РОЗВИТОК САМОЕФЕКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ АДАПТАЦІЙНОГО ТРЕНІНГУ

Автор(и)

  • Олена Музика Київський університет імені Бориса Грінченка, бульв. І. Шамо, 18/2, 02154, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-3062-1989

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2020.2.11

Ключові слова:

адаптація, адаптаційний тренінг, навчально-професійна діяльність, професіоналізація, самоефективність, студентський вік

Анотація

У статті аналізуються результати теоретичних і емпіричних досліджень самоефективності як чинника успішної професіоналізації. Описується досвід розроблення адаптаційного тренінгу для студентів-першокурсників, заснованого на розвитку самоефективності. Обґрунтовуються теоретичні та організаційні засади тренінгу. Описується теоретична модель розвитку самоефективності в процесі адаптаційного тренінгу, в основу якої покладено аналіз реальних життєвих ситуацій, специфічна організація групової роботи та зворотного зв’язку, ціннісна взаємодія. Результатом ціннісної взаємодії в процесі рефлексії студентами власного і чужого досвіду є ампліфікація й часткова гомогенізація групового й індивідуального ціннісного простору, що стає ціннісною основою для адаптації студентів-першокурсників.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Олена Музика, Київський університет імені Бориса Грінченка, бульв. І. Шамо, 18/2, 02154, м. Київ, Україна

Кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та психології

Посилання

• Андросович К. А. Особливості соціальної адаптації першокурсників в залежності від соціального статусу. Теоретичні і прикладні проблеми психології, 2014. № 3. С. 13–18.

• Балл Г. О. Раціогуманістична орієнтація в методології людинознавства. Київ: Вид-во ПП «СКД», 2017. 204 с.

• Бандура А. Теория социального научения. Санкт-Петербург: Евразия, 2000. 320 с.

• Галецька І. І. Психологічні чинники соціальної адаптації. Соціогуманітарні проблеми людини, 2005. № 1. С. 91–100.

• Завацька Н. Є., Сербін Ю. В., Бохонкова Ю. О. Психологічні умови формування адаптивних можливостей студентів вищих навчальних закладів гуманітарного профілю: монографія. Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017. 176 с.

• Кокун О. М., Кравченко Д. Г., Панасенко Н. М. Чинники професійного самоздійснення вчителя. Український психологічний журнал, 2018. № 2 (8). С. 74–85.

• Купрєєва О. І. Соціально-психологічний тренінг як технологія психологічного супроводу процесу адаптації студентів-першокурсників. Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами, 2011. № 8. С. 158–167.

• Музика О. Л. Тренінг ціннісної підтримки професійного становлення психологів. Актуальні проблеми психології: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія / За ред. С. Д. Максименка, М. В. Папучі. Київ-Ніжин: Вид-во НДУ; ДС «Міланік», 2007. Т.10. Вип. 1. С. 42–44.

• Музика О. Л. Ціннісна регуляція і ціннісна підтримка розвитку творчих здібностей (теоретична модель і принципи побудови методики). Практична психологія та соціальна робота, 2010. № 6. С. 1–7.

• Музика О. О. Самоефективність як чинник професіоналізації студентів. Освітологічний дискурс, 2018. № 3–4 (22–23). С. 83–94.

• Музика О. О. Аксіогенез і розвиток самоефективності студентів із ознаками обдарованості. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Т. VІ: Психологія обдарованості. Вип. 16. Київ-Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2019. С. 193–204.

• Нагаєвська І. О. Психологічні умови розвитку асертивної поведінки в учнів професійно-технічних навчальних закладів. Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07. Київ: Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2017. 20 с.

• Огнев’юк В. О. Український університет у добу експонентного розвитку. Освітологічний дискурс, 2018. № 1–2 (20–21). С. 1–25.

• Столярчук О. А. Психологічні аспекти адаптації першокурсників до умов навчання у ВНЗ. Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка, 2016. № 25. С. 100–106.

• Honicke, T., Broadbent, J. (2016). The influence of academic self-efficacy on academic performance: А systematic review. Educational Research Review, 17, 63-84. doi: 10.1016/j.edurev.2015.11.002

References

• Androsovych, K. A. (2014). Osoblyvosti socialjnoji adaptaciji pershokursnykiv v zalezhnosti vid socialjnogho statusu [Features of social adaptation of freshmen depending on social status]. Teoretychni i prykladni problemy psykhologhiji. 2014, 3, 13–18.

• Ball Gh. O. (2017). Racioghumanistychna orijentacija v metodologhiji ljudynoznavstva [Humanistic orientation in the methodology of human studies]. Kyjiv: Vyd-vo PP «SKD», 204.

• Bandura, A. (2000). Teoryja socyaljnogho nauchenyja [Social learning theory]. Sankt-Peterburgh: Evrazyja, 320.

• Ghalecjka, I. I. (2005). Psykhologhichni chynnyky socialjnoji adaptaciji [Psychological factors of social adaptation]. Socioghumanitarni problemy ljudyny, 1, 91–100.

• Zavacjka, N. Je., Serbin, Ju. V., Bokhonkova, Ju. O. (2017). Psykhologhichni umovy formuvannja adaptyvnykh mozhlyvostej studentiv vyshhykh navchaljnykh zakladiv ghumanitarnogho profilju: monoghrafija [Psychological conditions of formation of adaptive capacities of students of higher educational establishments of humanities profile: monograph]. Sjevjerodonecjk: Vyd-vo SNU im. V. Dalja, 176.

• Kokun, O. M., Kravchenko D. Gh., Panasenko N. M. (2018). Chynnyky profesijnogho samozdijsnennja vchytelja [Factors of teacher's professional self-fulfillment]. Ukrajinsjkyj psykhologhichnyj zhurnal, 2 (8), 74–85.

• Kuprjejeva, O. I. (2011). Socialjno-psykhologhichnyj treningh jak tekhnologhija psykhologhichnogho suprovodu procesu adaptaciji studentiv-pershokursnykiv [Socio-psychological training as a technology of psychological support of the adaptation process of first-year students]. Aktualjni problemy navchannja ta vykhovannja ljudej z osoblyvymy potrebamy, 8, 158–167.

• Muzyka, O. L. (2007). Treningh cinnisnoji pidtrymky profesijnogho stanovlennja psykhologhiv [Training of value support for the professional development of psychologists]. Aktualjni problemy psykhologhiji: Psykhologhija navchannja. Ghenetychna psykhologhija. Medychna psykhologhija / Za red. S. D. Maksymenka, M. V. Papuchi. Kyjiv-Nizhyn: Vyd-vo NDU; DS «Milanik», T.10, Vyp. 1, 42–44.

• Muzyka, O. L. (2010). Cinnisna reghuljacija i cinnisna pidtrymka rozvytku tvorchykh zdibnostej (teoretychna modelj i pryncypy pobudovy metodyky) [Value regulation and value support for the development of creative abilities (theoretical model and principles of construction methodology)]. Praktychna psykhologhija ta socialjna robota, 6, 1–7.

• Muzyka, O. O. (2018). Samoefektyvnistj jak chynnyk profesionalizaciji studentiv [Self-efficacy as a factor of professionalization of students]. Osvitologhichnyj dyskurs, 2018, 3–4 (22–23), 83–94.

• Muzyka, O. O. (2019). Aksioghenez i rozvytok samoefektyvnosti studentiv iz oznakamy obdarovanosti [Axiogenesis and development of students' self-efficacy with signs of giftedness]. Aktualjni problemy psykhologhiji: Zbirnyk naukovykh pracj Instytutu psykhologhiji imeni Gh. S. Kostjuka NAPN Ukrajiny. T. VI: Psykhologhija obdarovanosti. Vyp. 16. Kyjiv-Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, 193–204.

• Naghajevsjka, I. O. (2017). Psykhologhichni umovy rozvytku asertyvnoji povedinky v uchniv profesijno-tekhnichnykh navchaljnykh zakladiv [Psychological conditions for the development of assertive behavior in students of vocational schools]. Avtoref. dys. ... kand. psykhol. nauk: 19.00.07. Kyjiv: Kyjivsjkyj universytet im. Borysa Ghrinchenka, 20.

• Oghnev'juk, V. O. (2018). Ukrajinsjkyj universytet u dobu eksponentnogho rozvytku [Ukrainian University at the time of exponential development]. Osvitologhichnyj dyskurs, 1–2 (20–21), 1–25.

• Stoljarchuk, O. A. (2016). Psykhologhichni aspekty adaptaciji pershokursnykiv do umov navchannja u VNZ [Psychological Aspects of Adaptation of Freshmen to the Higher Education Conditions]. Pedaghoghichna osvita: teorija i praktyka. Psykhologhija. Pedaghoghika, 25, 100–106.

• Honicke, T., Broadbent, J. (2016). The influence of academic self-efficacy on academic performance: А systematic review. Educational Research Review, 17, 63–84. DOI: 10.1016/j.edurev.2015.11.002.

Downloads


Переглядів анотації: 348

Опубліковано

2020-06-01

Як цитувати

[1]
О. Музика, «РОЗВИТОК САМОЕФЕКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ АДАПТАЦІЙНОГО ТРЕНІНГУ», OD, вип. 2 (29), с. 132–142, Чер 2020.

Номер

Розділ

Акмеологічні студії