ГЕДГАНТІНГ – ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ В КАДРОВОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2022.25

Ключові слова:

гедгантінґ, заклад вищої освіти, інноваційна технологія, принципи гедгантінґу, управлінський персонал

Анотація

У статті розкрито сутність гедгантінґу, обґрунтовано поняття «гедгантінґ у вищій освіті», виявлено принципи гедгантінґу, розроблено модель технології гедгантінґу та запропоновано її використання у сфері вищої освіти для добору управлінського персоналу закладу вищої освіти. Гедгантінґ у вищій освіті – це технологія пошуку та добору висококваліфікованих і конкурентоспроможних кандидатів на управлінські посади закладу вищої освіти. Виявлено принципи, на яких базується технологія гедгантінґу, а саме: оперативність пошуку, об’єктивність, ексклюзивність, інформативність, конфіденційність і гарантованість. Розроблено модель технології гедгантінґу з пошуку і добору кандидатів на управлінські посади закладу вищої освіти, що складається з семи етапів: 1) визначення потреб закладу вищої освіти щодо управлінського персоналу та формування «портрету ідеального кандидата» на посаду;2) аналіз ринку праці в галузі вищої освіти, зокрема визначення переліку високорейтингових закладів вищої освіти, здійснення аналізу управлінського персоналу визначених закладів вищої освіти та збір інформації про потенційних кандидатів на посаду, зокрема вивчення кар’єрного просування та досягнень кандидатів; 3) формування списку кандидатів на управлінські посади, відповідно до попередньо узгодженого переліку компетентностей; 4) організація індивідуальних зустрічей між фахівцями та потенційними кандидатами на посади; 5) проведення зустрічей між керівництвом закладу вищої освіти та кандидатами на управлінські посади; 6) перемовини керівництва закладу вищої освіти з претендентом на управлінську посаду щодо умов роботи, розміру заробітної плати, дескрипторів оцінювання ефективності роботи тощо; 7) укладання контракту з обраним кандидатом.
Запропонована технологія має суттєві переваги у порівнянні з відкритим конкурсом, а саме: об’єктивність, інформативність, конфіденційність та висока ймовірність добору висококваліфікованого управлінського персоналу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Біліченко С. П. Вплив світових тенденцій на формування людського капіталу та системи освіти України. Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти: збірник наукових праць за матеріалами ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Дніпро, 30-31 березня 2020 р.). Дніпро: НМетАУ, 2020. С. 547–552. URL: https:// conf-nmetau_accounting_2020.pdf (дата звернення: 12.02.2022).

Гарматюк О., Чура О. Інноваційні підходи в системі в системі підбору персоналу. Інноваційні засади управління підприємствами в умовах сталого розвитку: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 25 березня 2016 р.). Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2016. С. 27–28. URL: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/15529/2/Conf_2016_Garmatiuk_O-Innovative_approaches_in_27-28.pdf (дата звернення: 16.03.2022).

Гармаш С. В. Інновації у кадровому менеджменті. Вісник НТУ «ХПІ». 2012. № 25 (931). С. 146–150.

Гринишин М. Headhunting и Executive search. В чем разница? Education.ua. 7 вересня 2013. URL: https://www.education.ua/blog/12686/ (дата звернення: 14.02.2022).

Костинець В. В. Хедхантинг як технологія підбору суперкадрів в сфері туризму. Імперативи економічного зростання в контексті реалізації глобальних цілей сталого розвитку: тези доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Київ, 9 квітня 2020 р.). Київ: КНУТД, 2020. С. 168–170. URL: https://www.er.knutd.edu.ua (дата звернення: 30.01.2022).

Скиба Ю. А., Гармата О. М. Особливості трудових договорів викладачів університетів: досвід Нідерландів та України. The VIII International Science Conference «Impact of modernity on science and practice», April 6 – 7, 2021, Madrid, Spain. 2021. С. 123–127. URL: https://eu-conf.com/events/viii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-impact-of-modernity-on-science-and-practice/ (дата звернення: 30.03.2022).

Cкиба Ю. Працевлаштування науково-педагогічних працівників в умовах кадрової автономії університету: вітчизняні практики. Освітологічний дискурс. 2021. № 3. С. 15–31. DOI: https://doi.org/10.28925/2312-5829.2021.32

Conor V., Erineac E. Staff recruitment. Headhunting: principles and technologies. Lucrările ştiinţifice ale Simpozionului Ştiinţific al Tinerilor Cercetători, Ediţia a XVIII-a (Chişinău, 19–20 iunie 2020). Chişinău: Academia de Studii Economice a Moldovei, 2020. С. 290–293. URL: https://irek.ase.md/xmlui/bitstream/handle/1234567890/889/Conop_V_Erineac_E_SIMPOZION_19-20_iunie_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення: 14.01.2022).

Coverdill E., Fountain C. High Tech and High Touch: Headhunting, Technology, and Economic Transformation. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2017. 204 p. DOI: 10.7591/cornell/9781501702808.001.0001

Gresty M. Market intelligence gathering in executive search firms. Business Information Review. 2014. № 31 (4). P. 206–211. DOI: https://doi.org/10.1177/0266382114564266

Henning R. E-Recruiting und Headhunting im digitalen Zeitalter. Berlin: Berliner-Wissenschaft, 2021. 52 s.

Liu X., Wang D. & Wang G. Analysis of head-hunting company profit model. Proceedings of 2013 IEEE International Conference on Service Operations and Logistics, and Informatics. 2013. P. 269–273. DOI: 10.1109/SOLI.2013.6611423

Bilichenko, S. P. (2020). Vplyv svitovykh tendentsii na formuvannia liudskoho kapitalu ta systemy osvity Ukrainy [Infusion of global trends in the formation of human capital and the system of education in Ukraine]. Suchasni problemi obliku, analizu, auditu j opodatkuvannya sub’yektiv gospodarskoyi diyalnosti: teoretichni, praktichni ta osvityanski aspekti: zbirnik naukovih prac za materialami IV Vseukrayinskoyi naukovo-praktichnoyi konferenciyi (m. Dnipro, 30-31 bereznya 2020 r.) (pp. 547–552). NMetAU. https:// conf-nmetau_accounting_2020.pdf

Garmatiuk, O., Chura, O. (2016). Innovatsiini pidkhody v systemi v systemi pidboru personalu [Innovative approaches in the system of selection of personnel]. Innovatsijni zasadi upravlinnya pidpriyemstvami v umovah stalogo rozvitku: materiali V Vseukrayinskoyi naukovo-praktichnoyi konferentsiyi (m. Ternopil, 25 bereznya 2016 r.). (pp. 27–28). FOP Palyanicya V. A. http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/15529/2/Conf_2016_Garmatiuk_O-Innovative_approaches_in_27-28.pdf

Harmash, S. V. (2012). Innovatsii u kadrovomu menedzhmenti [Innovations in personnel management]. Visnyk NTU «KhPI», 25 (931), 146–150.

Hrynyshyn, M. (2013, September 7). Headhunting y Executive search. V chem raznytsa? [Headhunting and executive search. What is the difference?]. Education.ua. https://www.education.ua/blog/12686/

Kostynets, V. V. (2020). Khedkhantynh yak tekhnolohiia pidboru superkadriv v sferi turyzmu [Headhunting as a technology for the selection of super personnel in the field of tourism]. Imperatyvy ekonomichnoho zrostannia v konteksti realizatsii hlobalnykh tsilei staloho rozvytku: tezi dopovidej Mizhnarodnoyi naukovo-praktichnoyi internet-konferenciyi (m. Kyiv, 9 kvitnya 2020 r.) (pp. 168–170). KNUTD. https://www.er.knutd.edu.ua

Skyba, Yu.A., Harmata, O.M. Osoblyvosti trudovykh dohovoriv vykladachiv universytetiv: dosvid Niderlandiv ta Ukrainy [Features of employment contracts of university teachers: the experience of the Netherlands and Ukraine]. The VIII International Science Conference «Impact of modernity on science and practice», April 6 – 7, Madrid, Spain. 2021 (pp. 123–127). https://eu-conf.com/events/viii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-impact-of-modernity-on-science-and-practice/

Skyba, Yu. (2021). Pratsevlashtuvannia naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv v umovakh kadrovoi avtonomii universytetu: vitchyzniani praktyky [Employee selection procedures for higher education teachers in the conditions of university autonomy: Ukrainian practicies]. Educological discourse, 3, 15–31. https://doi.org/10.28925/2312-5829.2021.32

Conor, V., Erineac, E. (2020). Staff recruitment. Headhunting: principles and technologies. Lucrările ştiinţifice ale Simpozionului Ştiinţific al Tinerilor Cercetători, Ediţia a XVIII-a (Chişinău, 19–20 iunie 2020) (pp. 290–293). Academia de Studii Economice a Moldovei. https://irek.ase.md/xmlui/bitstream/handle/1234567890/889/Conop_V_Erineac_E_SIMPOZION_19-20_iunie_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Coverdill, E., Fountain, C. (2017). High Tech and High Touch: Headhunting, Technology, and Economic Transformation. Cornell University Press. 10.7591/cornell/9781501702808.001.0001

Gresty, M. (2014). Market intelligence gathering in executive search firms. Business Information Review, 31 (4), 206–211. https://doi.org/10.1177/0266382114564266

Henning, R. (2021). E-Recruiting und Headhunting im digitalen Zeitalter. Berliner-Wissenschaft.

Liu, X., Wang, D. & Wang, G. (2013). Analysis of head-hunting company profit model. Proceedings of 2013 IEEE International Conference on Service Operations and Logistics, and Informatics, 269–273. 10.1109/SOLI.2013.6611423

Downloads


Переглядів анотації: 183

Опубліковано

2022-07-04

Як цитувати

[1]
Ю. Скиба, «ГЕДГАНТІНГ – ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ В КАДРОВОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ », OD, вип. 37, вип. 2, с. 75–88, Лип 2022.

Номер

Розділ

Економіка освіти та управління освітою