ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ КАДРОВОЇ АВТОНОМІЇ УНІВЕРСИТЕТУ: ВІТЧИЗНЯНІ ПРАКТИКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2021.32

Ключові слова:

кадрова автономія, науково-педагогічні працівники, прийом на посаду, університет

Анотація

У статті подано результати дослідження вітчизняних практик щодо прийому на вакантні посади викладачів в умовах університетської автономії. Прийняття Закону України «Про вищу освіту» (2014) розширює можливості університетської автономії, зокрема і в частині кадрової політики. Вивчення практик реалізації кадрової політики провідними вітчизняними університетами, зокрема Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова, Національним авіаційним університетом і Сумським державним університетом, дав змогу встановити, що конкурсний відбір кандидатів на зайняття вакантних посад викладачів передбачає 8 етапів, а саме видання наказу ректора університету про проведення конкурсного відбору на вакантну посаду; публікація оголошення про проведення конкурсного відбору; прийняття документів кандидатів; перевірка поданих кандидатами документів; розгляд документів конкурсною комісією; обговорення кандидатури на засіданні структурного підрозділу (кафедри, вченої ради факультету (навчально-наукового інституту), вченої ради університету, залежно від посади; обрання кандидата голосуванням Вченою радою університету (факультету) та рекомендація ректору щодо подальшого працевлаштування кандидатів; укладення контракту та видання наказу ректора про призначення (прийняття) на посаду та/або переривання трудових відносин з кандидатом, який не пройшов конкурсний відбір. На різних етапах конкурсного відбору у досліджуваних університетах виявлені певні відмінності, зокрема у вимогах до науково-педагогічного стажу претендентів, наявності публікацій у наукометричних базах, процедурі перевірки документів поданих на конкурс, розгляді документів конкурсною комісією, порядку обговорення кандидатур на засіданні структурного підрозділу тощо.

На основі опитування викладачів щодо самостійного визначення університетом вимог до претендентів на посади встановлено неготовність запровадження цього інструменту кадрової автономії, оскільки близько половина респондентів висловили застороги щодо прозорості та відкритості його реалізації у вітчизняних університетах.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Автономія та врядування у вищій освіті: монографія: за ред. В. І. Лугового, Ж. В. Таланової. Київ: ІВО НАПН, 2015. С. 192 URL: https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2018/09/Avtonomiya-ta-vryaduv-VO_monogr_IVO-2015-192p_avtors-kolektiv.pdf (дата звернення: 25.07.2021)

Верденхофа О., Каленюк І., Цимбал Л. Параметри та моделі автономії університетів. Міжнародна економічна політика. 2018. № 1 (28). С. 109–127. http://journals.uran.ua/jiep/article/view/169411

Власюк О., Дараган Т. Стан впровадження організаційної автономії у вітчизняних закладах вищої освіти. Oсвітологічний дискурс. 2021. № 2 (33). С. 60–76. DOI: 10.28925/2312-5829.2021.2.5

Давидова Н. О., Менджул М. В. Цивільно-правові відносини між викладачем та закладом освіти Журнал східноєвропейського права. 2020. № 80. С. 5–11. DOI: 10.5281/zenodo.4653268

Дюндик Е. П. Кадровая стратегия вуза: модели, принципы и технологии формирования. Научный журнал Вестник ассоциации вузов туризма и сервиса. 2012. № 2. С. 72–76.

Закон України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року № 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text (дата звернення: 27.07.2021)

Казакова Т. С. Формування професійної кар’єри персоналу у закладах вищої освіти: дис.. канд. екон. наук: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019. 235 с.

Калашнікова С. Розвиток лідерського потенціалу сучасного університету: основи та інструменти. Київ: ІВО НАПН, 2016. 44 с. URL: https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2018/09/rozvitok_lidersk_potencialu_Universitets._Kalashnikova.S_2016_46c.pdf (дата звернення: 23.07.2021)

Луговий В. І., Калашнікова С. А., Слюсаренко О. М., Таланова Ж. В. Автономія та лідерство в Європейському просторі вищої освіти. Вища освіта України:. 2014. № 1. С. 14–20.

Мельник С. В. Колективно-договірне регулювання соціально-трудових відносин в університетах як автономних інституціях сектору не фінансової корпорації. Освітня аналітика України. 2019. № 3 (7). С. 42–56.

Механізми розширення фінансової автономії закладів вищої освіти України: колективна монографія / Ю. Вітренко, І. Власова, В. Ворона, І. Жиляєв, С. Мельник, В. Ковтунець, О. Базелюк; за заг. ред. Ю. Вітренка. Київ: ІВО НАПН, 2020. 240 с. URL: https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2021/04/Mekhanizmy-fin-avtonomii-zVO-Ua_mon_IVO-2020-240p_avtors-kollektiv.pdf (дата звернення: 26.07.2021)

Положення про порядок обрання за конкурсом та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників НПУ імені М. П. Драгоманова. 2020. 36. URL: https://npu.edu.ua/universytet/prozoryi-universytet#polozhennia-pro-poriadok-obrannia-za-konkursom-ta-pryiniattia-na-robotu-naukovo-pedahohichnykh-pratsivnykiv-npu-imeni-mp-drahomanova (дата звернення: 26.07.2021)

Порядок конкурсного відбору на посади науково-педагогічних працівників у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. 2016. 8 с. URL: http://senate.univ.kiev.ua/?p=184 (дата звернення: 26.07.2021)

Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Сумського державного університету та укладання з ними трудових договорів (контрактів) (версія 07) [Із змінами, внесеними згідно з наказом №0288-І від 19.03.2020]. 2018. 40 с. URL: https://normative.sumdu.edu.ua/index.php?task=getfile&tmpl=component&id=d4b030ae-80a2-e511-8085-001a4be6d04a&kind=1 (дата звернення: 26.07.2021)

Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) у Національному авіаційному університеті. 2020. 17 с. URL: https://nau.edu.ua/site/variables/news/2021/4/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%202020%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%A0.pdf (дата звернення: 26.07.2021)

Скиба Ю. А., Гармата О. М. Особливості трудових договорів викладачів університетів: досвід Нідерландів та України. Abstracts of VIII International Scientific and Practical Conference «Impact of modernity on science and practice», April 6–7, 2021, Madrid, Spain. Madrid, 2021. С. 123–127.

References

Avtonomiia ta vriaduvannia u vyshchii osviti: monohrafiia: za red. V.I. Luhovoho, Zh.V. Talanovoi. K., 2015. 192 https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2018/09/Avtonomiya-ta-vryaduv-VO_monogr_IVO-2015-192p_avtors-kolektiv.pdf (in Ukrainian)

Verdenkhofa O., Kaleniuk I., Tsymbal L. Parametry ta modeli avtonomii universytetiv. Mizhnarodna ekonomichna polityka. № 1 (28). 2018. 109–127. http://journals.uran.ua/jiep/article/view/169411 (in Ukrainian)

Vlasiuk, O. Darahan, T. (2021). Stan vprovadzhennia orhanizatsiinoi avtonomii u vitchyznianykh zakladakh vyshchoi osvity [The state of implementation of organizational autonomy in domestic institutions of higher education]. Educological Discourse, 2 (33), 60–76 DOI: 10.28925/2312-5829.2021.2.5 (in Ukrainian)

Davydova, N. O., Mendzhul, M. V. (2020). Tsyvilno-pravovi vidnosyny mizh vykladachem ta zakladom osvity [Civil Law Relationships between Professor and Educational Institution]. Journal of Eastern European Law, 80, 5–11. DOI:10.5281/zenodo.4653268 (in Ukrainian)

Diundyk, E. P. Kadrovaia stratehyia vuza: modely, pryntsypy y tekhnolohyy formyrovanyia. Nauchni zhurnal Vestnyk assotsyatsyy vuzov turyzma y servysa. 2012. № 2. 72 –76 (in Ukrainian)

Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» vid 1 lypnia 2014 roku № 1556-VII [Law of Ukraine On Higher Education July 1, 2014 № 1556-VII] (2014). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (in Ukrainian)

Kazakova, T. S. (2019). Formuvannia profesiinoi kariery personalu u zakladakh vyshchoi osvity [Formation of professional career for staff in higher education institutions]: Doctor’s thesis: 08.00.04. Odessa I. I. Mechnikov National University (in Ukrainian)

Kalashnikova S. Rozvytok liderskoho potentsialu suchasnoho universytetu: osnovy ta instrumenty: navch. posib. K., 2016. 44 s. https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2018/09/rozvitok_lidersk_potencialu_Universitets._Kalashnikova.S_2016_46c.pdf (in Ukrainian)

LuhovyiV. I., Kalashnikova S.A., Sliusarenko O.M., Talanova Zh.V. Avtonomiia ta liderstvo v Yevropeiskomu prostori vyshchoi osvity. Vyshcha osvita Ukrainy: teoret. ta nauk.-metod. chasopys. 2014. №1. 14–20 (in Ukrainian)

Melnyk S. V. Kolektyvno-dohovirne rehuliuvannia sotsialno-trudovykh vidnosyn v universytetakh yak avtonomnykh instytutsiiakh sektoru ne finansovoi korporatsii. Osvitnia analityka Ukrainy. 2019. № 3 (7). S. 42–56 (in Ukrainian)

Mekhanizmy rozshyrennia finansovoi avtonomii zakladiv vyshchoi osvity Ukrainy: kolektyvna monohrafiia: avt. kolek.: Yu. Vitrenko, I. Vlasova, V. Vorona, I. Zhyliaiev, S. Melnyk, V. Kovtunets, O. Bazeliuk; za zah. red. Yu. Vitrenka. K., 2020. 240 c. https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2021/04/Mekhanizmy-fin-avtonomii-zVO-Ua_mon_IVO-2020-240p_avtors-kollektiv.pdf (in Ukrainian)

Polozhennia pro poriadok obrannia za konkursom ta pryiniattia na robotu naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv NPU imeni M. P. Drahomanova 2020. 36 https://npu.edu.ua/universytet/prozoryi-universytet#polozhennia-pro-poriadok-obrannia-za-konkursom-ta-pryiniattia-na-robotu-naukovo-pedahohichnykh-pratsivnykiv-npu-imeni-mp-drahomanova (in Ukrainian)

Poriadok konkursnoho vidboru na posady naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv u Kyivskomu natsionalnomu universyteti imeni Tarasa Shevchenka. 2016. 8 http://senate.univ.kiev.ua/?p=184 (in Ukrainian)

Poriadok provedennia konkursnoho vidboru pry zamishchenni vakantnykh posad naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv Sumskoho derzhavnoho universytetu ta ukladannia z nymy trudovykh dohovoriv (kontraktiv) (versiia 07) {Iz zminamy, vnesenymy zghidno z nakazom №0288-I vid 19.03.2020} 2018. 40 s. https://normative.sumdu.edu.ua/index.php?task=getfile&tmpl=component&id=d4b030ae-80a2-e511-8085-001a4be6d04a&kind=1 (in Ukrainian)

Poriadok provedennia konkursnoho vidboru pry zamishchenni vakantnykh posad naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv ta ukladannia z nymy trudovykh dohovoriv (kontraktiv) u Natsionalnomu aviatsiinomu universyteti. 2020. 17 https://nau.edu.ua/site/variables/news/2021/4/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%202020%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%A0.pdf (in Ukrainian)

Skyba Yu.A., Harmata O.M. Osoblyvosti trudovykh dohovoriv vykladachiv universytetiv: dosvid Niderlandiv ta Ukrainy: The VIII International Science Conference «Impact of modernity on science and practice», April 6 – 7, Madrid, Spain. 2021, 123–127 (in Ukrainian)

Downloads


Переглядів анотації: 137

Опубліковано

2021-09-30

Як цитувати

[1]
Cкиба Ю. ., «ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ КАДРОВОЇ АВТОНОМІЇ УНІВЕРСИТЕТУ: ВІТЧИЗНЯНІ ПРАКТИКИ», OD, вип. 34, вип. 3, с. 15–31, Вер 2021.

Номер

Розділ

Економіка освіти та управління освітою