ПРОБЛЕМА КІЛЬКОСТІ ТА ЯКОСТІ У ВИЩІЙ ОСВІТІ В КОНТЕКСТІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ МЕРЕЖІ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2022.21

Ключові слова:

конкурентоспроможність, Концепція забезпечення конкурентоспроможності закладів вищої освіти, мережа державних закладів вищої освіти, соціальна відповідальність закладів вищої освіти, укрупнення університетів

Анотація

Підвищення конкурентоспроможності закладів вищої освіти України – нагальна проблема, зумовлена посиленням соціальної відповідальності освіти, запитом суспільства на якісну, інноваційну, лідерську, інтегровану до європейського освітнього простору вищу освіту, а також руйнівними наслідками війни, демографічними проблемами. У межах «Університетології» як субнапряму «Освітології» проаналізовано стан мережі державних закладів вищої освіти, її відповідність сучасним і повоєнним потребам відновлення України, підвищення конкурентоспроможності вітчизняних університетів. З’ясовано, що економіка, державний бюджет країни не спроможні забезпечувати ефективну діяльність наявної мережі державних закладів вищої освіти через її подрібненість і розпорошеність, дублювання підготовки, ресурсну та інфраструктурну слабкість. У свою чергу, існуюча мережа державних закладів вищої освіти не здатна повною мірою задовольнити потреби громадян, суспільства, економіки. Відтак, назрілою є оптимізація університетської мережі. Потрібні послідовна державна політика і система відповідних заходів з оптимізації мережі державних закладів вищої освіти в регіонах. У статті обґрунтовано Концепцію забезпечення конкурентоспроможності закладів вищої освіти України, яка передбачає об’єднання людських, фінансових, матеріальних ресурсів закладів вищої освіти, які потерпають від демографічної кризи, руйнування інфраструктури під час війни з рф, нестачі фінансів з метою перетворення закладів вищої освіти на потужні конкурентоспроможні регіональні заклади.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Віктор Огнев’юк

Доктор філософських наук, професор, дійсний член НАПН України, ректор Київського університету імені Бориса Грінченка,

Володимир Луговий

Доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, перший віце-президент НАПН України

Посилання

Володимир Луговий: «Університетологія покликана часом»: [розмова з доктором педагогічних наук, професором, директором Інституту вищої освіти, віце-президентом НАПН України, національним експертом з реформування вищої освіти Володимиром Луговим / розмову вів Юрій Коноваленко]. Освіта. 2012. 21–28 березня. № 14/15. С. 6–7.

Єдина державна електронна база з питань освіти. Реєстр суб’єктів освітньої діяльності. Заклади вищої освіти. URL: https://registry.edbo.gov.ua/vishcha-osvita/

Луговий В. І., Таланова Ж. В. Об’єктивне і суб’єктивне оцінювання якості освіти: світовий досвід для України. Педагогіка і психологія. Вісник НАПН України. 2016. № 4. С. 32–40.

Луговий В., Слюсаренко О., Таланова Ж. Рейтинговий розподіл та формульне фінансування українських університетів: проблема суб’єктивізму і недовіри. Міжнародний науковий журнал «Університети і лідерство». 2020. № 2 (10). С. 35–69. DOI: https://doi.org/10.31874/2520-6702-2020-10-2-35-69

Луговий В., Слюсаренко О., Таланова Ж. Дві стратегії розвитку вищої освіти: якої бракує Україні? Міжнародний науковий журнал «Університети і лідерство». 2021. № 2 (12). С. 35–52. DOI: https://doi.org/10.31874/2520-6702-2021-12-2-35-52

Луговий В. І., Слюсаренко О. М., & Таланова Ж. В. Університетський портрет Києва: Проблема збереження науково-технологічного профіля: Аналітичний огляд спеціальностей підготовки. Вісник Національної академії педагогічних наук України. 2022. № 4 (1). DOI: https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4101

Національна академія педагогічних наук України – бачити майбутнє освіти / В. Г. Кремень та ін. ХІІI Міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті»: офіційний каталог; International exhibition «World Edu»: official catalogue. 21–22 жовтня 2021 р. Київ. 2021. 158 с. С. 17–21. URL: http://innovosvita.com.ua/images/stories/%D1%81atalogue_exhibitions_innovatyka_we_2021.pdf.

Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні: монографія / за заг. ред. В. Г. Кременя. Київ: КОНВІ ПРІНТ, 2021. 384 с. DOI: https://doi.org/10.37472/NAES-2021-ua

Освітологія: витоки наукового напряму: Монографія / За ред. В. О. Огнев’юка; Авт. кол.: В. О. Огнев’юк, С. О. Сисоєва, Л. Л. Хоружа, І. В. Соколова, О. М. Кузьменко, О. О. Мороз. Київ: Едельвейс, 2012. 336 с.

Carnegie classification. 2022. URL: https://carnegieclassifications.iu.edu/

Quality of University Education: Educological Discourse: collective monograph / V. Ogneviuk (Ed.), Buinytska O., Bulvinska O., Kalinicheva H., Lomachynska I., Lomachinsky B., Mospan N., Protsenko O., Sysoieva S., Sopova D. Prague: Oktan Print, 2022. 220 p.

Shanghai Ranking. 2021. URL: https://www.shanghairanking.com/

Volodimir Lugovyi: «Universitetologiya poklikana chasom»: [rozmova z doktorom pedagogichnih nauk, profesorom, direktorom Institutu vishoyi osviti, vice-prezidentom NAPN Ukrayini, nacionalnim ekspertom z reformuvannya vishoyi osviti Volodimirom Lugovim / rozmovu viv Yurij Konovalenko] [Volodymyr Luhovyi: «Universitology is called by time»: [conversation with Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Director of the Institute of Higher Education, Vice President of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine, National Expert on Higher Education Reform Volodymyr Luhovyi / interviewed by Yuri Konovalenko] (2012, March 21–28). Education, 14/15, 6–7.

Yedina derzhavna elektronna baza z pitan osviti. Reyestr sub’yektiv osvitnoyi diyalnosti [Zakladi vishoyi osviti.Unified State Base on Education. Register of subjects of educational activity. Institutions of higher education]. https://registry.edbo.gov.ua/vishcha-osvita/

Lugovyi, V., & Talanova, Zh. (2016). Obiektyvne i subiektyvne otsiniuvannia yakosti osvity: svitovyyi dosvid dlia Ukraiiny [Objective and subjective assessment of the quality of education: world experience for Ukraine]. Pedagogika i psihologiya. Visnik NAPN Ukrayini, 4, 32–40.

Lugovyi, V., Slyusarenko, O., & Talanova, Z. (2020). Rejtingovij rozpodil ta formulne finansuvannya ukrayinskih universitetiv: problema sub’yektivizmu i nedoviri [Ranking distribution and formula funding of Ukrainian Universities: the problem of subjectivism and mistrust]. International Scientific Journal of Universities and Leadership, 2 (10), 35–69. https://doi.org/10.31874/2520-6702-2020-10-2-35-69

Lugovyi, V., Slyusarenko, O., & Talanova, Z. (2021). Dvi strategiyi rozvitku vishoyi osviti: yakoyi brakuye Ukrayini? [Two strategies for the higher education development: which from its does for Ukraine lack?] International Scientific Journal of Universities and Leadership, 12, 35–52. https://doi.org/10.31874/2520-6702-2021-12-2-35-52

Lugovyi, V., Slyusarenko, O., & Talanova, Z. (2022). Universitetskij portret Kiyeva: Problema zberezhennya naukovo-tehnologichnogo profilya: Analitichnij oglyad spetsialnostej pidgotovki [University portrait of Kyiv: the problem of saving the scientific and technological profile: Analytical Review of Training Specialties]. Herald of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine, 4 (1). https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4101

Kremen, V. H. et al. (2021). Natsionalna akademiya pedagogichnih nauk Ukrayini – bachiti majbutnye osviti [National Academy of Educational Sciences of Ukraine – to see the future of education]. International exhibition «World Edu»: official catalogue. 2021, October 21–22 (pp 17–21). http://innovosvita.com.ua/images/stories/%D1%81atalogue_exhibitions_innovatyka_we_2021.pdf

Kremen, V. H. (Ed.) (2021). Natsionalna dopovid pro stan i perspektivi rozvitku osviti v Ukrayini (Do 30-yi richnici Nezalezhnosti Ukrayini): monografiya [National Report on the State and Prospects of Education Development in Ukraine (To the 30th Anniversary of Ukraine’s Independence): a monograph]. KONVI PRINT. https://doi.org/10.37472/NAES-2021-ua

Ogneviuk, V. O., Sysoieva, S. O., Khoruzha, L. L., Sokolova, I. V., Kuzjmenko, O. M., Moroz, O. O. (2012). Osvitologiya: vitoki naukovogo napryamu: monografiya [Educology: Origins of Scientific Direction: monograf]. Edeljveyjs.

Carnegie classification (2022). https://carnegieclassifications.iu.edu/

Ogneviuk, V. (Ed.), Buinytska, O., Bulvinska, O., Kalinicheva, H., Lomachynska, I., Lomachinsky, B., Mospan, N., Protsenko, O., Sysoieva, S., Sopova, D. (2022). Quality of University Education: Educological Discourse: collective monograph. Oktan Print.

Shanghai Ranking (2021). https://www.shanghairanking.com/

Downloads


Переглядів анотації: 304

Опубліковано

2022-07-04

Як цитувати

[1]
В. Огнев’юк і В. Луговий, «ПРОБЛЕМА КІЛЬКОСТІ ТА ЯКОСТІ У ВИЩІЙ ОСВІТІ В КОНТЕКСТІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ МЕРЕЖІ В УКРАЇНІ», OD, вип. 37, вип. 2, с. 1–17, Лип 2022.

Номер

Розділ

Історія та філософія освіти