МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ (НА ПРИКЛАДІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОСВІТОЛОГІЯ»)

Автор(и)

  • Віктор Огнев’юк Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, 04053 Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-8671-3348
  • Олена Проценко Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Тимошенка, 13-б, 04212 Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-5046-854X
  • Ольга Мельниченко Київський університет імені Бориса Грінченка, Педагогічний інститут, бульвар І. Шамо 18/2, Україна https://orcid.org/0000-0002-8671-3348

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2021.2.1

Ключові слова:

міждисциплінарний підхід, міждисциплінарність, освітологія, якість освіти, університетська освіта

Анотація

Стаття присвячена загальній характеристиці міждисциплінарного підходу як способу взаємодії між науками та  основного чинника зростання міждисциплінарних  зв’язків в освітньому процесі. Автори підкреслюють той факт, що міждисциплінарність не є феноменом, що притаманний лише конкретній науці чи певній галузі наук, він стосується усіх галузей знань. В статті простежуються тенденції розвитку міждисциплінарності в гуманітарних науках на прикладі курсу «Освітологія». Значна увага приділена авторами  ефективності використання міждисциплінарного підходу  у професійній підготовці управлінців на базі досвіду викладання курсу «Освітології» як міждисциплінарного предмету навчання.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Віктор Огнев’юк, Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, 04053 Київ, Україна

Доктор філософських наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України

Олена Проценко, Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Тимошенка, 13-б, 04212 Київ, Україна

Кандидат педагогічних наук, доцент

Ольга Мельниченко, Київський університет імені Бориса Грінченка, Педагогічний інститут, бульвар І. Шамо 18/2, Україна

Кандидат історичних наук, доцент

Посилання

Вступ до освітології: Навчальний посібник / Упорядники: В. О. Огнев’юк, С. О. Сисоєва. Київ: ВП «Едельвейс», 2017. 382 с.

Колот А. М. Міждисциплінарний підхід як домінанта розвитку економічної науки та освітньої діяльності. С. 77-83. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/32609714.pdf

Методологія міждисциплінарних досліджень у сфері освіти, 2014. С. 6.

Робоча навчальна програма з курсу «Освітологія». 2020 рік. Київський університет імені Бориса Грінченка, 36 с.

Судаков В. І. Типи теоретичного синтезу та їх дослідницький потенціал в міждисциплінарних соціальних дослідженнях. Матеріали науково-теоретичного семінару «Міждисциплінарні дискусії, матеріали наукового теоретичного. семінару». Київ, 2017. С 14-17. URL: http://www.iir.edu.ua/uploads/files/tezi%20ceminar%20synthesis%205%2012%202017%20final%20(1).pdf

Філіпенко А. С. Міждисциплінарна методологія: базові принципи. URL:http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/viewFile/3283/2959

Aram John D. Concepts of interdisciplinarity: Configurations of Knowledge and Action, 2004. URL: https://DOI.org/10.1177/0018726704043893/

Cobban A.B. The Medieval Universities: their Development and Organization, London: Methuen, 1975, 264 p.

Christensen J., Ekelund N., Melin M., Widen P. The beautiful risk of collaborative and interdisciplinary research. A challenging collaborative and critical approach toward sustainable learning processes in academic profession. Sustainability (Switzerland), (2021), 13 (9). DOI: 10.3390/su13094723

Festinger L. A. Theory of Cognitive Dissonance. Stanford University Press, 1962. 291с.

Jacobs H. H. The Growing Need for Interdisciplinary Curriculum Content. Interdisciplinary curriculum: Design and implementation / Jacobs H. H. – Alexandria, VA: ASDC, 1989, 97 р. P. 5–19.

Johnston E., Burleigh Ch., Wolson A. Interdisciplinary collaborative research for professional academic development in higher education. Higher Learning Research Communications, 2020. 10 (1), pp. 62-77. DOI: 10.18870/hlrc.v10i1.1175 Lynn H. E. Concept-Based Curriculum and Instruction. Thousand Oaks, Calif.: Corwin Press, 1998. 192 p.

Lynn, H. E. (1998) Concept-Based Curriculum and Instruction. Thousand Oaks, Calif.: Corwin Press, 192 p.

Menand L. The Metaphysical Club. The Journal of American History, 2001, 89(3).

Romanovskyi O., Romanovska Y. Higher education innovations as the newest interdisciplinary direction of higher school and higher education science. Міждисциплінарні дослідження складних систем, 2020, № 17. С 83-101. URL: http://iscs-journal.npu.edu.ua/article/view/216975

The Oxford Handbook of Interdisciplinarity. Second Edition / Editorin-chief R. Frodeman. Associate editors J. T. Klein and R. C. S. Pacheco. Oxford University Press, 2017.

Universities without walls. A version 2030. European Universities Associacion. February 2021. С. 8, 12.

Vstup do osvitolohii: Navchalnyi posibnyk [Introduction to Osvitology: Textbook] / Uporiadnyky: V. O. Ohneviuk, S. O. Sysoieva. Kyiv: VP «Edelveis», 2017. 382 s.

Kolot A. M. Mizhdystsyplinarnyi pidkhid yak dominanta rozvytku ekonomichnoi nauky ta osvitnoi diialnosti [Interdisciplinary approach as a dominant development of economic science and educational activities]. S.77-83. https://core.ac.uk/download/pdf/32609714.pdf

Metodolohiia mizhdystsyplinarnykh doslidzhen u sferi osvity [Methodology of interdisciplinary research in the field of education], 2014. S. 6.

Robocha navchalna prohrama z kursu «Osvitolohiia» [Working curriculum for the course "Education"]. 2020 rik. Kyivskyi universytet imeni Borysa Hrinchenka, 36 s.

Sudakov V. I. Typy teoretychnoho syntezu ta yikh doslidnytskyi potentsial v mizhdystsyplinarnykh sotsialnykh doslidzhenniakh [Types of theoretical synthesis and their research potential in interdisciplinary social research]. Materialy naukovo-teoretychnoho seminaru «Mizhdystsyplinarni dyskusii, materialy naukovoho teoretychnoho. seminaru». Kyiv, 2017. S 14-17.

Filipenko A. S. Mizhdystsyplinarna metodolohiia: bazovi pryntsypy [Interdisciplinary approach as a dominant development of economic science and educational activities]. Р. 77-83. https://core.ac.uk/download/pdf/32609714.pdf

Aram John, D. (2004) Concepts of interdisciplinarity: Configurations of Knowledge and Action, https://DOI.org/10.1177/0018726704043893/.

Cobban, A.B. (1975) The Medieval Universities: their Development and Organization, London: Methuen, 264 p.

Christensen, J., Ekelund, N., Melin, M., Widen, P. (2021). The beautiful risk of collaborative and interdisciplinary research. A challenging collaborative and critical approach toward sustainable learning processes in academic profession. Sustainability (Switzerland), 13 (9). DOI: 10.3390/su13094723

Festinger L. A. (1962). Theory of Cognitive Dissonance. Stanford University Press. 291с.

Jacobs, H. H. (1989) The Growing Need for Interdisciplinary Curriculum Content. Interdisciplinary curriculum: Design and implementation / Jacobs H. H. – Alexandria, VA: ASDC, 97 р. – P. 5–19.

Johnston E., Burleigh Ch., Wolson A. (2020). Interdisciplinary collaborative research for professional academic development in higher education. Higher Learning Research Communications, 10 (1), pp. 62-77. DOI: 10.18870/hlrc.v10i1.1175

Lynn H. E. Concept-Based Curriculum and Instruction. Thousand Oaks, Calif.: Corwin Press, 1998. 192 p.

Menand, L. (2001) The Metaphysical Club. The Journal of American History 89(3).

Romanovskyi, O., Romanovska, Y. (2020). Higher education innovations as the newest interdisciplinary direction of higher school and higher education science. Mizhdystsyplinarni doslidzhennia skladnykh system, 17. S 83-101. http://iscs-journal.npu.edu.ua/article/view/216975

The Oxford Handbook of Interdisciplinarity (2017). Second Edition / Editorin-chief R. Frodeman. Associate editors J. T. Klein and R. C. S. Pacheco. Oxford University Press.

Universities without walls. A version 2030. European Universities Associacion. February 2021. Р. 8, 12.

Downloads


Переглядів анотації: 285

Опубліковано

2021-06-09

Як цитувати

[1]
В. Огнев’юк, О. . Проценко, і О. Мельниченко, «МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ (НА ПРИКЛАДІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ‘ОСВІТОЛОГІЯ’) », OD, вип. 33, вип. 2, с. 1–15, Чер 2021.

Номер

Розділ

Становлення та розвиток освітології