ФЕНОМЕН ЯКОСТІ ОСВІТИ В СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ

Автор(и)

  • Nina Batechko

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2017.3-4.16

Ключові слова:

системний підхід, синергетичний підхід, якість освіти, якість

Анотація

У статті висвітлено особливості наукового обґрунтування категорій «якість» та «якість освіти». Водночас «якість освіти» представлено в інтерпретації системного та синергетичного підходів. Зазначено, що синергія системного та синергетичного підходів може слугувати теоретико-методологічним підґрунтям досліджуваного феномену. В зазначеному аспекті представлено сучасні реалії впровадження основних принципів якості освіти в національній сфері освіти.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Введение в философию: учебник для вузов в 2 ч. / И. Т. Фролов, Э. А. Араб-Оглы, Г. С. Арефьева и др. – Ч. 2. – М.: Политиздат, 1989.

Вікторов В. Г. Регулювання якості освіти як філософсько-освітянська проблема: дис... д-ра філос. наук: 09.00.10 / Вікторов Віктор Григорович; Ін-т вищ. освіти АПН України. - К., 2006. – 380 с.

Євтодюк А.В. Синергетичні засади моделювання освітніх систем: дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук: спец. 09.00.03 /А. В. Євтодюк. – К. 2002. – 198 с.

Кісіль М. В. Оцінка якості вищої освіти / М. В. Кісіль // Вища освіта України. – 2009. – № 14. – С. 82–87.

Концепція забезпечення якості вищої освіти України (за результатами проекту Tempus «TRUST»: Національна система забезпечення якості і взаємної довіри в системі вищої освіти України). – Львів, 2014. − С. 540–570.

Коротков Е. Концепція якості освіти./Е.Коротков. [Електронний ресурс].− Режим доступу : http:/osvita.ua/school/ method/1342/

Кропотова Н.В. Университет как пространство междисциплинарной коммуникации /Н.В.Кропотова //Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно –технічної еліти: зб.наук.пр. –Харків: НТУ ХПІ, 2008, − Вип.18(22). – с. 22-30.

Корсак О. Світовий тренд з вимірювання якості середньої і вищої освіти: зарубіжний і національний досвід / О. Корсак // Вища школа. – 2017. – № 4. – С. 73–82.

Лукіна Т. Якість освіти /Т. Лукіна // Енциклопедія освіти / Академія наук України ; головн. ред. В.. Кремень. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – с. 1017–1018.

Лунячек В.Е. Якість освіти: теоретичний контекст / В.Е. Лунячек [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/obrii/2009_1/Luniachek.doc.pdf

Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи /за заг. ред. О. І. Локшиної. – К.: К.І.С.,2004.− 128с.

Новейший философский словарь / Сост. А.А. Грицанов. — Мн.: Изд. В.М. Скакун, 1998. - 896 с.

Організаційно-методичне забезпечення моніторингових досліджень якості загальної середньої освіти : монографія / за ред. Ляшенко О. Т. – Київ : Педагогічна думка, 2011. – 160 с.

Павлова Г. В. Синергетичний підхід до якості освіти /Г.В.Павлова // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – К.: ВІР УАН, 2013.− Вип 71 (№4) − 968с.

Сисоєва С.О. Сфера освіти як об’єкт дослідження /Сисоєва С.О. //Освітологія. − №1; 2012. – с. 22-29.

Система моніторингу та оцінка якості освіти: Аналітичне дослідження у реформуванні національної освітньої політики [Електронний ресурс] / І. Булах, Ю. Вороненко, В. Кузнєцова та ін. – Режим доступу: http://www.irf.kiev.ua – Назва з екрана.

Соколова І. В. Професійна підготовка майбутнього вчителя-філолога за двома спеціальностями: монографія / за ред. С. О. Сисоєвої // МОН України. АПН України. Ін-т пед. освіти і освіти дорослих.–Маріуполь–Д: АРТ – ПРЕС, 2008. – 400 с.

Тлумачний словник української мови [за ред.. В.С. Калашника]. —Вид. 2–е. – Харків: Прапор, 2004. – 992 с.

Философский словарь / Под ред. Шинкарука В. И. – Киев, 1986.

Щудло С.А. Дослідження проблем освіти та молоді / С.А. Щудло [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mtpsa/2008/articles/Wudlo.pdf

Шишов С. Є. Школа: мониторинг качества образования / С. Є. Шишов, В. А. Кальней. – Москва : Педагогическое общество России, 2000. – 320 с.

Яхнін Я. К. Сучасні підходи до якості освіти / Я. К. Яхнін. – Київ : Наук. думка, 2006. – 143 с

Яременко П. С. Якість освіти в Україні / П. С. Яременко. – Київ : Лібра, 2001. – 57 с.

Ognevyuk V.‚Sysjieva S. (2015) .Training of educational experts in Ukraine: expersmental interdisciplinary program. The advanced science journal (6). pp. 98-103‚ DOI : 10.15550/ASJ.2015.06.098

Downloads


Переглядів анотації: 787

Опубліковано

2017-12-14

Як цитувати

[1]
N. Batechko, «ФЕНОМЕН ЯКОСТІ ОСВІТИ В СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ», OD, с. 1–16, Груд 2017.

Номер

Розділ

Філософія та історія освіти