SWOT-АНАЛІЗ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИЯВЛЕННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2020.3.6

Ключові слова:

науково-педагогічні працівники та викладачі, потенціал, університет, SWOT-аналіз

Анотація

У статті подано результати SWOT-аналізу потенціалу науково-педагогічних працівників і викладачів високорейтингових університетів України, зокрема Київського національного університету імені Тараса Шевченка (КНУ), Сумського державного університету (СумДУ), Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (НТТУ «КПІ»). Здійснено теоретичний аналіз наукових джерел з проблеми дослідження та обґрунтовано можливість використання SWOT-аналізу для виявлення сильних і слабких сторін, загроз і можливостей щодо розвитку науково-педагогічних працівників і викладачів.

На основі аналізу видів академічної діяльності науково-педагогічних працівників розроблено критерії оцінювання ресурсів і можливостей університетів для його розвитку, а саме: університети в міжнародних та вітчизняних рейтингах,; кількісний склад і вікова структура науково-педагогічних працівників і викладачів; ресурси університету для розвитку потенціалу науково-педагогічних працівників і викладачів; публікаційна активність науково-педагогічних працівників і викладачів; мотивація та стимулювання науково-педагогічних працівників і викладачів; показники академічної мобільності науково-педагогічних працівників і викладачів. Аналіз офіційних відкритих ресурсів дав змогу з’ясувати, що сильними сторонами досліджуваних університетів є: потужний склад науково-педагогічних працівників і викладачів, наявність різноманітних ресурсів для його розвитку, зокрема аспірантура, докторантура, постійно діючі спеціалізовані вчені ради, наукові журнали та збірники, велика кількість міжнародних угод на виконання наукових досліджень. Водночас слабкими сторонами досліджуваних університетів є: висока частка науково-педагогічних працівників і викладачів поважного віку, незацікавленість університетів у залученні до освітнього процесу успішних фахівців-практиків без наукових ступенів, недостатній рівень участі в освітньому процесі іноземних науково-педагогічних працівників і викладачів тощо.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Юрій Скиба, Інститут вищої освіти НАПН України

доктор педагогічних наук, доцент, завідувач відділу інтеграції вищої освіти і науки

Посилання

• Балабанова Л. В. SWOT-аналіз – основа формування маркетингових стратегій підприємства. Донецьк: ДонДУЕТ, 2001. 180 с.

• Бігдай І. Л., Каращенко М. І., Плешко О. О., Залюбівська О. Б. SWOT-аналіз ВНТУ. Матеріали XLVIIІ науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 13–15 березня 2019 р. URL: https://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/27931/7866-27895-1-PB.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення: 18.05.2020).

• Вербовська Л. С., Степанюк Г. С., Кушлик О. Ю. Використання методики SWOT-аналізу при розробці стратегії інтернаціоналізації закладів вищої освіти. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. 2019. № 1. С. 142–154. DOI: 10.31471/2409-0948-2019-1(19)-142-154

• Гладченко М. М. SWOT-аналіз – складова частина стратегічного менеджменту вищих навчальних закладів країн ЄС. Наукові записки [Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні та історичні науки. 2013. Вип. 109. С. 33–40.

• Дюндін В. Д., Ломоносов Д. А. Ринкова модель управління вищим навчальним закладом. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 6. С. 32–38.

• Звіт за 2019 рік за напрямом роботи «Міжнародна діяльність університету». Сумський державний університет. 2020. URL: https://sumdu.edu.ua/images/content/general/report/report-2019_VMZ.pdf (дата звернення: 15.05.2020).

• Звіт за напрямом «Міжнародна академічна мобільність» за підсумками 2019 року. Сумський державний університет. 2020. URL: https://www.sumdu.edu.ua/images/content/general/report/report-2019_iam.pdf (дата звернення: 18.05.2020).

• Звіт ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 2019 рік. 2020. URL: http://www.univ.kiev.ua/pdfs/zvit/zvit-rektora-2019.pdf (дата звернення: 17.05.2020).

• Іващенко М. В., Бикова Т. Б. SWOT-аналіз процесу впровадження змішаного навчання в закладах вищої освіти. Open educational e-environment of modern University. 2018. № 5. С. 107–115. DOI: https://doi.org/10.28925/2414-0325.2018.5.107115

• Кондур О. С. Роль стратегічного освітнього менеджменту для розвитку вищого навчального закладу. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Педагогіка і психологія. 2017. Вип. 2. С. 27–32.

• Лідер технічної освіти України. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 2020. URL: https://kpi.ua/index.php/kpi_about (дата звернення: 18.05.2020).

• Перелік спеціальностей Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» для підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні у 2020 році. 2020. URL: http://aspirantura.kpi.ua/?page_id=164 (дата звернення: 18.05.2020).

• Підвищення кваліфікації співробітників КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2020. URL: http://ipo.kpi.ua/ua/ntuu-eng.html(дата звернення: 18.05.2020).

• Підсумки міжнародної діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2018 р. та завдання на 2019 р. 2019. URL: https://kpi.ua/2018-dms (дата звернення: 18.05.2020).

• Постійні спеціалізовані вчені ради. Сумський державний університет. 2020. URL: https://www.sumdu.edu.ua/uk/science/science-info/scientific-infrastructure/specialized-council/permanent-specialized-council.html (дата звернення: 16.05.2020).

• Результати загальнонаціонального опитування «Перспективи та потреби розвитку університетів України у процесі реформування вищої освіти у контексті європейської інтеграції»; за заг. ред. С. Калашнікової. Міжнародний науковий журнал «Університети і лідерство». 2019. № 2 (8). С. 144–220. DOI: https://doi.org/10.31874/2520-6702-2019-8-2-144-220

• Саєнко М. Г. Стратегія підприємства: підручник. Тернопіль: Економічна думка, 2006. 390 с.

• Стратегічний план розвитку Київського національного університету на період 2018–2025 року. 2018. URL: http://asp.univ.kiev.ua/doc/NP_Baza_univ/Development-strategic-plan_2018-2025.pdf (дата звернення: 15.05.2020).

• Стратегічний план розвитку Сумського державного університету на 2020–2026 роки. 2019. URL: https://sumdu.edu.ua/uk/about-sumdu/gen-info/misiia-viziia-stratehiia.html (дата звернення: 16.05.2020).

• Сучасне обличчя Сумського державного університету. 2020. URL: https://www.sumdu.edu.ua/uk/about-sumdu/gen-info/about.html (дата звернення: 16.05.2020).

• Томпсон А. А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент: Искусство разработки и реализации стратегии. Москва: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. 576 с.

• Ус С. А., Чуріканова О. Ю. SWOT-аналіз – виявлення та вирішення проблем ЗВО у процесі забезпечення якості освіти. Проблеми використання інформаційних технологій в освіті, науці та промисловості : матеріали ХIII міжнародної конференції (23–24 листопада 2017 р.). 2017. URL: http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/153817 (дата звернення: 15.05.2020).

• Шишолін А. П. SWOT-аналіз діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського як базового суб’єкту розвитку науково-технічного співробітництва в межах країни та світу. Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність: збірник наукових праць XV (XXVII) Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 14–15 березня 2019 р.). Київ, 2019. С. 47–48.

• Fields E. The Essentials of Finance and Accounting for Nonfinancial Managers. New York: AMACOM, 2011. 320 p.

• Macmillan H., Tampoe M. Strategic management. New York: Oxford University Press Inc., 2000. 378 p.

References

• Balabanovа, L. V. (2001). SWOT-analiz – osnova formuvannia marketynhovykh stratehii pidpryiemstva [SWOT-analysis – the basis for the formation of marketing strategies of the enterprise]. DonDUET.

• Bihdai, I. L., Karashchenko, M. I., Pleshko, O. O., Zaliubivska, O. B. (2019). SWOT-analiz VNTU [SWOT-analysis of VNTU]. Materiali XLVIII naukovo-tehnichnoyi konferenciyi pidrozdiliv VNTU, Vinnicya, 13–15 bereznya 2019 r. https://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/27931/7866-27895-1-PB.pdf?sequence=1&isAllowed=y

• Verbovska, L. S., Stepaniuk, H. S., Kushlyk, O. Iu. (2019). Vykorystannia metodyky SWOT-analizu pry rozrobtsi stratehii internatsionalizatsii zakladiv vyshchoi osvity [Use of the SWOT-analysis methods in developing the internationalization strategy of higher education institutions]. Naukovyi visnyk Ivano-Frankivskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu nafty i hazu. Seriia: Ekonomika ta upravlinnia v naftovii i hazovii promyslovosti, 1, 142–154. 10.31471/2409-0948-2019-1(19)-142-154

• Hladchenko, M. M. (2013). SWOT-analiz – skladova chastyna stratehichnoho menedzhmentu vyshchykh navchalnykh zakladiv krain YeS [SWOT-analysis – a component of the strategic management of higher education institutions of EU]. Naukovi zapiski [Nacionalnogo pedagogichnogo universitetu im. M. P. Dragomanova]. Seriya : Pedagogichni ta istorichni nauki, 109, 33–40.

• Diundin, V. D., Lomonosov, D. A. (2015). Rynkova model upravlinnia vyshchym navchalnym zakladom [The market model of higher education institution]. Investytsii: praktyka ta dosvid, 6, 32–38.

• Zvit za 2019 rik za napriamom roboty «Mizhnarodna diialnist universytetu» [Report for 2019 in the area of work «International activities of the university»] (2020). Sumy State University. https://sumdu.edu.ua/images /content/general/report/report-2019_VMZ.pdf

• Zvit za napriamom «Mizhnarodna akademichna mobilnist» za pidsumkamy 2019 roku [Report on «International Academic Mobility» in 2019] (2020). https://www.sumdu.edu.ua/images/content/general/report/report-2019_iam.pdf

• Zvit rektora Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka za 2019 rik [Report of the Rector of Taras Shevchenko National University of Kyiv for 2019] (2020). http://www.univ.kiev.ua/pdfs/zvit/zvit-rektora-2019.pdf

• Ivashchenko, M. V. & Bykova, T. B. (2018). SWOT-analiz protsesu vprovadzhennia zmishanoho navchannia v zakladakh vyshchoi osvity [SWOT-analysis of the implementation of blended learning in institutuins of higher education]. Open educational e-environment of modern University, 5, 107–115. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2018.5.107115

• Kondur, O. S. (2017). Rol stratehichnoho osvitnoho menedzhmentu dlia rozvytku vyshchoho navchalnoho zakladu [The role of strategic educational management for the development of higher education]. Naukovyi visnyk Mukachivskoho derzhavnoho universytetu. Pedahohika i psykholohiia, 2, 27–32.

• Lider tekhnichnoi osvity Ukrainy [Leader of technical education in Ukraine] (2020). https://kpi.ua/index.php/kpi_about

• Perelik specialnostej Nacionalnogo tehnichnogo universitetu Ukrayini «Kiyivskij politehnichnij institut imeni Igorya Sikorskogo» dlya pidgotovki zdobuvachiv vishoyi osviti na tretomu (osvitno-naukovomu) rivni u 2020 roci [List of specialties of the National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute» for the training of higher education at the third (academic) level in 2020] (2020). http://aspirantura.kpi.ua/?page_id=164

• Pidvyshchennia kvalifikatsiii spivrobitnykiv KPI im. Ihoria Sikorskoho [Advanced training of staff of Igor Sikorsky KPI] (2020). http://ipo.kpi.ua/ua/ntuu-eng.html

• Pidsumky mizhnarodnoi diialnosti KPI im. Ihoria Sikorskoho u 2018 r. ta zavdannia na 2019 r. [The results of the international activities of Igor Sikorsky KPI in 2018 and the task for 2019] (2019). https://kpi.ua/2018-dms

• Postiini spetsializovani vcheni rady [Permanent specialized Academic Councils] (2020). Sumy State University. https://www.sumdu.edu.ua/uk/science/science-info/scientific-infrastructure/specialized-council/permanent-specialized-council.html (ukr).

• Kalashnikova, S. (Ed.) (2019). Rezultaty zahalnonatsionalnoho opytuvannia «Perspektyvy ta potreby rozvytku universytetiv Ukrainy u protsesi reformuvannia vyshchoi osvity u konteksti yevropeiskoi intehratsii» [Perspectives and needs of Ukrainian universities’ development in the context of European integration]. International Scientific Journal of Universities and Leadership, 2 (8), 144–220. https://doi.org/10.31874/2520-6702-2019-8-2-144-220

• Saienko, M. H. (2006). Stratehiia pidpryiemstva: pidruchnyk [Enterprise strategy: a textbook]. Ekonomichna dumka.

• Stratehichnyi plan rozvytku Kyivskoho natsionalnoho universytetu na period 2018–2025 roky [Strategic development plan of Kyiv National University for the period 2018-2025] (2017). http://asp.univ.kiev.ua/doc/NP_Baza_univ/Development-strategic-plan_2018-2025.pdf

• Stratehichnyi plan rozvytku Sumskoho derzhavnoho universytetu na 2020–2026 roky [Strategic development plan of Sumy State University for 2020–2026] (2019). https://sumdu.edu.ua/uk/about-sumdu/gen-info/misiia-viziia-stratehiia.html

• Suchasne oblychchia Sumskoho derzhavnoho universytetu [The modern face of Sumy State University] (2020). https://www.sumdu.edu.ua/uk/about-sumdu/gen-info/about.html

• Thompson, A. A. & Strickland, A. J. (1998). Stratehycheskyi menedzhment: Yskusstvo razrabotky y realyzatsyy stratehyy [Strategic Management: Concepts and Cases]. Banky y byrzhy, YuNYTY.

• Us, S. A., Churikanova, O. Iu. (2017). SWOT-analiz – vyiavlennia ta vyrishennia problem ZVO u protsesi zabezpechennia yakosti osvity [SWOT-analysis – identification and solution of problems of free economic education in the process of ensuring the quality of education]. Problemi vikoristannya informacijnih tehnologij v osviti, nauci ta promislovosti : materiali ХIII mizhnarodnoyi konferenciyi (23–24 listopada 2017 r.). http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/153817

• Shysholin, A. P. (2019). SWOT-analiz diialnosti KPI im. Ihoria Sikorskoho yak bazovoho subiektu rozvytku naukovo-tekhnichnoho spivrobitnytstva v mezhakh krainy ta svitu [SWOT-analysis of Igor Sikorsky KPI as a basic subject of development of scientific and technical cooperation within the country and the world]. Mizhnarodne naukovo-tehnichne spivrobitnictvo: principi, mehanizmi, efektivnist: zbirnik naukovih prac XV (XXVII) Mizhnarodnoyi naukovo-praktichnoyi konferenciyi (m. Kyiv, 14–15 bereznya 2019 r.), 47–48.

• Fields, E. (2011). The Essentials of Finance and Accounting for Nonfinancial Managers. AMACOM.

• Macmillan, H.& Tampoe, M. (2000). Strategic management. Oxford University Press In

Downloads


Переглядів анотації: 261

Опубліковано

2020-09-30

Як цитувати

[1]
Ю. Скиба, «SWOT-АНАЛІЗ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИЯВЛЕННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ», OD, вип. 3, с. 86–109, Вер 2020.

Номер

Розділ

Інновації в освіті