ДОТРИМАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ В ПРОЦЕСІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Автор(и)

  • Олексій Наливайко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи 6, 61022, Харків, Україна https://orcid.org/0000-0002-7094-1047
  • Олена Калістова Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи 6, 61022, Харків, Україна https://orcid.org/0000-0002-2798-3209
  • Данило Поляков Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи 6, 61022, Харків, Україна https://orcid.org/0000-0001-5579-7545

Ключові слова:

академічна доброчесність, вища освіта, дистанційне навчання, електронно-дистанційне навчання

Анотація

У статті розглянуто проблеми дотримання академічної доброчесності студентами закладів вищої освіти в умовах дистанційного навчання. Було визначено актуальність цього дослідження, яка полягає у введенні карантинних заходів, що не передбачали можливості відвідування всіх занять студентами ЗВО.
Авторами статті було виділено такі поняття, як «академічна доброчесність», «дистанційне навчання» та «електронно-дистанційне навчання», а також розглянуто основні відмінності двох останніх понять, особливості та описано основні їхні визначення. Наведена стаття демонструє результати проведеного опитування серед студентів Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, у якому їм було запропоновано відповісти на десять запитань, спираючись на власний досвід навчання у другому семестрі 2019/2020 н. р.
Запитання стосувалися ключових проблем здійснення процесу дистанційного навчання, а саме програмно-технічного забезпечення, дотримання академічної доброчесності під час виконання домашнього завдання, роботи на заняттях та написання контрольних робіт, контролю за дотриманням академічної доброчесності, оцінкою його ефективності, оцінкою впливу дистанційного навчання на дотримання студентами академічної доброчесності, основних причин її недотримання. Виходячи з результатів опитування, автори дослідження виділили основні питання та проблеми дотримання академічної доброчесності в процесі дистанційного навчання та шляхи їхнього вирішення, що викладені у вигляді рекомендацій, як для керівників ЗВО, так і для викладачів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Олексій Наливайко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи 6, 61022, Харків, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки

Олена Калістова, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи 6, 61022, Харків, Україна

студентка III курсу факультету іноземних мов

Данило Поляков, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи 6, 61022, Харків, Україна

студент III курсу факультету іноземних мов

Посилання

Література

• Андреев А. А. Введение в дистанционное обучение. Компьютеры в учебном процессе. Интерсоциоинформ. 1998. 2. 25–68.

• Жерновникова О. А. Психологічний аспект реалізації дистанційних освітніх технологій у навчальний процес майбутніх учителів математики. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки: зб. наук. пр., 2017. 2. 86–99.

• Кухаренко В. М. Дистанційне навчання – педагогічна технологія ХХІ сторіччя. Комп’ютерно орієнтовані системи навчання : зб. наук. праць. К.: НПУ ім. Драгоманова., 2001. 2. 11–15.

• Кухаренко, В. М., Рибалко, О. В., Олійник, Т. О., & Савченко, М. В. Дистанційне навчання. / Кухаренко, В. М., Рибалко, О. В., Олійник, Т. О., & Савченко, М. В. Харків: ХДПУ, 1999. 216 с.

• Наливайко О. О. Дистанційне навчання: сутність та особливості. Педагогічний альманах, 2017. 36. 75–81.

• Шуневич Б. І. Тенденції розвитку складових частин організації дистанційного навчання. Вісник Національного університету "Львівська політехніка", 2009. 653. 231–239.

• Про освіту: Закон України від 18.06.2020 р. № 725-IX. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39, ст. 380. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (дата звернення: 15.09.2020)

• Про затвердження Положення про дистанційне навчання: наказ МОН України від 25.04.2013 р. № 466. Дата оновлення: № 761 від 14.07.2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13#Text (дата звернення 15.09.2020)

• Лист Міністерства освіти і науки №1/9-154 від 11 березня 2020 року. Офіційний сайт. Урядовий портал. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/z-12-bereznya-zaprovadzhuyetsya-tritizhnevij-karantin-u-vsih-zakladah-osviti (дата звернення 15.09.2020)

• Al, U., & Madran, R.O. Web-based distance education systems: required features and standards. Bilgi Dünyası, 2004. 5(2). 259–271.

• Boehm, P. J., Justice, M., & Weeks, S. Promoting academic integrity in higher education. The Community College Enterprise, 2009. 15(1), 45–61.

• Bretag, T. (Ed.). (2016). Handbook of academic integrity. Singapore: Springer.

• Chen, J. & Kinshuk. Mobile technology in educational services. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 2005. 14(1): 91–109.

• Coldeway, D. (1995). Distance education revisited: An introduction to the issue. In Simonson, M., S. Smaldino & S. Zvacek (Eds.), Teaching and Learning at a Distance (pp. 7). New Jersey, NJ: Prentice-Hall, Inc.

• Drisko, J. W. Strengthening qualitative studies and reports: Standards to promote academic integrity. Journal of social work education, 1997. 33(1). 185–197. DOI: https://doi.org/10.1080/10437797.1997.10778862

• El-Hussein, M. O., & Cronje, J. C. Defining mobile learning in the higher education landscape. Journal of educational Technology & Society, 2010. 13(3). 12–21.

• Guralnich, D. The Importance of the Learner's Enviromental Context in the Design of M- Learning Product. International Journal of Interactive Mobile Technologies, 2008. 2 (1). 36–39.

• Harting, K., & Erthal, M. J. History of distance education. Information Technology, Learning, and Performance Journal, 2005. 23(1). 35–44.

• Heberling, M. Maintaining academic integrity in online education. Online Journal of Distance Learning Administration, 2002. 5(1). 1–7.

• King, F., Young, M., Drivere-Richmond, K. & Schrader, P. Defining Distance Learning and Distance Education. AACE Journal, 2001. 9(1). 1–14.

• Lan, Y.-F., & Huang, S.-M. (2012). Using mobile learning to improve the reflection: a case study of traffic violation. Educational Technology & Society, 15(2), 179–193.

• Lanier, M. M. Academic integrity and distance learning. Journal of criminal justice education, 2006. 17(2), 244-261. https://doi.org/10.1080/10511250600866166

• Macfarlane, B., Zhang, J., & Pun, A. Academic integrity: a review of the literature. Studies in Higher Education, 2014. 39 (2). 339–358. DOI: DOI: https://doi.org/10.1080/03075079.2012.709495

• Motiwalla, L. Mobile learning: a Framework and Evaluation. Journal of Computer and Education, 2007. 49. 581–596. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2005.10.011

• Nuss, E. M. Academic integrity: Comparing faculty and student attitudes. Improving College and University Teaching, 1984. 32(3). 140–144. DOI: https://doi.org/10.1080/00193089.1984.10533862

• Ting, Y. R. Mobile Learning: Current Trend and future Challenges. Proceedings of the Fifth International Conference on Advanced Learning Technologies, Los Alamitos, CA: IEEE Computer Society Press. 2005. DOI: 10.1109/ICALT.2005.202

• Traxler, J. Distance education and mobile learning: Catching up, taking stock. Distance Educ. 2010. 31. 129–138. DOI: 10.1080/01587919.2010.503362

• Traxler, J. Distance Learning – Predictions and Possibilities. Educ. Sci. 2018. 8, 35. DOI: https://doi.org/10.3390/educsci8010035

• Verduin, J. R., & Clark, T. A. Distance education. Oxford, UK: Jossey-Bass Publishers. 1991.

References

• Andreev, A. A. (1998). Vvedenie v distancionnoe obuchenie. Komp'jutery v uchebnom processe [Introduction to distance learning. Computers in educational process]. Intersocioinform, 2, 25–68 (rus).

• Zhernovnykova, O. A. (2017). Psykholohichnyi aspekt realizatsii dystantsiinykh osvitnikh tekhnolohii u navchalnyi protses maibutnikh uchyteliv matematyky [Psychological Aspect of Implementation of Distance Education Technologies in the Educational Process of Future Mathematics Teachers]. Naukovi zapysky Berdianskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu. Pedahohichni nauky: zb. nauk. pr., 2, 86–99 (ukr).

• Kukharenko, V. M. (2001). Dystantsiine navchannia – pedahohichna tekhnolohiia XXI storichchia [Distance learning – pedagogical technology of the XXI century]. Kompiuterno oriientovani systemy navchannia : zb. nauk. prats. K.: NPU im. Drahomanova, 2, 11–15 (ukr).

• Kukharenko, V. M., Rybalko, O. V., Oliinyk, T. O., & Savchenko, M. V. (1999). Dystantsiine navchannia [Distance learning]. Kharkiv: KhDPU, 1999. 216 p (ukr).

• Nalyvaiko, O. O. (2017). Dystantsiine navchannia: sutnist ta osoblyvosti [Distance learning: essence and features]. Pedahohichnyi almanakh, 36, 75–81 (ukr).

• Shunevych, B. I. (2009). Tendentsii rozvytku skladovykh chastyn orhanizatsii dystantsiinoho navchannia [Trends in the development of components of the organization of distance learning]. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", 653. 231–239 (ukr).

• Pro osvitu: Zakon Ukrainy vid 18.06.2020 no. 725-IX. Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR), 2017, no. 38-39, art. 380. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (date of the request 15.09.2020) (ukr).

• Pro zatverdzhennia Polozhennia pro dystantsiine navchannia: nakaz MON Ukrainy vid 25.04.2013. no. 466. Data onovlennia: no. 761 vid 14.07.2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13#Text (date of the request 15.09.2020) (ukr).

• Lyst Ministerstva osvity i nauky no. 1/9-154 vid 11 bereznia 2020. Ofitsiinyi sait. Uriadovyi portal. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/z-12-bereznya-zaprovadzhuyetsya-tritizhnevij-karantin-u-vsih-zakladah-osviti (date of the request 15.09.2020) (ukr).

• Al, U., & Madran, R.O. (2004). Web-based distance education systems: required features and standards. Bilgi Dünyası, 5(2), 259–271 (eng).

• Boehm, P. J., Justice, M., & Weeks, S. (2009). Promoting academic integrity in higher education. The Community College Enterprise, 15(1), 45-61 (eng).

• Bretag, T. (Ed.). (2016). Handbook of academic integrity. Singapore: Springer (eng).

• Chen, J. & Kinshuk. (2005). Mobile technology in educational services. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 14(1): 91–109 (eng).

• Coldeway, D. (1995). Distance education revisited: An introduction to the issue. In Simonson, M., S. Smaldino & S. Zvacek (Eds.), Teaching and Learning at a Distance (pp. 7). New Jersey, NJ: Prentice-Hall, Inc (eng).

• Drisko, J. W. (1997). Strengthening qualitative studies and reports: Standards to promote academic integrity. Journal of social work education, 33(1), 185–197, DOI: https://doi.org/10.1080/10437797.1997.10778862 (eng).

• El-Hussein, M. O., & Cronje, J. C. (2010). Defining mobile learning in the higher education landscape. Journal of educational Technology & Society, 13(3), 12–21 (eng).

• Guralnich, D. (2008). The Importance of the Learner's Enviromental Context in the Design of M- Learning Product. International Journal of Interactive Mobile Technologies, 2 (1), 36–39 (eng).

• Harting, K., & Erthal, M. J. (2005). History of distance education. Information Technology, Learning, and Performance Journal, 23(1), 35–44.

• Heberling, M. (2002). Maintaining academic integrity in online education. Online Journal of Distance Learning Administration, 5(1), 1-7.

• King, F., Young, M., Drivere-Richmond, K. & Schrader, P. (2001). Defining Distance Learning and Distance Education. AACE Journal. 9(1), pp. 1–14 (eng).

• Lan, Y.-F., & Huang, S.-M. (2012). Using mobile learning to improve the reflection: a case study of traffic violation. Educational Technology & Society, 15(2), 179-193 (eng).

• Lanier, M. M. (2006). Academic integrity and distance learning. Journal of criminal justice education, 17(2), 244–261, DOI: https://doi.org/10.1080/10511250600866166 (eng).

• Macfarlane, B., Zhang, J., & Pun, A. (2014). Academic integrity: a review of the literature. Studies in Higher Education, 39(2), 339–358, DOI: https://doi.org/10.1080/03075079.2012.709495 (eng).

• Motiwalla, L. (2007). Mobile learning: a Framework and Evaluation. Journal of Computer and Education, 49, 581–596, DOI: https://doi.org/10.1016/j.compedu.2005.10.011 (eng).

• Nuss, E. M. (1984). Academic integrity: Comparing faculty and student attitudes. Improving College and University Teaching, 32 (3), 140–144, DOI: https://doi.org/10.1080/00193089.1984.10533862 (eng).

• Ting, Y. R. (2005). Mobile Learning: Current Trend and future Challenges. Proceedings of the Fifth International Conference on Advanced Learning Technologies, Los Alamitos, CA: IEEE Computer Society Press. DOI: 10.1109/ICALT.2005.202 (eng).

• Traxler, J. (2010). Distance education and mobile learning: Catching up, taking stock. Distance Educ, 31, 129–138, DOI: 10.1080/01587919.2010.503362 (eng).

• Traxler, J. (2018). Distance Learning – Predictions and Possibilities. Educ. Sci., 8, 35, DOI: https://doi.org/10.3390/educsci8010035 (eng).

• Verduin, J. R., & Clark, T. A. (1991). Distance education. Oxford, UK: Jossey-Bass Publishers (eng).

Downloads


Переглядів анотації: 2764

Опубліковано

2020-11-29

Як цитувати

[1]
О. Наливайко, О. Калістова, і Д. Поляков, «ДОТРИМАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ В ПРОЦЕСІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ», OD, вип. 31, вип. 4, с. 143–162, Лис 2020.

Номер

Розділ

Інформатизація освіти

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають