КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ ЯК ОСНОВА СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ПІДХОДІВ У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ

Автор(и)

  • Олександр Горбань Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Маршала Тимошенка, 13-Б, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-2321-5963
  • Владислава Федюк Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Маршала Тимошенка, 13-Б, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-6055-8477

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2021.45

Ключові слова:

критичне мислення, судження, особистість, учитель, учень, соціалізація

Анотація

У статті постулюється, що формування критичного мислення у особистості є суттєвим викликом сучасної системи освіти, яка має запропонувати новітню методологію засвоєння особистістю відповідних навичок здобуття нових знань та критичного оцінювання різноманітних інформаційних потоків, під впливом яких перебуває сучасна людина. Стверджується, що формування сильної, свідомої особистості учня тотожне формуванню свідомого громадянина, на що власне і спрямована Нова українська школа. Перш за все, це виражено у напрямку на розвиток логіки та критичного, а також творчого мислення. Всі ці три важливі напрямки процесу навчання сприяють саморефлексії учня та становлення його особистої життєвої позиції. Зазначається, що на сьогодні суспільний запит вимагає навичок самостійно аналізувати інформацію, постійно вести пошукову діяльність. Навчання перестає бути заучуванням, воно постає як бесіда з вчителем, яка призводить до якісно нових суджень. Тобто, сучасне навчання – це тріада: пошук, безпосередня бесіда і судження. Як оптимальний, найбільш конструктивний спосіб міжособистісної взаємодії в процесі навчання пропонується асертивна поведінка. До того, ж особистість сформована за принципами асертивності, яка має критичне мислення, висловлює власне «Я», значно з меншою вірогідністю піддається маніпулятивним діям. Зроблено висновок, що розвиток критичного мислення є не просто невід’ємною частиною сучасного освітнього процесу. Здатність учня критично мислити, висловлювати свою власну думку, незаангажовану позицію, є необхідним результатом навчання, який дозволяє сучасній людині сформувати відповідний реаліям тип світогляду.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Олександр Горбань, Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Маршала Тимошенка, 13-Б, м. Київ, Україна

Доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії

Владислава Федюк, Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Маршала Тимошенка, 13-Б, м. Київ, Україна

Студентка ІV курсу, Інститут філології

Посилання

Бистрицький Є. К. Феномен личности: мировоззрение, культура, бытие. К.: Наукова думка, 1991. 200 с. URL: http://bystrytsky.org/books/fl02.htm

Возняк Т. Філософія мови. О-мовлення світу як його творення. URL: http://www.ji.lviv.ua/ji-library/Vozniak/mova/omovlehhja_svitu.htm

Горбань О.В. Управління знаннями як основа якості вищої освіти. Освітологічний дискурс. 2021. 2 (33). https://doi.org/10.28925/2312-5829.2021.2.4

Гук О. Асертивність як складова культури демократичного врядування. Науковий вісник «Демократичне врядування». 2012. 9. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2012_9_4.

З інтерв`ю Інни Большакової для інтернет-видання «Читомо», О. Дмитренко, «НУШ: Кожен урок – насамперед про розвиток критичного мислення». URL: https://chytomo.com/nush-kozhen-urok-urok-rozvytku-krytychnoho-myslennia/

Коростіль Л.А. Покоління Z: пошук способів педагогічної взаємодії. URL: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5229

Кирьянова Е.Н. Влияние неадекватной самооценки на профессиональную эффективность специалиста. Управление персоналом. 2000. 6. C. 68–70.

Котяш І.С, Федорова Ю.О. Сучасні концепції формування природничого світогляду в умовах нової парадигми освітнього середовища. World Science. Section Pedagogy. 2020. 3(55). C. 46–52 https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/31032020/6991

Полька Н. Комп’ютер: санітарні вимоги. Дошкільне виховання. 1999. 5. C. 5–8.

Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» (нова редакція). У 2 ч. Ч. 2. Від трьох до семи років. К.: ТОВ «МЦФЕР-Україна», 2014. 204 с.

Семчук Б. Соціалізуючий вплив медіа-технологій на дітей дошкільного віку. URL: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/465010.pdf

Федюк В.Ю. Конфуцій – гуманіст, учитель, педагог. Збірка доповідей наукового семінару. К.: КУБГ, 2018. 20 с.

Battersby M. Enhancing Rationality: Heuristics, Biases, and the Critical Thinking Project. Informal Logic 2016. 36 (2). https://doi.org/10.22329/il.v36i2.4662

Ennis, R. H. Critical thinking across the curriculum: A vision. TOPOI, 2018. 37 (1), C. 165–184. https://doi.org/10.1007/s11245-016-9401-4

Horban O., Babenko L., Lomachinska I., Hura O., Martych R. A knowledge management culture in the European higher education system. Scientific Bulletin of National Mining University. 2021. 3. C. 173–177. https://doi.org/10.33271/nvngu/2021-3/173.

Korostil, L.A. Pokolinnia Z: poshuk sposobiv pedahohichnoi vzaiemodii. URL: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5229 (in Ukrainian)

Horban, O., Babenko, L., Lomachinska, I., Hura, O., Martych, R. (2021) A knowledge management culture in the European higher education system. Scientific Bulletin of National Mining University. No 3. P. 173–177. https://doi.org/10.33271/nvngu/2021-3/173.

Horban, O.V. Upravlinnia znanniamy yak osnova yakosti vyshchoi osvity. Osvitolohichnyi dyskurs, 2021. № 2 (33). https://doi.org/10.28925/2312-5829.2021.2.4

Battersby, M. (2016) Enhancing Rationality: Heuristics, Biases, and the Critical Thinking Project. Informal Logic Vol. 36, No 2. https://doi.org/10.22329/il.v36i2.4662

Ennis, R. H. (2018). Critical thinking across the curriculum: A vision. TOPOI. 37. 165–184. https://doi.org/10.1007/s11245-016-9401-4

Semchuk, B. Sotsializuiuchyi vplyv media-tekhnolohii na ditei doshkilnoho viku. URL: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/465010.pdf (in Ukrainian)

Polka, N. Kompiuter: sanitarni vymohy. Doshkilne vykhovannia, 1999. №5. 5–8. (in Ukrainian)

Z interv`iu Inny Bolshakovoi dlia internet-vydannia «Chytomo», O. Dmytrenko, «NUSh: Kozhen urok – nasampered pro rozvytok krytychnoho myslennia»». URL: https://chytomo.com/nush-kozhen-urok-urok-rozvytku-krytychnoho-myslennia/ (in Ukrainian)

Vozniak, T. Filosofiia movy. O-movlennia svitu yak yoho tvorennia. URL: http://www.ji.lviv.ua/ji-library/Vozniak/mova/omovlehhja_svitu.htm (in Ukrainian)

Kotiash, I.S, Fedorova, Yu.O. Suchasni kontseptsii formuvannia pryrodnychoho svitohliadu v umovakh novoi paradyhmy osvitnoho seredovyshcha, World Science. Section Pedagogy. Vol 3 No 3(55) (2020). 46–52 https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/31032020/6991 (in Ukrainian)

Fediuk, V.Iu. Konfutsii – humanist, uchytel, pedahoh. Zbirka dopovidei naukovoho seminaru. K.: KUBH, 2018. (in Ukrainian)

Bystrytskyi Ye.K. Fenomen lychnosty: myrovozzrenye, kultura, bytye. K. : Naukova dumka, 1991. URL: http://bystrytsky.org/books/fl02.htm (in Russian)

Huk O. Asertyvnist yak skladova kultury demokratychnoho vriaduvannia, Naukovyi visnyk «Demokratychne vriaduvannia». № 9. 2012. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2012_9_4.

Kyrianova E.N. Vlyianye neadekvatnoi samootsenky na professyonalnuiu эffektyvnost spetsyalysta, Upravlenye personalom, 2000, №6, 68-70.

Prohrama rozvytku dytyny doshkilnoho viku «Ia u Sviti» (nova redaktsiia). U 2 ch. Ch. 2. Vid trokh do semy rokiv. K.: TOV «MTsFER-Ukraina», 2014.

Downloads


Переглядів анотації: 1043

Опубліковано

2021-11-30

Як цитувати

[1]
О. Горбань і В. Федюк, «КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ ЯК ОСНОВА СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ПІДХОДІВ У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ», OD, вип. 35, вип. 4, с. 66–83, Лис 2021.

Номер

Розділ

Соціокультурологічні засади сучасної освіти