.

Хомич Л.О. Професійно-педагогічна підготовка вчителя початкових класів. – К.: «Магістр-S», 1998. – 200с.

Шинкаренко В.М. Питання підготовки майбутнього учителя у вітчизняній педагогічній думці // Психолого-педагогічна підготовка учителя у педагогічних вузах: Матеріали науково-практичної конференції «Психолого-педагогічна освіта в Україні» (травень, 1994р.). – Харків: ХДПУ, 1994. – 204с.

ДАХО, Ф.266, Оп.1, Спр.807, Арк.148 «Об открытии педагогических курсов для приготовления учителей и учительниц начальних училищ»

Downloads


Переглядів анотації: 400

Опубліковано

2017-12-14

Як цитувати

[1]
O. Bashkir, «МІСЦЕ ПЕДАГОГІКИ В СИСТЕМІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В ІСТОРИЧНОМУ ДИСКУРСІ XIX – ПОЧАТКУ XX СТ»., OD, с. 57–70, Груд 2017.

Номер

Розділ

Філософія та історія освіти