РОЗВИТОК КАФЕДР ПЕДАГОГІКИ ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ (початок XX – початок XXI сторіч)

Olha Bashkir, Svitlana Zolotuchina, Svetlana Luparenko

Анотація


Розробка нових форм і способів організації навчання не можлива без вивчення й глибокого аналізу накопиченого досвіду підготовки вчительських кадрів кафедрами педагогіки. У статті виокремлено такі етапи їх розвитку в структурі вищих педагогічних навчальних закладів України початку XX – початку  XXI сторіч: етап організації науково-дослідних кафедр педології й педагогіки як самостійних науково-дослідних осередків (1921-1929 рр.); етап офіційного утвердження статусу кафедр педагогіки в структурі вищих педагогічних навчальних закладів (1930-1957 рр.); етап розширення спектру педагогічних кафедр педагогічних ВНЗ, їх функцій і напрямів науково-педагогічної діяльності(1958-1990 рр.); етап інтеграції педагогічних кафедр в умовах розбудови національної педагогічної освіти України (1991 р. – початок XXI ст.).


Ключові слова


кафедра; освіта; педагогіка; періодизація; розвиток

Повний текст:

PDF

Посилання


Башкір О.І. Діяльність українських науково-дослідних кафедр педагогіки (1922–1930). ScienceRise: Pedagogical Education. 2018. №1(21). С. 4-8. DOI: 10.15587/2519-4984.2018.120878

Водотика С.Г. Шляхи поступу сучасного соціального знання в Україні XXI ст. у світлі досвіду 1920-х років: співвідношення еволюційного і революційного шляхів розвитку науки. Наук. пр. іст. ф-ту Запорізького національного університету. 2014. Вип.40. С.210-216.

Луговий В.І. Тенденцій розвитку педагогічної освіти в Україні (теоретико-методологічний аспект) : автореф. дис доктора пед. наук. Київ, 1995. 48с.

Попів О.І. Український науково-дослідний інститут педагогіки у Харкові. Шлях освіти. 1929. №8-9. С. 130-138.

Ряппо Я. Положення про науково-дослідні кафедри УРСР. Наука на Україні. 1922. № 1. С. 112–116.

Bashkir O.I., Vakulenko T.S. Pedagogisation trend in Ukrainian education in the first third of the XX century. Modern education: philosophy, innovation, experience. Lodz (Poland). 2016. № 3(7). рp.8-14.

Luparenko S. The directions of child care activity in Ukraine at the beginning of the 20th century. American Journal of Nursing Researches. 2014. № 4(2). рp. 68-73.

Reheilo Iryna. Periodyzacja historii kształcenia wysoko wykwalifikowanych pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych w Ukrainie. Interdyscyplinarność pedagogiki i jej subdyscypliny Pod redakcją Zofii Szaroty I Franciszka Szloska. Radom. 2013. рр.728-742.

References

Bashkir O.I. (2018). Diyal`nist` ukrayins`ky`x naukovo-doslidny`x kafedr pedagogiky` (1922–1930). [The activity of Ukrainian scientific-research departments of Pedagogy (1922–1930)] ScienceRise: Pedagogical Education, №1(21). P. 4-8. (ukr). DOI: 10.15587/2519-4984.2018.120878

Vodoty`ka S.G. (2014). Shlyaxy` postupu suchasnogo social`nogo znannya v Ukrayini XXI st. u svitli dosvidu 1920-x rokiv: spivvidnoshennya evolyucijnogo i revolyucijnogo shlyaxiv rozvy`tku nauky`.[Ways of developing the modern social knowledge in Ukraine in the XXI century in terms of experience in the 1920s: correlation of evolutional and revolutionary ways of science development]. Scientific works of the History Department of Zaporizhzhia National University, Vol. 40. P.210-216. (ukr)

Lugovy`j V.I. (1995). Tendencij rozvy`tku pedagogichnoyi osvity` v Ukrayini (teorety`ko-metodologichny`j aspekt) [Tendencies of pedagogical education development in Ukraine (theoretical and methodological aspect)]: extended abstract of doctor’s thesis. Kyiv, 48p. (ukr)

Popiv O.I. (1929). Ukrayins`ky`j naukovo-doslidny`j insty`tut pedagogiky` u Xarkovi [Ukrainian scientific-research institute of pedagogy in Kharkiv]. The Way of Education, №8-9. P. 130-138. (ukr)

Ryappo Ya. (1922). Polozhennya pro naukovo-doslidni kafedry` URSR [Statute on scientific-research departments in USSR]. Science in Ukraine, № 1. P. 112–116. (ukr)

Bashkir O.I., Vakulenko T.S. (2016). Pedagogisation trend in Ukrainian education in the first third of the XX century. Modern education: philosophy, innovation, experience, № 3(7). рp.8-14. (eng).

Luparenko S. (2014). The directions of child care activity in Ukraine at the beginning of the 20th century. American Journal of Nursing Researches, № 4(2). рp. 68-73. (eng)

Reheilo I. (2013). Periodyzacja historii kształcenia wysoko wykwalifikowanych pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych w Ukrainie. Interdyscyplinarność pedagogiki i jej subdyscypliny Pod redakcją Zofii Szaroty I Franciszka Szloska. Radom. рр.728-742. (eng).
DOI: https://doi.org/10.28925/2312-5829.2018.3-4.825

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.