РОЗВИТОК ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ У СВІТЛІ КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ Л.С. ВИГОТСЬКОГО

Автор(и)

  • Олена Музика Київський університет імені Бориса Грінченка бульв. І. Шамо, 18/2, 02154, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-3062-1989
  • Катерина Романенко Київський університет імені Бориса Грінченка бульв. І. Шамо, 18/2, 02154, м. Київ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2022.16

Ключові слова:

культурно-історична психологія Л. С. Виготського, культурно-історичний розвиток, обдарована особистість, обдарованість, розвиток здібностей

Анотація

У статті наведено результати аналізу наукових поглядів Л. С. Виготського на обдарованість та здібності в контексті теорії культурно-історичного розвитку. Обдарованість розглядається вченим як загальна для всіх людей передумова їх особистісного розвитку в конкретних культурно-історичних умовах. Спеціальні обдарованості (інтелектуальна, моторна, практична, емоційна, музична тощо) є результатом цілеспрямованого розвитку здібностей і особистісних структур у їх взаємозв’язках і взаємовпливах. Таким чином розвиток обдарованої особистості як цілісності є процесом освоєння форм діяльності та відносин, що історично склалися. Основний механізм розвитку обдарованої особистості в освітньому процесі – це вирішення динамічної суперечності між рівнем актуального розвитку та зоною ближчого розвитку. Ідеї Л.С.
Виготського про цілісну обдаровану особистість та напрямки її розвитку співзвучні цілям, які стоять перед сучасною освітою, і знаходять застосування в теорії та практиці розбудови особистісно орієнтованої Нової української школи.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Выготский Л. С. Педагогическая психология / Под ред. В. В. Давыдова. М.: Педагогика, 1991. 480 с.

Выготский Л. С. Собрание сочинений: В 6-ти т. Т.3. Проблемы развития психики / Под ред. А. М. Матюшкина. М.: Педагогика, 1983. 368 с.

Выготский Л. С. Собрание сочинений: В 6-ти т. Т.5. Основы дефектологии / Под ред. Т. А. Власовой. М.: Педагогика, 1983. 368 с.

Дьяченко О. М. Проблема развития способностей: до и после Л. С. Выготского. Вопросы психологии, 1996. № 5. С. 98-109.

Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. К.: Рад. школа, 1989. 608 с.

Культурно-историческая психология Л. С. Выготского и проблемы личности в современном мире: к 120-летию со дня рождения: сборник научных статей / редкол.: И. В. Сильченко (гл. ред.) и др. Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2016. 346 с.

Музика О. Л. Ціннісна підтримка: теорія і практика сприяння особистісному зростанню. Практична психологія та соціальна робота, 2010. № 7. С. 1-6.

Нова українська школа: порадник для вчителя / За ред. Н. М. Бібік. К.: Літера ЛТД, 2018. 160 с.

Ціннісна детермінація становлення обдарованої особистості: монографія / За ред. О. Л. Музики. К.: Видавничий Дім «Слово», 2017. 220 с.

Vyghotskyj L. S. Pedaghoghycheskaja psykhologhyja / Pod red. V. V. Davydova. M.: Pedaghoghyka. 1991. 480 (in Russian).

Vyghotskyj L. S. Sobranye sochynenyj: V 6-ty t. T.3. Problemы razvytyja psykhyky / Pod red. A. M. Matjushkyna. M.: Pedaghoghyka. 1983. 368 (in Russian).

Vyghotskyj L. S. Sobranye sochynenyj: V 6-ty t. T.5. Osnovy defektologhyy / Pod red. T. A. Vlasovoj. M.: Pedaghoghyka. 1983. 368 (in Russian).

Djjachenko O. M. Problema razvytyja sposobnostej: do y posle L. S. Vyghotskogho. Voprosy psykhologhyy. 1996. 5. 98-109 (in Russian).

Kostjuk Gh. S. Navchaljno-vykhovnyj proces i psykhichnyj rozvytok osobystosti. K.: Rad. Shkola. 1989. 608 (in Ukrainian).

Kuljturno-ystorycheskaja psykhologhyja L. S. Vyghotskogho y problemy lychnosty v sovremennom myre: k 120-letyju so dnja rozhdenyja: sbornyk nauchnykh statej / redkol.: Y. V. Syljchenko (ghl. red.) y dr. Ghomelj: GhGhU ym. F. Skoryny. 2016. 346 (in Russian).

Muzyka O. L. Cinnisna pidtrymka: teorija i praktyka spryjannja osobystisnomu zrostannju. Praktychna psykhologhija ta socialjna robota. 2010. 7. 1-6 (in Ukrainian).

Nova ukrajinsjka shkola: poradnyk dlja vchytelja / Za red. N. M. Bibik. K.: Litera LTD. 2018. 160 (in Ukrainian).

Cinnisna determinacija stanovlennja obdarovanoji osobystosti: monoghrafija / Za red. O. L. Muzyky. K.: Vydavnychyj Dim «Slovo». 2017. 220 (in Ukrainian).

Downloads


Переглядів анотації: 127

Опубліковано

2022-04-04

Як цитувати

[1]
О. Музика і К. Романенко, «РОЗВИТОК ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ У СВІТЛІ КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ Л.С. ВИГОТСЬКОГО», OD, вип. 36, вип. 1, с. 119–129, Квіт 2022.

Номер

Розділ

Соціокультурологічні засади сучасної освіти