НАУКОВЕ НАСТАВНИЦТВО ЯК ВИД ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ У СУЧАСНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2022.28

Ключові слова:

науково-дослідна діяльність, партнерство, партнерська взаємодія, наставництво, наукове наставництво

Анотація

У статті розкрито сутнісні характеристики процесу наукового наставництва як виду партнерської взаємодії у сучасному університеті; визначено, що науково-дослідницька діяльність у сучасному університеті є однією з найважливіших форм освітнього процесу, що забезпечує підвищення якості підготовки майбутніх фахівців, сприяє розвитку здатності використовувати новітні досягнення науково-технічного і культурного прогресу, сприяє максимальному розвитку творчого мислення, індивідуальних якостей, дослідницьких навичок здобувачів освіти, розвиває наукову інтуїцію і творчий підхід до сприйняття знань та практичне їх використання для вирішення наукових проблем, організаційних, технічних і прикладних задач та забезпечує формуванню навичок проведення самостійних наукових досліджень тощо. Зазначено, що підсилення продуктивності науково-дослідного процесу в сучасних умовах вимагає зорієнтованості даного процесу на спільну науково-дослідну діяльність на засадах партнерських взаємовідносин, що передбачає дотримання етики спілкування, врахування психологічних особливостей, соціальних характеристик людини та її ціннісно-смислових установок, що є вагомими чинниками продуктивного партнерства. Обґрунтовано, що наставництво в науці виступає як компонент фахової діяльності викладачів спрямованої на забезпечення активізації змістовних характеристик усіх структурних компонентів педагогічної взаємодії та стимуляцію процесу розвитку через науково-дослідну діяльність суб’єктів освітнього процесу на всіх етапах їх індивідуального та соціального становлення і самоствердження. Визначено, що основним завданням наукового наставництва є спрямованість здобувачів вищої освіти на актуалізацію власних потенційних особистісних можливостей завдяки зануренню їх у наукове середовище для ефективного набуття знань, вироблення і засвоєння нових умінь і навичок, побудови сценарію власної оптимістичної та успішної самоактуалізаційної життєвої стратегії. Наведено фрагмент результатів дослідження, щодо вивчення ставлення здобувачів другого магістерського рівня освіти, а саме -пріоритетності особистісно-професійних якостей у процесі науково-дослідної роботи з науковими наставниками. Результати діагностики засвідчили, що важливим завданням наукового наставництва у ЗВО є розвиток у наукових наставників нового стилю педагогічного мислення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Олена Тадеуш, Київського університету імені Бориса Грінченка, м. Київ, Україна

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії педагогіки Педагогічного інституту

Посилання

Бех І. Справедливість-несправедливість у міжособистісних взаєминах. Педагогіка і психологія: науково-теоретичний та інформаційний журнал АПН України. 2006. № 1. С. 5–13.

Велитченко Л. Педагогічна взаємодія: теоретичні основи психологічного аналізу. Монографія. Одеса: ПНЦ АПН України, 2005. 355 с.

Вієвська М. Формування мотивації фахівця до безперервної професійної освіти. Вища школа. 2011. № 1. С. 75–82.

Гаврилів Н. Наставництво як вид професійної діяльності: ґенеза розвитку та становлення. Сайт Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського. URL:http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pippo.

Грудинін Б. Педагогічна взаємодія: вимоги в контексті особистісно орієнтованої освітньої парадигми. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2014. № 5 (39). С. 24–255.

Зембицька М. Наставництво у системі середньої освіти США як психолого-педагогічна проблема. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2011. № 20, С. 41– 44.

Коханова О. Психологія партнерської взаємодії в освіті: навчально-методичний посібник. Київ: Вид-во ПП Щербатих О.В. 2011. 104 с.

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затверджений Постановою КМУ від 23.03.2016 №261 (зі змінами) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF#n11

Науково-дослідницька діяльність студентів: навчально-методичний посібник для студентів історичного факультету КДПУ денної та заочної форм навчання. Кривий Ріг, 2011. 129 с.

Новий тлумачний словник української мови у 3-х томах. / укл. В. Яременко, О. Сліпушко. Київ : Аконіт, 2008. 2717 с.

Рогозіна О. Науково-дослідницька діяльність як компонент самоосвіти і самореалізації особистості. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. 2017. № 3. С. 48–53.

Семеног О., Вовк М. Академічна культура дослідника в освітньо-культурному просторі університету. Монографія. Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. 284 с.

Шейко В. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: підручник для студентів вузів. Київ: Знання-Прес, 2003. 295 с.

Cook-Sather, A., Matthews, K. E., Ntem, A., & Leathwick, S. (2018). What we talk about when we talk about students as partners. International Journal for Students as Partners, 2(2). https://doi.org/10.15173/ijsap.v2i2.3790

Dwyer, A. (2018). Toward the formation of genuine partnership spaces. International Journal for Students as Partners, 2(1), 11–15. https://doi.org/10.15173/ijsap.v2i1.3503

Ensher, E. (2003). Online mentoring and computer-mediated communication: New directions in research. Journal of Vocational Behavior, 63. р. 264–288.

Fielding, M. (2001). Students as radical agents of change. Journal of Educational Change, 2(3), 123–141.

Healey, M., Flint, A., & Harrington, K. (2014). Students as partners in learning and teaching in higher education. York: Higher Education Academy. https://www.heacademy.ac.uk/system/files/resources/engagement_through_partnership .pdf

Healey, M., Healey, R. L., & Cliffe, A. (2018). Engaging in radical work: Students as partners in academic publishing. Efficiency Exchange. Retrieved from http://www.efficiencyexchange.ac.uk/12775/engaging-radical-work-students-partnersacademic-publishing/

Hermsen, T., Kuiper, T., Roelofs, F., & van Wijchen, J. (2017). Without emotions, never a partnership! International Journal for Students as Partners, 1(2), 1-5. https://dx.doi.org/10.15173/ijsap.v1i2.3228

Kehler, A., Verwoord, R., & Smith, H. (2017). We are the process: Reflections on the underestimation of power in students as partners in practice. International Journal for Students as Partners, 1(1), 1–15. https://dx.doi.org/10.15173/ijsap.v1i1.3176

Matthews, K. E. (2017). Five propositions for genuine students as partners practice. International Journal for Students as Partners, 1(2), 1–9. https://dx.doi.org/10.15173/ijsap.v1i2.3315

Bekh, I. (2006). Spravedlyvist-nespravedlyvist u mizhosobystisnykh vzaiemynakh [Justice-injustice in interpersonal relationships]. Pedahohika i psykholohiia: naukovo-teoretychnyi ta informatsiinyi zhurnal APN Ukrainy. 2006. № 1. 5—13.

Velytchenko, L.(2005). Pedahohichna vzaiemodiia: teoretychni osnovy psykholohichnoho analizu [Pedagogical interaction: theoretical foundations of psychological analysis]. Monograph, Odesa: PNTs APN Ukrainy, 355 р.

Viievska, M. (2011). Formuvannia motyvatsii fakhivtsia do bezperervnoi profesiinoi osvity [Formation of motivation of the specialist to continuous professional education]. Vyshcha shkola. № 1. 75-82.

Havryliv, N. (2009). Nastavnytstvo yak vyd profesiinoi diialnosti: geneza rozvytku ta stanovlennia [Mentoring as a type of professional activity: the genesis of development and formation]. Website of the National Library named after Vernadsky. URL:http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pippo/2009_5/Havryliv.htm.

Hrudynin, B. (2014). Pedahohichna vzaiemodiia: vymohy v konteksti osobystisno oriientovanoi osvitnoi paradyhmy [Pedagogical interaction: requirements in the context of personality-oriented educational paradigm]. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii. № 5 (39). 24–255.

Zembytska, M. (2011). Nastavnytstvo u systemi serednoi osvity SHA yak psykholoho-pedahohichna problema [Mentoring in the US secondary education system as a psychological and pedagogical problem]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. № 20, 41– 44.

Kokhanova, O. (2011). Psykholohiia partnerskoi vzaiemodii v osviti: navchalno-metodychnyi posibnyk [Psychology of partnership in education: a textbook]. Kyiv: Vyd-vo PP Shcherbatykh O.V. 2011. 104 р.

Poriadok pidhotovky zdobuvachiv vyshchoi osvity stupenia doktora filosofii ta doktora nauk u zakladakh vyshchoi osvity (naukovykh ustanovakh), zatverdzhenyi Postanovoiu KMU vid 23.03.2016 №261 (zi zminamy) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF#n11

Naukovo-doslidnytska diialnist studentiv: navchalno-metodychnyi posibnyk dlia studentiv istorychnoho fakultetu KDPU dennoi ta zaochnoi form navchannia (2011). [Scientific and historical activities of students: a basic and methodological guide for students of the Faculty of History of the KDPU of day and correspondence forms of education]. Kryvyi Rih, 2011. 129.

Novyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy u 3-kh tomakh (2008). [New glossary of Ukrainian language]. Kyiv : Akonit, 2717.

Rohozina, O. (2017). Naukovo-doslidnytska diialnist yak komponent samoosvity i samorealizatsii osobystosti [Research activities as a component of self-education and self-realization of the individual]. Naukovi zapysky Berdianskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu. № 3. 48–53.

Semenoh, O. (2016). Akademichna kultura doslidnyka v osvitno-kulturnomu prostori universytetu [Academic culture of the researcher in the educational and cultural space of the university]. Monograph. Sumy : SumDPU imeni A. S. Makarenka, 2016.

Sheiko, V. (2003). Orhanizatsiia ta metodyka naukovo-doslidnytskoi diialnosti: pidruchnyk dlia studentiv vuziv [Organization and methods of research: a textbook for university students].Kyiv: Znannia-Pres, 2003. 295. (in Ukrainian).

Cook-Sather, A., Matthews, K. E., Ntem, A., & Leathwick, S. (2018). What we talk about when we talk about students as partners. International Journal for Students as Partners, 2(2). https://doi.org/10.15173/ijsap.v2i2.3790 (Pennsylvania, USA).

Dwyer, A. (2018). Toward the formation of genuine partnership spaces. International Journal for Students as Partners, 2(1), 11-15. https://doi.org/10.15173/ijsap.v2i1.3503 (in Australian).

Ensher, E. (2003). Online mentoring and computer-mediated communication: New directions in research. Journal of Vocational Behavior, 63. р. 264–288. (Los Angeles, USA).

Fielding, M. (2001). Students as radical agents of change. Journal of Educational Change, 2(3), 123-141.

Healey, M., Flint, A., & Harrington, K. (2014). Students as partners in learning and teaching in higher education. York: Higher Education Academy. https://www.heacademy.ac.uk/system/files/resources/engagement_through_partnership .pdf

Healey, M., Healey, R. L., & Cliffe, A. (2018). Engaging in radical work: Students as partners in academic publishing. Efficiency Exchange. Retrieved from http://www.efficiencyexchange.ac.uk/12775/engaging-radical-work-students-partnersacademic-publishing/

Hermsen, T., Kuiper, T., Roelofs, F., & van Wijchen, J. (2017). Without emotions, never a partnership! International Journal for Students as Partners, 1(2), 1-5. https://dx.doi.org/10.15173/ijsap.v1i2.3228

Kehler, A., Verwoord, R., & Smith, H. (2017). We are the process: Reflections on the underestimation of power in students as partners in practice. International Journal for Students as Partners, 1(1), 1-15. https://dx.doi.org/10.15173/ijsap.v1i1.3176

Matthews, K. E. (2017). Five propositions for genuine students as partners practice. International Journal for Students as Partners, 1(2), 1-9. https://dx.doi.org/10.15173/ijsap.v1i2.3315

Downloads


Переглядів анотації: 46

Опубліковано

2022-07-04

Як цитувати

[1]
О. Тадеуш, «НАУКОВЕ НАСТАВНИЦТВО ЯК ВИД ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ У СУЧАСНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ», OD, вип. 37, вип. 2, с. 113–132, Лип 2022.

Номер

Розділ

Соціокультурологічні засади сучасної освіти