ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОСВІТІ

Автор(и)

  • Liudmyla V. Kozak Київський університет імені Бориса Грінченка

Ключові слова:

уклад життя, виховний простір, виховна система, умови формування укладу життя, спосіб життя, унікальність

Анотація

У статті розглянуто історико-педагогічні передумови виникнення і розвитку інноваційної діяльності в освіті. Здійснено аналіз іноваційних історико-педагогічних ідей, актуальних у сучасних умовах модернізації вітчизняної освіти

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Liudmyla V. Kozak, Київський університет імені Бориса Грінченка

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник НДЛ освітології

Посилання

Артемова Л. В. Історія педагогіки України : Підручник / Л. В. Артемова. – К. : Либідь, 2006. – 424 с.

Бєлкіна Н. І. С. Русова про впровадження ідей експериментальної педагогіки в систему освіти / Н. І. Белкіна // Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя Психолого-педагогічні науки – 2011. – № 9. – С. 187–189.

Волкова Н. П. Педагогіка : посібник для студентів вищих навчальних закладів / Н. П. Волкова. – К. : Видавничий центр «Академія», 2001. – 576 с.

Делия В. П. Формирование и развитие инновационной образовательной среды гуманитарного вуза : Научное издание / В. П. Делия. – М. : ООО «ДЕ-ПО», 2008. – 484 с.

Дічек Н. П. Поняттєво-термінологічні особливості вивчення педагогічного новаторста / Н.П. Дічек // Освітологія: науково-методичний щорічник, польсько-українське / українсько-польське видання // За ред.: Віктора Огнев’юка, Тадеуша Левовицького, Світлани Сисоєвої. – К.: ВП «Едельвейс». – 2012. – Випуск І. – С. 62-68.

Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; головний ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

Исаев И. Ф. Профессионально-педагогическая культура преподавателя : Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / И. Ф. Исаев. – М. : Издательский центр «Академия», 2002. – 208 с.

Історія педагогіки : курс лекцій : Навчальний посібник / К., 2004.– 171 c. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.info-library.com.ua/books-book-69.html/ – Назва з екрана.

Корж-Усенко Л. В. Історія педагогіки України : Традиції та інноваційні тенденції / Л. В. Корж-Усенко, Д. В. Мартиненко // Інновації у професійно-педагогічній підготовці майбутнього вчителя : методологічні, змістові та методичні засади : [монографія] / [за ред. проф. А. А. Сбруєвої]. – Суми : Видавництво «МакДен», 2011. – 432 с.

Левківський М. В. Історія педагогіки : Навч.-метод. посібник. Вид. 3-е, доп. Навч. пос. / М. В. Левківський. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 190 с.

Ніколаєва І. А. Технологія формування педагогічних знань : монографія / І. А. Ніколаєва. – Луцьк : ПВД «Твердиня», 2011. – 308 с.

Окса Н. Н. Инновационный подход А. С. Макаренко к исследованию педагогических явлений [Электронный ресурс] / Н. Н. Окса. – Режим доступа : http://antonmakarenko.narod.ru/Poltava2002/materi/oksa.htm

Орєхова Л. І. Педагогічна спадщина Бориса Грінченка в сучасній системі підготовки фахівців педагогічного профілю / Л. І. Орєхова // Міжвузівський збірник «Комп’ютерно-інтегровані технології : освіта, наука, виробництво» Луцьк, 2011. – Випуск № 5 – С. 216–221.

Пирогов Н.И. Избранные педагогические сочинения / Сост. А. Н. Алексюк, Г. Г. Савенок. – М. : Педагогика, 1985. – 496 с.

Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка: навч. посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / Т. І. Поніманська. – К : Академвидав, 2006. – 455 с.

Проблеми дидактики в педагогічній спадщині С. Русової [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://librar.org.ua/sections_load.php?s=culture_science_education&id=5231&start=4 – Назва з екрана.

Русова С. Нова школа соціального виховання / С. Русова // Русова Софія. Вибрані педагогічні твори : у 2 кн. / за ред. Є.І. Коваленко. – К. : Либідь, 1997. – Кн. 2. – 1997. – С. 16–104.

Сухомлинский В. А. Избранные произведения в пяти томах / В. А. Сухомлинський. – Т.4 / В. А. Сухомлинский. – Киев : Радянська школа, 1980.– 669 с.

Сухомлинський В. О. Казки Школи під Голубим Небом : Казки, притчі, оповідання. / Упоряд. О. В. Сухомлинська ; К. : Рад. школа. – 1991. – 191 с.

Ткаченко Лідія. Педагогічні ідеї Г. С. Сковороди у контексті науково-педагогічної думки [Електронний ресурс] / Лідія Ткаченко. – Режим доступу : – http://library.udpu.org.ua/library_files/psuh_pedagog_probl_silsk_shkolu/23/visnuk_29.pdf – Назва з екрана.

Ушинский К. Д. Предисловие к 1-му изданию «Детского мира» / К. Д. Ушинский // Ушинский Константин Дмитриевич. Полн. собр. соч. : В 11 т. – М – Л. : Изд-во АПН РСФСР, 1949.– Т.5. – 591 с.

Downloads


Переглядів анотації: 617

Опубліковано

2014-12-09

Як цитувати

[1]
L. V. Kozak, «ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОСВІТІ», OD, вип. 4 (8), с. 156–171, Груд 2014.

Номер

Розділ

Загальний розділ