ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ, ФОРМ, ВИДІВ ТА ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З ХОРОВОГО ДИРИГУВАННЯ

Автор(и)

  • Лариса Теряєва Київського університету імені Бориса Грінченка, проспект Ю. Гагаріна, 16, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-9906-8560

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2020.2.3

Ключові слова:

вагові коефіцієнти, види навчання, засоби, експертна оцінка, ефективність, методична компетентність, методи, оцінювання, форми, хорове диригування

Анотація

Сучасна вітчизняна освіта спрямована на підвищення якості навчання майбутніх учителів музичного мистецтва, самовдосконалення професійної і методичної компетентності викладачів і студентів, практичне застосування набутих знань, умінь і навичок у музично-педагогічній діяльності. Тому актуальним стає пошук та використання ефективних методів, форм і технологій навчання.
Проведене експертне оцінювання дозволило визначити ефективність запропонованих методів, форм, видів, засобів та технологій навчання під час вивчення дисципліни «Хорове диригування». Подана стаття пропонує традиційні і сучасні методи, організаційні форми та засоби навчання, дає характеристику, класифікацію і їх порівняльний аналіз. Представлені результати оцінювання із застосуванням методів експертної оцінки, простого ранжування і вагових коефіцієнтів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Лариса Теряєва, Київського університету імені Бориса Грінченка, проспект Ю. Гагаріна, 16, м. Київ, Україна

Кандидат педагогічних наук, викладач циклової комісії музики і хореографії, Університетський коледж

Посилання

• Коваленко І. Г. Методика формування професійно-особистісних якостей майбутніх учителів музики в процесі вивчення диригентсько-хорових дисциплін: дис. …канд. пед. наук: 13.00.02. Київ, 2008. 210 с.

• Лебедева О. В. Развитие методической компетентности учителя как средство повышения эффективности учебного процесса в общеобразовательной школе: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. Новгород, 2007. 24 с.

• Михаськова М. А. Формування фахової компетентності майбутніх вчителів музики: автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02. Київ, 2007. 19 с.

• Олексюк О. М. Музична педагогіка: навч. посібник. Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. 248 с.

• Орлов В. Ф. Теоретичні та методичні засади професійного становлення майбутніх учителів мистецьких дисциплін: автореф. дис. … доктора пед. наук: 13.00.04. Київ, 2004. 45 с.

• Теряєва Л. А. Формування методичної компетентності майбутніх учителів музики з диригентсько-хорової підготовки на основі модульного навчання. Науковий часопис / Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти: збірник наукових праць. Вип.20 (25). Київ: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. С. 91–94.

• Чернилевский Д. В. Дидактические технологии в высшей школе: учебное пособие для вузов. Москва: Юнити - Дана, 2002. 437 с.

• Щербань П. М. Навчально-педагогічні ігри у вищих навчальних закладах: навчальний посібник. Київ: Вища школа, 2004. 207 с.

• Lebler, D. (2008). Popular music pedagogy: peer learning in practice. Music Education Research. Vol. 10, Issue 2, 193-213. DOI: 10.1080/14613800802079056 (eng).

References

• Kovalenko, I. H. (2008) Metodyka formuvannya profesiyno-osobystisnykh yakostey maybutnikh uchyteliv muzyky v protsesi vyvchennya dyryhent·sʹko-khorovykh dystsyplin [Methodology of forming of professionally-personality internalss of future music masters is in the process of study of conductor-choral disciplines]: dys. …kand. ped. nauk: 13.00.02. Kyyiv: NPU im. M. P. Drahomanova. 210 s.

• Lebedeva, O. V. (2007) Razvitiye metodicheskoy kompetentnosti uchitelya kak sredstvo povysheniya effektivnosti uchebnogo protsessa v obshcheobrazovatel'noy shkole [Развитие of методической of компетентности teacher of как средство повышения эффективности учебного процесса in общеобразовательной школе[: avtoref. dis. … kand. ped. nauk: 13.00.01. Novgorod, 24 s.

• Mykhas’kova, M. A. (2007) Formuvannya fakhovoyi kompetentnosti maybutnikh vchyteliv muzyky [

Forming of professional competence of future music masters]: avtoref. dys. ... kand. ped. nauk: 13.00.02. Kyyiv. 19 s.

• Oleksyuk, O. M. (2013) Muzychna pedahohika [Musical pedagogics]: navch. posibnyk. Kyyiv. un-t im. B. Hrinchenka. 248 s.

• Orlov, V. F. (2004) Teoretychni ta metodychni zasady profesiynoho stanovlennya maybutnikh uchyteliv mystetsʹkykh dystsyplin [Theoretical and methodical principles of the professional becoming of future teachers of artistic disciplines]: avtoref. dys. ... doktora ped. nauk: 13.00.04. Kyyiv. 45 s.

• Terіaіeva, L. A. (2016) Formuvannya metodychnoyi kompetentnosti maybutnikh uchyteliv muzyky z dyryhent·sʹko-khorovoyi pidhotovky na osnovi modulʹnoho navchannya [Forming of methodical competence of future music masters is from conductor-choral preparation on the basis of module studies]. Naukovyy chasopys / Nats. ped. un-t imeni M. P. Drahomanova. Seriya 14. Teoriya i metodyka mystetsʹkoyi osvity: zbirnyk naukovykh pratsʹ. Vyp.20 (25). Kyyiv: NPU im. M.P. Drahomanova. S. 91–94.

• Chernilevskiy, D. V. (2002) Didakticheskiye tekhnologii v vysshey shkole [Didactic technologies are at higher school]: uchebnoye posobiye dlya vuzov. Moskva: Yuniti - Dana. 437 s.

• Shcherban, P. M. (2004) Navchalʹno-pedahohichni ihry u vyshchykh navchalʹnykh zakladakh [Educational-pedagogical playing higher educational establishments: train aid]: navchalʹnyy posibnyk. Kyyiv: Vyshcha shkola. 207 s

• Lebler, D. (2008). Popular music pedagogy: peer learning in practice. Music Education Research. Vol. 10, Issue 2, 193213. DOI: 10.1080/14613800802079056

Downloads


Переглядів анотації: 100

Опубліковано

2020-06-01

Як цитувати

[1]
Л. Теряєва, «ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ, ФОРМ, ВИДІВ ТА ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З ХОРОВОГО ДИРИГУВАННЯ», OD, вип. 2 (29), с. 26–39, Чер 2020.

Номер

Розділ

Соціокультурологічні засади сучасної освіти