АКСІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ ФРАНЦІЇ

Автор(и)

  • Nina Batechko Київський університет імені Бориса Грінченка
  • Alla Durdas

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2018.1-2.219

Ключові слова:

освіта дорослих, аксіологічні аспекти освіти дорослих, ціннісні орієнтири освіти дорослих

Анотація

В статті обґрунтовано аксіологічні аспекти освіти дорослих у Франції в контексті тенденцій сучасного європейського освітнього простору. Проаналізовано особливості освіти дорослих у Франції, форми і методи її організації з врахуванням адаптації фахівців до швидкоплинних умов праці. Виокремлено ціннісні орієнтири освіти дорослих з врахуванням соціально-економічного та духовного розвитку французького суспільства.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Зязюн Л. І. Особливості самоосвіти дорослих в освітній системі Франції / Педагогічний процес: теорія і практика (педагогіка, психологія). – К.: ЕКМО, Вип. 3, С.88-101.

Комар О. Дослідження проблеми організації освіти дорослих у Франції. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. Електронний ресурс. Режим доступу: http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream

Образование взрослых: цели и ценности / Под ред.Г. С. Сухобской, Е. А. Соколовской, Т. В. Шадриной. – СПб.:ИОВ РАО, 2002. – 188 с.

Сігаєва Л. Є. Розвиток освіти дорослих в Україні (друга половина ХХ ст. – початок ХХІ ст.) / За ред.. С.О. Сисоєвої. – К.: АПН України, інститут пед.. освіти і освіти дорослих, 2010., С. 90-101.

AdultEducationinFrance– GRETA. Електронний ресурс. Режим доступу https://www.french-property.com/guides/france/public-services/higher-education/adult

Lecitepédagogiqueduministèredel’Educationnationale. Електронний ресурс. Режим доступу http: // eduscol. education. fr/

References

Ziaziun L.I. Osoblyvosti samoosvity doroslykh v osvitnii systemi Frantsii [Features of self-education of adults in the educational system of France]/ Pedahohichnyi protses: teoriia i praktyka (pedahohika, psykholohiia). – K.: EKMO, Vyp. 3, S.88-101.

Komar O. Doslidzhennia problemy orhanizatsii osvity doroslykh u Frantsii.[ Study of the problem of adult education organization in France] Umanskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni Pavla Tychyny. Elektronnyi resurs. Rezhym dostupu: http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream

Obrazovanie vzroslyh: celi i cennosti[Adult Education: Goals and Values] / Pod red.G. S. Suhobskoj, E. A. Sokolovskoj, T. V. Shadrinoj. – SPb.:IOV RAO, 2002. – 188 s.

Sihaieva L. Ye. Rozvytok osvity doroslykh v Ukraini (druha polovyna ⅩⅩ st. – pochatok ⅩⅩⅠ st.) [Development of adult education in Ukraine (the second half of the twentieth century - the beginning of the XXI century)]/ Za red.. S.O. Sysoievoi. – K.: APN Ukrainy, instytut ped.. osvity i osvity doroslykh, 2010., S. 90-101.

AdultEducationinFrance– GRETA. Electronic resource. Access mode https://www.french-property.com/guides/france/public-services/higher-education/adult

Lecitepédagogiqueduministèredel’Educationnationale. Electronic resource. Access mode http: // eduscol. education. fr/

Downloads


Переглядів анотації: 341

Опубліковано

2018-03-08

Як цитувати

[1]
N. Batechko і A. Durdas, «АКСІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ ФРАНЦІЇ», OD, с. 219–232, Бер 2018.

Номер

Розділ

Компаративістика у сфері освіти