ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД ДО ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ У КНР

Автор(и)

  • Olena Ionova Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, вул. Алчевський, 29, 61002 Харків, Україна http://orcid.org/0000-0002-9306-5553
  • Svetlana Luparenko Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, вул. Алчевський, 29, 61002 Харків, Україна http://orcid.org/0000-0002-3111-5340
  • Yuliia Lakhmotova Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, площа Свободи, 4, 61022 Харків, Україна http://orcid.org/0000-0001-9192-9541

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2020.1.12

Ключові слова:

естетичне виховання, інтеграція, інтегрований підхід, КНР, мистецтво, регіональність, школярі

Анотація

У статті розкриваються особливості здійснення інтегрованого підходу у процесі естетичного виховання школярів у КНР. Висвітлено можливості використання мистецтва при викладанні різних предметів (математика, мова та література, історія тощо). Авторами зазначається, що предмети естетичного циклу (музичне, образотворче, театральне мистецтва) також тісно пов'язуються між собою в освітньому процесі школи. Характерною особливістю естетичного виховання школярів у КНР є врахування регіональності (відмінностей у розвитку мистецтва залежно від регіону країни), що зумовлене різними історичними, соціально-економічними та культурними факторами розвитку різних регіонів КНР та посилює зв'язок мистецтва й історії, економіки і географії.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Olena Ionova, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, вул. Алчевський, 29, 61002 Харків, Україна

Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті

Svetlana Luparenko, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, вул. Алчевський, 29, 61002 Харків, Україна

Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи

Yuliia Lakhmotova, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, площа Свободи, 4, 61022 Харків, Україна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри східних мов та міжкультурної комунікації

Посилання

• Антонов Н. С. Інтеграційна функція навчання. К.: Освіта, 1989. 304 с.

• Ван Тяньці. Методика підготовки майбутніх учителів музики до формування основ співацької культури учнів початкової школи : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02. Київ, 2017. 221 с.

• Зязюн І. Інтеграційна функція культурної парадигми. Професійно-художня освіта України : зб. наук. праць. Київ-Черкаси : "Черкаський ЦНТЕІ", 2008. Вип. V. С. 3–13.

• Калягин Ю. М., Алексенко О. Л. Интеграция школьного обучения. Начальная школа. 1990. № 9. С. 28–29.

• Клочко А. Інтегрований підхід як сучасна форма організації навчального процесу.

• Science and Education a New Dimension. 2013. Vol. 1. P. 85-97. URL : https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/klochko_a._integrated_appro ach_as_a_modern_form_of_learning_process..pdf (дата звернення 31.12.2019).

• Козловська І. М. Теоретико-методологічні аспекти інтеграції знань учнів професійно-технічної школи: дидактичні основи. Львів: Світ, 1999. 302 с.

• Мкртічян О. А. Інтегрований підхід до професійної підготовки майбутніх фахівців дошкільної ланки освіти. Педагогіка та психологія : зб. наук. праць. Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2018. Вип. 59. С. 93–100.

• Прокоф’єва М. Ю. Інтеграція педагогічної підготовки майбутніх вихователів дошкільних закладів і вчителів початкових класів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти". Одеса, 2008. 23 с.

• Сун Яньін. Музична освіта в Китайській народній республіці в другій половині ХХ ст. Наукові збірки Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка : зб. наук. праць. Львів : ЛНМА імені М. В. Лисенка, 2014. Вип. 32. С. 71–80.

• Хоу Цзянь. Художественный мир китайской народной оперы. Луцьк : Твердиня, 2010. 100 с.

• Autin G. The artist teacher uses proportions, the math teacher helps students understand the how and why, fractions fly the kites. Journal for Learning through the Arts. 2007. Issue 3(1-6), P. 1–20.

• Betts P. Toward how to add an aesthetic image to mathematics education. International Journal for Mathematics Teaching and Learning. 2005. Issue 4 (13). P. 65-87.

• Harkleroad L. The math behind the music. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. 158 p.

• Lau F. Music in China. Experiencing Music. Expressing Culture. New York : Oxford University Press, 2008. 182 p.

• Martin Cr. G. Discovering the east of China: Chinese music in Elementary School. 2019.

• URL : https://folkways.si.edu/discovering-east-china-elementary-school/lullaby-vocal-outdoor-solo-programmatic/music/tools-for-teaching/smithsonian (дата звернення: 08.12.2019).

• Song A. An, Gerald O. Kulm, Tingting Ma. The Effects of a Music Composition Activity on Chinese Students’ Attitudes and Beliefs towards Mathematics: An Exploratory Study. Journal of Mathematics Education. 2008. Vol. 1. № 1. P. 96-113.

• Wai-Chung Ho. Popular Music, Cultural Politics and Music Education in China. London, New York : Routledge, 2017. 197 p.

References

• Antonov, N. S. (1989). Integratsiyna funktsiia navchannia [Integration function of education]. Kyiv : Osvita.

• Wang, Tianqi (2017). Metodyka pighotovky maibutnih uchyteliv muzyky do formuvannia osnov spivatskoi kultury uchniv pochatkovoi shkoly [Methodics of future Music teachers' training for formation of the basis of primary schoolchildren's singing culture] : Candidate's thesis : 13.00.02. Kyiv, 221.

• Ziaziun, I. (2008). Integratsiyna funktsiia kulturnoi paradygmy [Integration function of cultural paradigm]. Profesiyno-hudozhnia osvita Ukrainy, 5, 3–13.

• Kaliagin, Yu., M., Alekseenko, O. L. (1990). Integratsiya shkolnoho obucheniya [Integration of school education]. Nachalnaya shkola, 9, 28–29.

• Klochko, A. (2013). Inegrovanyi pidhid iak suchasna forma organizatsii navchalnoho protsesu [Integrated approach as a modern form of learning process]. Science and Education a New Dimension, 1, 85–97. https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/klochko_a._integrated_appro ach_as_a_modern_form_of_learning_process..pdf.

• Kozlovska, І. М. (1999). Teoretyko-metodologichni aspekty integratsii znan uchniv profesiyno-tehnichnoi shkoly: dydaktychni osnovy [Theoretic-methodological aspects of integration of knowledge of students in vocational-technical school: didactic foundations]. Lviv: Svit.

• Mkrtichyan, О. А. (2018). Integrovanyi pidhid do profesiynoi pidhotovky maibutnih fahivtsiv doshkilnoi lanky osvity [Integrated approach to the professional training of future specialists in preschool education]. Pedagogy and psychology, 59, 93-100. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1226885

• Prokofyeva, M. Yu. (2008). Integratsiia pedahohichnoi pidhotovky maibutnih vyhovateliv doshkilnyh zakladiv i vhuteliv pochatkovyh klasiv [Integration of Pedagogical Training of Future Pre-School and Primary School Teachers] : Extended abstract of Candidate’s thesis: 13.00.04. Odesa, 23.

• Song, Yanying. (2014). Muzychna osvita v Kytaiskiy narodniy respublitsi v druhiy polovyni 20 st. [Musical education in Republic of China in the second half of the 20th century]. Naukovi zbirky Lvivskoi natsionalnoi muzychnoi akademii imeni M. V. Lysenka, 32, 71–80.

• Hou, Jian. (2010). Hudozhestvennyi mir kitaiskoi narodnoi opery [Artistic world of Chinese folk opera]. Lutsk : Tverdynia.

• Autin, G. (2007). The artist teacher uses proportions, the math teacher helps students understand the how and why, fractions fly the kites. Journal for Learning through the Arts, 3(1-6), 1–20.

• Betts, P. (2005). Toward how to add an aesthetic image to mathematics education. International Journal for Mathematics Teaching and Learning, 4(13), 65–87.

• Harkleroad, L. (2006). The math behind the music. Cambridge: Cambridge University Press.

• Lau, F. (2008). Music in China. Experiencing Music. Expressing Culture. New York : Oxford University Press.

• Martin, Cr. G. (2019). Discovering the east of China: Chinese music in Elementary School. https://folkways.si.edu/discovering-east-china-elementary-school/lullaby-vocal-outdoor-solo-programmatic/music/tools-for-teaching/smithsonian.

• Song, A. An, Gerald, O. Kulm, Tingting, Ma. (2008). The Effects of a Music Composition Activity on Chinese Students’ Attitudes and Beliefs towards Mathematics: An Exploratory Study. Journal of Mathematics Education, 1(1), 96–113.

• Wai-Chung, Ho. (2017). Popular Music, Cultural Politics and Music Education in China. London, New York : Routledge.

Downloads


Переглядів анотації: 363

Опубліковано

2020-03-17

Як цитувати

[1]
O. Ionova, S. Luparenko, і Y. Lakhmotova, «ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД ДО ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ У КНР», OD, вип. 1 (28), с. 143–154, Бер 2020.

Номер

Розділ

Компаративні освітні розвідки