СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Автор(и)

  • Ніна Батечко Національний університет біоресурсів і природокористування України https://orcid.org/0000-0002-3772-4489
  • Людмила Панталієнко Національний університет біоресурсів і природокористування України https://orcid.org/0000-0001-6399-782X

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2020.3.5

Ключові слова:

силабус навчальної дисципліни, силабус навчальної дисципліниципліни, інженерна освіта,, інженерна освіта

Анотація

У статті автори розглядають сучасні підходи щодо формування змісту підготовки фахівців інженерних спеціальностей на прикладі моделювання силабусів навчальних дисциплін.

Проведено порівняльний аналіз сучасних тенденцій щодо змісту фахової підготовки інженерних кадрів у закладах вищої технічної освіти України, країнах Західної Європи та КНР. Зазначено, що одним з основних недоліків вітчизняної вищої освіти все ще є її невідповідність вимогам ринку праці та відставання технічної підготовки від науково-технічного прогресу. Останнє спонукає до перегляду іншого стратегічного залучення підготовки – формування професійних компетентностей майбутніх фахівців, а відтак, формування нового змісту навчання майбутніх інженерів.

Прикладом таких спроб є впровадження в освітній процес вищої школи силабусів навчальних дисциплін. Створення інформаційно-освітніх мереж глобалізувало цю проблему та призвело до потреби її усвідомлення на новому інноваційному рівні.

У статті зосереджено увагу на дефініційному аналізі досліджуваної проблеми та основних принципах побудови силабусів, які гуртуються на

компетентнісному підході. Зазначено, що основним завданням цього аналізу є вивчення змістовних відтінків між силабусами навчальних дисциплін та їх робочими програмами, для чого і для кого готується цей документ і чи має він взагалі рацію. Акцентовано увагу на основних принципах побудови силабусів навчальних дисциплін, за якими їх і можна відрізнити від робочих програм. В якості основоположного принципу виділено вихід на результати навчання, що мають виражатися через рівні компетентностей випускників. Отже, через освітню діяльність реалізується можливість проектувати майбутню професійну діяльність студента, а за результат вважати здобуту у процесі навчання компетентність.

Розглянуто структурні компоненти силабусів навчальних дисциплін. Наведено структуру силабусу навчальної дисципліни в розрізі складових та конкретний приклад його моделювання.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Ніна Батечко, Національний університет біоресурсів і природокористування України

доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри вищої та прикладної математики

Людмила Панталієнко, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри вищої та прикладної математики

Посилання

• Луканська Анна. Розвиток вищої технічної освіти ˗ питання національної безпеки. Голос України. 2018, 13 червня. URL: http://www.golos.com.ua/article/304088

• Іщенко Р.М., Манько Д.Ю. Вища технічна освіта в Китаї на сучасному етапі. Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти. 2016. № 1. С. 3–8. URL: http://journals.uran.ua/apppfo/article/view/73334

• Историческая энциклопедия. – Москва: Издательство «Советская энциклопедия», 1973–1982.

• Stanford Undergrad “What is a Syllabus? ” URL: https://undergrad.stanford.edu/academic-planning/cardinal-compass/your-questions-answered/what-syllabus

• Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. Глосарій. URL: https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B9.pdf

• Енциклопедія освіти /за ред. В. Кременя. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. ІSBN 978 – 966 – 667 – 281 – 3. – 542 с.

• Закон України «Про освіту» (зі змінами) Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38–39. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

• Бахрушин В. Компетентності і результати навчання у нових стандартах вищої освіти. Освітня політика. URL: http://education-ua.org/ua/articles/702-kompetentnosti-i-rezultati-navchannya-u-novikh-standartakh-vishchoji-osviti

• Carnegie Mellon University, Eberly Center. URL: https://www.cmu.edu/teaching/

• Положення про розробку силабусів навчальних дисциплін. Вінницький національний аграрний університет, 2019. URL: https://vsau.org/assets/images/content/dokPDF/polozhennya-pro-sylabus.pdf

• European network for accreditation of engineering education (ENAEE) URL:https://www.enaee.eu/documents/

References

• Lukanska Anna. Rozvytok vyshchoi tekhnichnoi osvity ˗ pytannia natsionalnoi bezpeky [Development of higher technical education ˗ issues of national security]. Holos Ukrainy. 2018, 13 chervnia. http://www.golos.com.ua/article/304088

• Ishchenko R.M., Manko D.Yu. Vyshcha tekhnichna osvita v Kytai na suchasnomu etapi [Higher technical education in China at the present stage]. Aktualni problemy pedahohiky, psykholohii ta profesiinoi osvity. 2016. 1. S. 3–8. http://journals.uran.ua/apppfo/article/view/73334

• Іstorycheskaia еntsyklopedyia [Historical encyclopedia]. Moskva: Іzdatelstvo «Sovetskaia еntsyklopedyia», 1973–1982.

• Stanford Undergrad “What is a Syllabus? ” https://undergrad.stanford.edu/academic-planning/cardinal-compass/your-questions-answered/what-syllabus

• Natsionalne ahentstvo iz zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity [National Agency for Quality Assurance in Higher Education]. Hlosarii. https://undergrad.stanford.edu/academic-planning/cardinal-compass/your-questions-answered/what-syllabus

• Entsyklopediia osvity[Encyclopedia of Education] /za red. V. Kremenia. – Kyiv : Yurinkom Inter, 2008. ISBN 978 – 966 – 667 – 281 – 3. 542 s.

• Zakon Ukrainy «Pro osvitu» [Law of Ukraine "On Education" ] (zi zminamy) Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR), 2017, 38–39. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

• Bakhrushyn V. Kompetentnosti i rezultaty navchannia u novykh standartakh vyshchoi osvity [Competences and learning outcomes in the new standards of higher education]. Osvitnia polityka. http://education-ua.org/ua/articles/702-kompetentnosti-i-rezultati-navchannya-u-novikh-standartakh-vishchoji-osviti

• Carnegie Mellon University, Eberly Center. https://www.cmu.edu/teaching/

• Polozhennia pro rozrobku sylabusiv navchalnykh dystsyplin [Regulations on the development of syllabuses of academic disciplines]. Vinnytskyi natsionalnyi ahrarnyi universytet, 2019. https://vsau.org/assets/images/content/dokPDF/polozhennya-pro-sylabus.pdf

• European network for accreditation of engineering education (ENAEE) https://www.enaee.eu/documents/

Downloads


Переглядів анотації: 390

Опубліковано

2020-09-30

Як цитувати

[1]
Н. Батечко і Л. . Панталієнко, «СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ», OD, вип. 3, с. 68–85, Вер 2020.

Номер

Розділ

Інновації в освіті