РОЗВИТОК УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ: НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Автор(и)

  • Liudmyla V. Kozak Київський університет імені Бориса Грінченка

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2016.2.3852

Ключові слова:

хімія, загальноосвітні навчальні заклади, методологічні знання, навчальний хімічний експеримент, компоненти методологічних знань з хімії

Анотація

У запропонованій статті обґрунтовується актуальність навчання на основі досліджень в контексті вирішення проблеми розвитку і підвищення якості університетської освіти; розкрито сутність та основні ідеї навчання на основі дослідження, його місце у професійній підготовці майбутніх фахівців; розглянуто зарубіжний досвід щодо методів ефективного поєднання викладання і досліджень, моделі інтеграції досліджень у навчальний процес; визначено особливості форм дослідницької роботи студентів упродовж всього періоду навчання в університеті.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Кларин М. В. Инновации в мировой педагогике : обучение на основе исследования, игры и дискуссии (Анализ зарубежного опыта) / М. В. Кларин – Москва-Рига : Педагогический центр «Эксперимент», 1998. – 180 с.

Комюніке Конференції Міністрів країн Європи, відповідальних за сферу вищої освіти «Загальноєвропейський простір вищої освіти – Досягнення цілей». – м. Берген, 2005 р.

Мещанінов О. П. Основні ознаки та проблеми розвитку університетської освіти / О. П. Мещанінов // Наукові праці. Том 46. Випуск 33. Серія - Педагогічні науки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Npchdu/Pedagogics/2006_33/33-1.pdf

Оніпко В. Організація пошуково-дослідницької діяльності учителів природничих дисциплін у підготовці до роботи у профільній школі / В. Оніпко // Витоки педагогічної майстерності. – 2013. Випуск 11. – С. 246‒250.

Пєхота О. М. Основи педагогічних досліджень : від студента до наукової школи : навчально-методичний посібник / О. М. Пєхота, І. П. Єрмакова. – Миколаїв : Іліон, 2011. – 340 с. – (Серія «Педагогічна освіта XX»).

Постанова КМУ «Про затвердження Державної цільової науково-технічної та соціальної програми «Наука в університетах» на 2008-2012 роки» від 19.09.2007 № 1155 [Електронний ресурс] – Режим доступу : // www.rada.gov.ua/

Постанова КМУ «Про затвердження Положення про дослідницький університет» від17.02.2010 р. N 163 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/163-2010-%D0%BF

Сацик В. І. Сучасні принципи і методи інтеграції дослідницької компоненти у навчальний процес (С. 108-110) / Від викладання дисциплін – до освоєння наук: трансформація змісту, технологій освітньої діяльності та розвиток педагогічної майстерності [Електронний ресурс]: зб. матеріалів наук.-метод. конф. 31 січня 2013 р. – К.: КНЕУ, 2013 – 531 с.

Семиноженко В. Повернути науку в університети. – Урядовий кур’єр, № 48 (4446) від 17.03.2011 року [Електронний ресурс] / В. Семиноженко. – Режим доступу: http://ukurier.gov.ua/uk/articles/povernuti-nauku-v-universiteti/

Семінар «Освіта на основі досліджень: Стратегія та реалізація» https://www.tempus.org.ua/uk/national-team-here/876-seminar-osvita-na-osnovi-doslidzhen-strategija-ta-realizacija.html

Слєпкань З. І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі : Навч. посіб. / З. І. Слєпкань. – К. : Вища шк., 2005. – 239 с.

Ставицький А. В. Розвиток вищої освіти, заснованої на дослідженнях [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.andriystav.cc.ua/Downloads/TEMPUS/RBE.pdf

Філософія освіти : хрестоматія : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / уклад.: В. О. Огнев’юк, О. М. Кузьменко. – К.: Київ.ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. – С. 395‒400.

Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи : Навч. посіб. / М. М. Фіцула – К. : «Академвидав», 2006. – 326 с.

Ясперс К. Идея Университета / Карл Ясперс : пер. с нем. Т. В. Тягуновой ; ред. перевода О. Н. Шпарага; под общ. Ред. М. А. Гусаковского. – Минск: БГУ, 2006. – 159 с.

Healey, M. (2005) Linking research and teaching: disciplinary spaces, in: R. Barnett (Ed.) Reshaping the university: new relationships between research, scholarship and teaching, 30-42. Maidenhead: McGraw-Hill/Open University Press. – P. 70.

Downloads


Переглядів анотації: 440

Опубліковано

2016-06-16

Як цитувати

[1]
L. V. Kozak, «РОЗВИТОК УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ: НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ», OD, вип. 2(14), с. 38–52, Чер 2016.

Номер

Розділ

Тенденції розвитку сучасної освіти