УКРАЇНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ У ДОБУ ЕКСПОНЕНТНОГО РОЗВИТКУ

Автор(и)

  • Victor Ogneviuk Київський університет імені Бориса Грінченка

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2018.1-2.1452

Ключові слова:

вища освіта, інформація, експонентний розвиток, кібернетичні загрози, новотворена реальність, майбутнє, освіта, професії, самовизначена еволюція, технології, трансформації, університет, цінності, штучний інтелект

Анотація

У статті аналізується вплив експонентного розвитку на трансформацію сучасного українського університету. Виокремлюються найбільш вагомі і взаємозумовлені фактори впливу, що спонукають до творення нових моделей буття сучасного університету. Подається системний аналіз найбільш гострих проблем притаманних українським університетам в контексті філософії експонентного розвитку, що вимагає від університету невпинного прагнення досконалості та максимальної включеності в інноваційно-технологічні та соціально-економічні процеси.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Американська розвідка визначила Росію головною кіберзагрозою для США. Укрінформ. URL: http://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2151828-amerikanska-rozvidka-viznacila-rosiu-golovnou-kiberzagrozou-dla-ssa.html (дата звернення: 26.12.2017).

Блекаут по-київськи: чим загрожує кібератака на енергомережу Києва і хто за нею стоїть. Економічна правда. URL: http://www.epravda.com.ua/publications/2017/06/15/626036/ (дата звернення: 26.12.2017).

Вищі навчальні заклади. Держстат України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/osv_rik/osv_u/vuz_u.html (дата звернення: 26.12.2017).

Глобальний дохід від розвитку публічних хмарних сервісів перевищить 40 млрд. доларів у 2020 році. РБК-Україна. URL: https://www.rbc.ua/ukr/lnews/globalnyy-dohod-razvitiya-publichnyh-oblachnyh-1468845804.html (дата звернення: 26.12.2017).

Діамандіс П., Котлер С. Переможець: як досягти успіху і вплинути на світ. Київ : К.FUND, 2016. С. 63.

Там само. C. 62.

Кайку М. Фізика майбутнього. Львів : Літопис, 2013. С. 29.

Кількість користувачів Інтернетом в Україні зростає з рекордною швидкістю. Енерголайф.інфо. URL: http://energolife.info/ua/2016/News/406/%D0%9A%D1%96% (дата звернення: 26.12.2017).

Общие потери от вируса Petya могут достичь $53 млрд– отчет / РИА Новости Украина. РиановостиУкраина. URL: https://rian.com.ua/economy/20170717/1025916317.html (дата обращения: 26.12.2017).

Палфри Дж., Гассер У. Дети цифровой эры. Москва : Эксмо, 2011. С. 221.

Право на інформацію в громадянському суспільстві. Проблеми інформаційної безпеки держави: матеріали ІІ Міжнар. науково-практичної конф. (м. Київ, 22 квітня 2015 р.) / ред. О. В. Соснін. Київ, 2015. С.11–15.

Прогноз Рэя Курцвейла. Новое мышление. Youtube .URL: https://www.youtube.com/watch?v=ZIMfzsFh9lY (дата обращения: 26.12.2017).

Росс Алек. Індустрії майбутнього / пер. з англ. Н. Кошманенко. Київ: Наш формат. 2017. С. 53

Там само. С. 144

Там само. С. 78–80.

У 2016 році світ через кібератаки втратив 450 мільярдів доларів. Економічна правда. URL: http://www.epravda.com.ua/news/2017/07/18/627191/ (дата звернення: 26.12.2017).

Українська вища освіта – мертва. Тримайтесь від неї подалі. Medium.URL: https://medium.com/@dmytrosemenov/українська-вища-освіта-мертва-тримайтесь-від-неї-подалі-c57

Харарі Ю. Н. Людина розумна. Історія людства від минулого до майбутнього. Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2016. 544 с.

Штучний інтелект перевершив людину в читанні тексту – Bloomberg. Економічна правда. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2018/01/15/632999/ (дата звернення: 18.01.2018).

About. Andrew Hessel [Про. Ендрю Гессель]. URL: www.andrewhessel.com (application date: 26.12.2017).

Barrett B. Globalizationand Change in Higher Education: ThePolitical Economy of Policy Reformin Europe [Глобалізація і зміни у системі вищої освіти]. Switzerland: Springer International Publishing, 2017. 323 p.

Gunelius S. (2014, Jul . 12). The Data Explosionin 2014 Minute by Minute – Infographic [Вибух даних у 2014 році за хвилину]. URL: http://aci.info/2014/07/12/the-data-explosion-in-2014-minute-by-minute-infographi (application date: 26.12.2017).

Hayes D. Beyond McDonaldization: Visions of Higher Education [За межами макдональдізації: візія вищої освіти]. Abingdon: Taylor & Francis, 2017. 150 p.

Mihut G., AltbachP. G.UnderstandingGlobalHigherEducation. InsightsfromKeyGlobalPublications [Осмислюючи глобальну вищу освіту: статистика на основі ключових світових публікацій]. Cente for International Higher Education, BostonCollege, USA. 2017. 308 p.

Weizsaecker E., Wijkman A. ComeOn!Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet :The report to the Club of Rome [Давай! Капіталізм, Короткотермізм, Населення та руйнування планети]. URL:https://books.google.com.ua/books/about/Come_On.html?id=nWA-DwAAQBAJ&redir_esc=y (applicationdate: 26.12.2017).

Westover J. H. Globalization and Higher Education [Глобалізація і вища освіта] . University of Illinois Research Park : Common Ground Publishing, 2017. 172p.

Wright S., C. Shore. Death of the Public University?: Uncertain Futures for HigherEducation in the Knowledge Economy [Смерть державного Університету?: невизначена доля вищої освіти в економіці знань].BerghahnBooks, 2017. 350 p.

Reference

Amerykanska rozvidka vyznachyla Rosiiu holovnoiu kiberzahrozoiu dlia SshA [American intelligence identified Russia as the main cyber threat for the United States]. Ukrinform. Rezhym dostupu: http://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2151828-amerikanska-rozvidka-viznacila-rosiu-golovnou-kiberzagrozou-dla-ssa.html (data zvernennia: 26.12.2017) (ukr).

Blekaut po-kyivsky: chym zahrozhuie kiberataka na enerhomerezhu Kyieva i khto za neiu stoit[Blake in Kiev: what threatens the cyberattack on the Kyiv energy grid and who is behind it]. Ekonomichna pravda. Rezhym dostupu: http://www.epravda.com.ua/publications/2017/06/15/626036/ (data zvernennia: 26.12.2017) (ukr).

Vyshchi navchalni zaklady. Derzhstat Ukrainy. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/osv_rik/osv_u/vuz_u.html (data zvernennia: 26.12.2017) (ukr).

Hlobalnyi dokhid vid rozvytku publichnykh khmarnykh servisiv perevyshchyt 40 mlrd. dolariv u 2020 rotsi[Global revenue from the development of public cloud services will exceed $ 40 billion by 2020]. RBK-Ukraina. Rezhym dostupu: https://www.rbc.ua/ukr/lnews/globalnyy-dohod-razvitiya-publichnyh-oblachnyh-1468845804.html(data zvernennia: 26.12.2017) (ukr).

Diamandis P. Ta Kotler S. (2016). Peremozhets: yak dosiahty uspikhu i vplynuty na svit [The winner: how to succeed and influence the world]. Kyiv: K.FUND, 2016, 63 (ukr).

Diamandis P. ta Kotler S. (2014). Peremozhets: yak dosiahty uspikhu i vplynuty na svit [The winner: how to succeed and influence the world]. Kyiv: K.FUND, 62 (ukr).

Kaiku M. (2013). Fizyka maibutnoho [Physics of the future]. Lviv: Litopys, 29 (ukr).

Kilkist korystuvachiv Internetom v Ukraini zrostaie z rekordnoiu shvydkistiu[The number of Internet users in Ukraine is growing at a record rate]. Enerholaif.info. Rezhym dostupu: http://energolife.info/ua/2016/News/406/%D0%9A%D1%96% (data zvernennia: 26.12.2017) (ukr).

Obschie poteri ot virusa Petya mogut dostich $53 mlrd– otchet / RIA Novosti Ukraina. [Total losses from Petya virus can reach $ 53 billion - report / RIA Novosti Ukraine]. RyanovostyUkrayna. Rezhym dostupu: https://rian.com.ua/economy/20170717/1025916317.html (data obrascheniya: 26.12.2017) (rus).

Palfri Dj., taGasser U. (2011). Deti tsifrovoy eryi [Children of the digital era]. Moskva: Eksmo, 221 (rus).

Pravo na informatsiiu v hromadianskomu suspilstvi. Problemy informatsiinoi bezpeky derzhavy : materialy II Mizhnar. naukovo-praktychnoi konf. (m. Kyiv, 22 kvitnia 2015 r.) [The right to information in civil society. Problems of State Information Security : materials of II International scientific and practical conf. (Kyiv, April 22, 2015)]. Kyiv, 2015,11–15 (ukr).

Prognoz Reya Kurtsveyla. Novoe myishlenie. [Ray Kurtzweil's forecast. New thinking]. Youtube. Rezhym dostupu: https://www.youtube.com/watch?v=ZIMfzsFh9lY (data obrascheniya: 26.12.2017) (rus).

Ross Alek. (2017). Industrii maibutnoho [Future industry]. Kyiv: Nash format, 53 (ukr).

Ross Alek. (2017). Industrii maibutnoho[Future industry]. Kyiv: Nash format, 144 (ukr).

Ross Alek. (2017). Industrii maibutnoho [Future industry]. Kyiv: Nash format, 78–80 (ukr).

U 2016 rotsi svit cherez kiberataky vtratyv 450 miliardiv dolariv / Ekonomichna pravda. [In 2016, the world through cyber attacks has lost $ 450 billion / Economic truth]. Ekonomichna pravda. Rezhym dostupu:http://www.epravda.com.ua/news/2017/07/18/627191/ (data zvernennia: 26.12.2017) (ukr).

Ukrainska vyshcha osvita – mertva. Trymaites vid nei podali [Ukrainian higher education is dead. Stay away from you]. Medium. Rezhym dostupu: https://medium.com/@dmytrosemenov/українська-вища-освіта-мертва-тримайтесь-від-неї-подалі-c57 (data zvernennia: 26.12.2017) (ukr).

Kharari Yu. N. (2016). Liudyna rozumna. Istoriia liudstva vid mynuloho do maibutnoho [The man is intelligent. The history of mankind from the past to the future]. Kharkiv: Klub simeinoho dozvillia, 544 (ukr).

Shtuchnyi intelekt perevershyv liudynu v chytanni tekstu – Bloomberg. [Artificial intelligence surpassed the person in reading the text]. Ekonomichna pravda. Retrieved from: https://www.epravda.com.ua/news/2018/01/15/632999/ (application date: 26.12.2017) (ukr).

About. Andrew Hessel. Retrieved from: www.andrewhessel.com (application date: 26.12.2017) (eng).

Barret tB. Globalizationand Change in Higher Education: ThePolitical Economy of Policy Reformin Europe. Switzerland: Springer International Publishing, 2017, 323 (eng).

Gunelius S. (2014, Jul. 12).The Data Explosionin 2014 Minute by Minute – Infographic. Retrieved from: http://aci.info/2014/07/12/the-data-explosion-in-2014-minute-by-minute-infographi (application date: 26.12.2017) (eng).

Hayes D. Beyond McDonaldization: Visions of Higher Education. Abingdon: Taylor & Francis, 2017, 150 (eng).

Mihut G. &Altbach P. G. (editors ).UnderstandingGlobalHigherEducation. InsightsfromKeyGlobalPublications. Cente for International Higher Education, BostonCollege, USA.2017, 308 (eng).

Weizsaecker E.,Wijkman A. Come On! Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet : The report to the Club of Rome. URL: https://books.google.com.ua/books/about/Come_On.html?id=nWA-DwAAQBAJ&redir_esc=y (application date: 26.12.2017) (eng).

Westover J. H. Globalization and Higher Education. Research Park: Common Ground Publishing, 2017, 172 (eng).

Wright S., C. Shore. Death of the Public University?: Uncertain Futures for HigherEducation in the Knowledge Economy. BerghahnBooks, 2017, 350 (eng).

Downloads


Переглядів анотації: 459

Опубліковано

2018-03-08

Як цитувати

[1]
V. Ogneviuk, «УКРАЇНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ У ДОБУ ЕКСПОНЕНТНОГО РОЗВИТКУ», OD, с. 1–25, Бер 2018.

Номер

Розділ

Філософія та історія освіти