ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Автор(и)

  • Liudmyla V. Kozak Київський університет імені Бориса Грінченка

Ключові слова:

вища освіта, іноземні студенти, інтеркультурна компетентність, майбутні стоматолог, професійна компетентність.

Анотація

У статті розкрито сутність та особливості інноваційного навчання, його вплив на розвиток інноваційної особистості майбутнього фахівця; проаналізовано інноваційні моделі навчання; розглянуто інноваційні підходи до організації навчального процесу у вищій школі; обгрунтовано варіативність та особистісно-орієнтовану спрямованість інноваційного навчання; доведено позитивний вплив досвіду інноваційної діяльності викладачів на ефективність навчального процесу у вищій школі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Liudmyla V. Kozak, Київський університет імені Бориса Грінченка

старший науковий співробітник

Посилання

Баханов К.О. Інноваційні системи, технології та моделі навчання історії в школі: Монографія / К.О. Баханов. - Запоріжжя: Просвіта, 2004. – 328 с.

Біла книга національної освіти України / Т.Ф. Алексєєнко, В.М. Аніщенко, Г.О. Балл [та ін.]; за заг. ред. акад. В.Г. Кременя; НАПН України. – К.: Інформ. системи, 2010. – 342 с.

Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник / І.М. Дичківська. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с.

Дубасенюк О. А. Упровадження освітніх інновацій в системі вищої освіти // Інновації у вищій освіті: проблеми, досвід, перспективи : монографія / за ред.П. Ю. Сауха. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2011. – 444 с.

Інновації у вищій освіті: проблеми, досвід, перспективи : монографія / за ред. П. Ю. Сауха. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2011. – 444 с.

Камінська А .В. Формування готовності майбутніх викладачів до інноваційної діяльності у вищому навчальному закладі [Електронний ресурс] режим доступу http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN13/11kavvnz.pdf

Кларин М. В. Инновации в обучении: метафоры и модели: Анализ зарубeжного опыта / М.В. Кларин. – М. Наука, 1997. – 223 с.

Козак Л. В. Інноваційне навчання як основа розвитку інноваційної особистості майбутнього викладача /Л. В. Козак // Розвиток особистості умовах трансформаційного суспільства: матеріали Міжнародної наук.- практ.конфер. (13 грудня 2012 р.). / заг. ред. В.О. Огнев’юка. – К.: Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2012. – С. 36-42

Козлова О. Г. Підготовка вчителя до інноваційної діяльності в системі післядипломної освіти: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / О.Г. Козлова. - К., 1999. – 235 с.

Кушнір В., Кушнір Г., Рожкова Н. Інноваційність освіти як дидактичний принцип / В. Кушнір, Г. Кушнір, Н. Рожкова // Рідна школа. – 2012. - №6 (990). - С.3-8

Сластенин В. А. Педагогика: Инновационная деятельность / В. А. Сластенин, Л.С. Подымова. – М. : Издательство Магистр, 1997. – 308 с.

Формирование общества, основанного на знаниях. Новые задачи высшей школы / Пер. с англ. – М.: Весь Мир, 2003.

Франкл В. Человек в поисках смысла: Сборник / Пер. с англ. и нем. Д. А. Леонтьева, М. П. Папуша, Е. В. Эйдмана. — М.: Прогресс, 1990. — 368 с.

Botkin J. W., Elmadjra M., Malitza M. No Limits tj Learning. A Report to the Club of Rome. Oxford etc., 1979. P. 25-30

Downloads


Переглядів анотації: 1656

Опубліковано

2014-03-13

Як цитувати

[1]
L. V. Kozak, «ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ», OD, вип. 1 (5), с. 95–107, Бер 2014.

Номер

Розділ

Загальний розділ