САМОЕФЕКТИВНІСТЬ ЯК ЧИННИК ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ

Автор(и)

  • Olena Muzуka Київський університет імені Бориса Грінченка

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2018.3-4.6849721

Ключові слова:

мотивація, професіоналізація, самоефективність, саморегуляція, студентський вік, цінності

Анотація

У статті досліджуються особливості самоефективності студентів-першокурсників. Аналізується структура та можливості розвитку окремих компонентів самоефективності у навчально-професійній діяльності. Описуються результати емпіричного дослідження та робляться припущення про інтер- та інтрасуб’єктні умови для включення самоефективності  у ціннісно-мотиваційні регуляційні процеси, що сприяють професіоналізації студентів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Olena Muzуka, Київський університет імені Бориса Грінченка

доцент кафедри педагогіки та психології Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка

Посилання

Галецька І. І. Самоефективність у структурі соціально-психологічної адаптації / Інна Галецька // Вісник Львівського університету. Сер. «Філософські науки». – 2003. – Вип. 5. – С. 433-442.

Кокун О. М. Дослідження компонентів психофізіологічної готовності студентів до педагогічної діяльності / О. М. Кокун // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: збірник наукових праць. – № 3(5). – 2007. – С. 268-279.

Музика О. О. Ціннісно-мотиваційні аспекти педагогічної взаємодії викладача і студентів / Олена Музика // ISSN Оnline: 2312-5829. Освітологічний дискурс, 2017. – № 3-4 (18-19). – С. 163-172.

Професійно орієнтовані завдання з психології: навчальний посібник / За ред. О. Л. Музики. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – 566 с.

Психофізіологічні закономірності професійного самоздійснення особистості: монографія / За ред. О. М. Кокуна. – К.: Педагогічна думка, 2015. – 297 с.

Психологічні засади розвитку обдарованої особистості в освітньому середовищі: методичний посібник / За ред. О. Л. Музики. – Київ-Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – 146 с.

Психолого-педагогічні основи процесу самотворення особистості: монографія / За ред. Л. З. Сердюк. – К.: Педагогічна думка, 2015. – 197 с.

Ціннісна детермінація становлення обдарованої особистості: монографія / За ред. О. Л. Музики. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2017. – 220 с.

Bandura A. Social foundations of thought and action: A social cognitive theory / А. Bandura. – Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1986. – 617 p.

Schwarzer R. Generalized Self‐Efficacy scale / R. Schwarzer, M. Jerusalem // Measures in health psychology: A user’s portfolio. Causal and control beliefs / J. Weinman, S. Wright, M. Johnston. – Windsor, UK: NFER‐NELSON, 1995. – Р. 35‐37.

References

Haletska I. I. (2003) Samoefektyvnist u strukturi sotsialno-psykholohichnoi adaptatsii [Self-efficacy in the structure of socio-psychological adaptation]. Visnyk Lvivskoho universytetu. Ser. «Filosofski nauky». Vyp. 5, 433-442 (ukr).

Kokun O. M. (2007) Doslidzhennia komponentiv psykhofiziolohichnoi hotovnosti studentiv do pedahohichnoi diialnosti [Investigation of components of psychophysiological readiness of students to pedagogical activity]. Aktualni problemy navchannia ta vykhovannia liudei z osoblyvymy potrebamy: zbirnyk naukovykh prats. № 3(5), 268-279 (ukr).

Muzyka O. O. (2017) Tsinnisno-motyvatsiini aspekty pedahohichnoi vzaiemodii vykladacha i studentiv [Value and motivational aspects of pedagogical interaction of teacher and students]. ISSN Online: 2312-5829. Osvitolohichnyi dyskurs, № 3-4 (18-19), 163-172 (ukr).

Profesiino-oriientovani zavdannia z psykholohii: navchalnyi posibnyk / Za red. O.L. Muzyky (2010) [Professionally-oriented problems in psychology: a manual / Ed. O.L. Muzyka]. Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, 566 (ukr).

Psykhofiziolohichni zakonomirnosti profesiinoho samozdiisnennia osobystosti: monohrafiia / Za red. O. M. Kokuna (2015) [Psychophysiological regularities of professional self-realization of personality: monograph / Ed. O. M. Kokun]. K.: Pedahohichna dumka, 297 (ukr).

Psykholohichni zasady rozvytku obdarovanoi osobystosti v osvitnomu seredovyshchi: metodychnyi posibnyk / Za red. O.L. Muzyky (2015) [Psychological principles of gifted personality development in educational environment: methodical manual / Ed. O.L. Muzyka]. Kyiv-Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, 146 (ukr).

Psykholoho-pedahohichni osnovy protsesu samotvorennia osobystosti: monohrafiia / Za red. L. Z. Serdiuk (2015) [Psychological and pedagogical bases of the process of self-personification: monograph / Ed. L. Z. Serdyuk]. K.: Pedahohichna dumka, 197 (ukr).

Tsinnisna determinatsiia stanovlennia obdarovanoi osobystosti: monohrafiia / Za red. O. L. Muzyky (2017) [Value-Conscious Determination of a Gifted Personality Development: monograph / Ed. O.L. Muzyka]. K.: Vydavnychyi Dim «Slovo», 220 (ukr).

Bandura A. (1986) Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 617 (eng).

Schwarzer R., Jerusalem M. (1995) Generalized Self‐Efficacy scale. In. J. Weinman, S. Wright, & M. Johnston, Measures in health psychology: A user's portfolio. Causal and control beliefs, рр. 35‐37 (eng).

Downloads


Переглядів анотації: 386

Опубліковано

2018-09-08

Як цитувати

[1]
Muzуka O., «САМОЕФЕКТИВНІСТЬ ЯК ЧИННИК ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ», OD, с. 83–94, Вер 2018.

Номер

Розділ

Тенденції розвитку сучасної освіти