ОСВІТНІЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРАВОСЛАВНОГО ВІРОВЧЕННЯ ПРО «ЖИВЕ»

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2017.3-4.8495

Ключові слова:

буття, виховання, духовність, еволюція, живе, освіта, природа

Анотація

У статті представлений авторський підхід щодо філософського осмислення феномену «живого» в православному дискурсі через призму освітнього потенціалу православних вчень. Зокрема зазначається, що освіта, як єдина система взаємопов’язаних процесів навчання та виховання, при формуванні гармонійної високодуховної особистості, звертає свою увагу не тільки до наукового фактажу знань, але й апелює до інших, ненаукових світоглядних елементів людського буття. Серед них незаперечним лідером є релігія. Християнське вчення про «живе» як творче начало буття може бути затребуване в якості певних освітніх рефлексій в ході виховних процесів формування цілісної людської особистості. Значним евристичним потенціалом для дослідження даного феномену володіє сучасний православний дискурс означеної проблематики.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Лазаревич А. А. Наука и духовно-нравственные ценности в интеллектуальной культуре современного общества // Религия и образование в светских обществах: опыт, проблемы, перспективы: мат. межд. науч. конф., Республика Беларусь, г. Минск, 27–28 мая 2014 г. / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т философии НАН Беларуси. – Минск: Право и экономика, 2014. – 439 с.

Сидоров Г. Н. Гносеологические проблемы взаимоотношения науки и религии в современном обществе / Сидоров Г.Н., Шустова О.Б. // Современные проблемы науки и образования. – 2012. – № 4.; URL: https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=6702

Фейерабенд П. К. Избранные труды. - М: Прогресс, 1986. – 543 с.

Кессиди Ф. Х. От мифа к логосу: Становление греческой философии / Отв. ред. А. Е. Зимбули. - 2-е изд., испр., доп. - СПб.: Алетейя, 2003. – 360 с.

Степин В. С. Классика, неклассика, постнеклассика: критерии различения // Постнеклассика: философия, наука, культура. - СПб.: Издательский дом «Мiръ», 2009. - С.249 – 295.

Горбань О. В. Феномен «живого» в контексте современного православного дискурса / О.В. Горбань, Р.В. Мартич // Наукові праці Чорноморського національного університету ім. Петра Могили. Серія Філософія. – 2017. – Т. 300, Вип. 288. – С. 55-59.

Оствальд В. Философия природы / В. Оствальд ; [ под ред. Э. Л. Радлова; пер. с нем. О. А. Давыдовой]. – СПб. : Типогр. Акц. О-ва Брокгауз-Ефрон, 1903. – 326 с.

Мень О. Син людський / О. Мень ; Монастир Монахiв Студiйського Уставу. – Львiв : Свiчадо, 1994. – 328 с.

Мень А. В. История религии : в поисках Пути, Истины и Жизни : в 7 т. / А В. Мень – М. : Слово, 1991. – Т. 1 : Истоки религии / предисл. С. С. Аверинцева].‒ 287 с.

Plotkin, H. (2011) Human nature, cultural diversity and evolutionary theory // Режим доступу: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3013468/. DOI: 10.1098/rstb.2010.0160/

Downloads


Переглядів анотації: 271

Опубліковано

2017-12-14

Як цитувати

[1]
«ОСВІТНІЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРАВОСЛАВНОГО ВІРОВЧЕННЯ ПРО ‘ЖИВЕ’», OD, с. 84–95, Груд 2017.

Номер

Розділ

Філософія та історія освіти