CОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПЕРЕХОДУ ПЕДАГОГІЧНОГО ЗНАННЯ В ІННОВАЦІЮ

Автор(и)

  • Людмила Хоружа Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, 04053 Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-4405-4847

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2021.47

Ключові слова:

інновація, інноваційна компетентність, соціально-психологічні аспекти, самоефективність, інтелект, готовність до інновацій

Анотація

   У статті проаналізовані різні соціально-психологічні аспекти, які є необхідною умовою переходу педагогічного знання в інновацію, виокремлені закономірності цього процесу, акцентовано на інтеграції знань, розвитку інтелекту та самоефективності особистості, створенні соціального контексту, якій є сприятливим для виникнення інновацій та розвитку інноваційної діяльності педагога. Наведено результати діагностики інноваційної компетентності викладачів Київського університету імені Бориса Грінченка.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Людмила Хоружа, Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, 04053 Київ, Україна

Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії педагогіки

Посилання

Babyna O., Andreiushyna T. Upravlinnia znanniamy yak skladovoiu potentsialu

pidpryiemstva. Vodnyi transport. 2012. Vyp. 2. S. 101–106.

Butenko N. Upravlinnia znanniamy v korporatsiiakh. Biznes-Inform. 2015. № 11. S. 414–419.

Hulbs O. A. Psykholohichni osoblyvosti innovatsiinoi diialnosti suchasnoho vykladacha VNZ. Prychornomorski psykholohichni studii,2017. S.47-51

Druker P. Эffektyvnoe upravlenye : per. s anhl. M. Kotelnykova – M. : OOO «Yzd-vo Astrel»; OOO «Yzd-vo AST»; ZAO NPP «Ermak», 2004. – 284 s.

Kremen V. Innovatsiina liudyna: Ukraina na shliakhu yevropeiskoi intehratsii. Ahora, 2007. № 5. S. 5–9.

Illiashenko S., Shypulina Yu., Illiashenko N., Komarnytska H. Upravlinnia znanniamy v systemi innovatsiinoho rozvytku orhanizatsii. Marketynh i menedzhment innovatsii, 2017. № 1. S. 231–241.

Lychnost: teoryy, еksperymentі, uprazhnenyia.- SPb.:praim-Evroznak, 2001.

s.

Smulson M.L. Psykholohiia rozvytku intelektu:monohrafiia. Vyd.2-e,vyprav. ta dop. Kyiv:Nora-druk, 2003.298 s.

Tarasevych V. Pro synerhetyku innovatsii. Ekonomika Ukrainy, 2009. № 4. S. 65–73.

Upravlinnia znanniamy. Pidruchnyk./V.Pryimak.K.: Kyivskyi natsionalnyi universytet imeni T.Shevchenko,2019.240 s.

Chudakova V. P. Upravlinska kompetentnist kerivnykiv z formuvannia hotovnosti pedahohiv do innovatsiinoi diialnosti v umovakh osvitnoho seredovyshcha profilnoi shkoly. Upravlinnia shkoloiu. Vydavnycha hrupa OSNOVA, 2012. № 19-21. S. 10–20.

Borjigen C. Mass collaborative knowledge management: Towards the next generation of knowledge management studies. Program: electronic library and information systems, 2015. No. 49 (3). P. 325–342.

Heller, K.A., Monks,F. J.M.,Sternberg,R.J.,& Subotnik, R.F. (Eds.). International handbook of giftedness ant talent (2 nd Ed.). Oxford, England: Pergamon, 2000. pp.139-150.

Jasanoff, S. States of Knowledge: The Co-Production of Science and the Social Order, 2004. pp. 1-317. (doi: 10.4324/9780203413845)

Khoruzha L., Bratko M., Kotenko О., Melnychenko О., Proshkin V . The Study of the Higher School Lecturer's Competence in Ukraine: Diagnostics and Analytics. The New Education Review (55(1)).,2019. pp. 233-245. ISSN 1732-6729.(SCOPUS)

Renzulli, J.S. The three-ring conception of giftedness:A developmental model for creative productivity. In R.J.Sternberg& J.E. Davidson (Eds.) Conceptions of giftedness,1986. New York: Cambridge University Press. pp.53-92.

Downloads


Переглядів анотації: 81

Опубліковано

2021-11-30

Як цитувати

[1]
Л. Хоружа, «CОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПЕРЕХОДУ ПЕДАГОГІЧНОГО ЗНАННЯ В ІННОВАЦІЮ», OD, вип. 35, вип. 4, с. 103–117, Лис 2021.

Номер

Розділ

Інновації в освіті