МЕДІАДИДАКТИЧНИЙ СУПРОВІД ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Автор(и)

  • Лада Петрик Київський університет імені Бориса Грінченка бульвар І. Шамо, 18 / 2, 02147, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-9936-176X

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2021.1.8

Ключові слова:

іншомовна підготовка майбутніх учителів початкової школи, медіадидактика, медіадидактичний супровід, медіазасоби, професійна підготовка

Анотація

У статті розкрито сутність медіадидактичного супроводу іншомовної підготовки майбутніх учителів початкової школи, яка полягає у забезпеченні студентів методичною підтримкою з метою формування їхньої іншомовної комунікативної компетентності через виконання завдань, розв’язання професійно спрямованих та життєвих ситуацій. Медіадидактичний супровід зорієнтовує у створенні іншомовного комунікативного середовища, яке передбачає чітко сформульовані завдання (ситуації, інструкції) у межах тематики навчальної дисципліни іншомовного блоку та способи для аналізу, оцінювання іншомовних медіазасобів, створення власних та здійснення мануальних дій, застосовуючи медіазасоби у запропонованих викладачем завданнях чи ситуаціях. У роботі презентовані елементи авторського медіадидактичного супроводу іншомовної підготовки майбутніх учителів початкової школи у змісті навчальних дисциплін іншомовного блоку, які засвідчують урізноманітнення цієї підготовки дидактичним інструментарієм, методами та формами навчання іноземної мови. Застосовуючи теоретичні методи наукових досліджень (аналіз, порівняння, узагальнення, систематизація, синтез та конкретизація) розставлено акценти на аспектах розвитку медіадидактики у процесі іншомовної підготовки майбутніх учителів початкової школи, що уможливлює інтеграцію процесу формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи та їхньої медіаграмотності. Встановлено, що поряд з традиційними методами навчання іноземної мови (бесіда, пояснення, демонстрація та інші) активно застосовуються інноваційн (використання комп’ютерних програм, використання мобільних додатків, творчі завдання, вебквест, фільмування, аудіозапис, аналіз проблемних ситуацій та інші); а медіазасоби (цифрові зображення та фото, колажі, комікси, скріншоти, сайти, блоги, інфографіка, кластери, аудіозаписи, подкасти, мультфільми, аудіокнижки, онлайн словники, соціальні мережі, мобільні додатки на інші) розширюють дидактичний інструментарій іншомовної підготовки майбутніх учителів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Лада Петрик, Київський університет імені Бориса Грінченка бульвар І. Шамо, 18 / 2, 02147, Київ, Україна

Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов і методик їх навчання, Педагогічний інститут

Посилання

• Білик О., Пуга О. Дидактичний потенціал мобільних додатків у вивченні іноземної мови в умовах аудиторної та позааудиторної діяльності. Актуальнi питання гуманiтарних наук. 2020. Вип 28. Том 1. С. 154-158. (ukr).

• Дєньгаєва С. В. Особливості використання технології кроссенсу у професійній підготовці майбутнього вчителя іноземної мови початкової ланки базових навчальних закладів. Теоретична і дидактична філологія. Сер. «Педагогіка». 2019. Вип. 29. С. 65–76.

• Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти вивчення, викладання, оцінювання / наук. ред. укр. вид. С. Ю. Ніколаєва. Київ : Ленвіт, 2003. 273 с. (ukr).

• Київський університет імені Бориса Грінченка, освітньо-професійна програма 013.00.01 «Початкова освіта» (2018) URL : https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/vstupnikam/pi/po_bak_opys-2018.pdf (дата звернення 01.02.2020) (ukr).

• Концепція впровадження медіаосвіти в Україні (нова редакція). MediaSapiens : вебсайт. URL: https://bit.ly/2PPBBwW (дата звернення: 01.02.2020) (ukr).

• Міщенко С.Г. Методичний супровід професійного зростання викладача. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Педагогіка і психологія. 2016. № 2. С. 238–243. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduep_2016_2_40 (дата звернення: 01.02.2020) (ukr).

• Петрик Л. В. Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до застосування медіазасобів на уроках іноземних мов : дис. … канд пед. наук. Київ. 2020. 295 с. (ukr).

• Положення про організацію освітнього процесу Київського університету імені Бориса Грінченка : Затверджено Протокол засідання Вченої ради від 14.12.2017 р. № 12 : Введено в дію наказ від 15.12.2017 р. № 817 URL : https://bit.ly/2YZfetr (дата звернення: 01.02.2020) (ukr).

• Онкович Г.В. Медіадидактика вищої школи у розвитку професійних компетентностей майбутніх фахівців. Український інформаційний простір. 2020. № 1(5). С. 179-196. DOI : https://doi.org/10.31866/2616-7948.1(5).2020.206121 (ukr).

• Онлайн-версія академічного тлумачного «Словника української мови» в 11 томах. Електронне джерело: URL : http://sum.in.ua/ (дата звернення: 01.02.2020) (ukr).

• Редько В. Г. Інтерактивні технології навчання іноземної мови. Рідна школа. 2011. № 8–9. С. 28–36. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2011_8-9_8 (дата звернення: 01.02.2020) (ukr).

• Хоменко О. Іншомовна підготовка як невід’ємний складник вищої освіти в умовах глобалізації та інформатизації суспільства. Вища освіта України. 2012. № 2. С. 55–61. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vou_2012_2_10 (дата звернення: 01.02.2020) (ukr).

• Червінська І.Б. Дидактика початкової школи : навчально-методичний супровід самостійної та індивідуальної роботи студентів : навч.-метод. посіб. для студ. напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта». Івано-Франківськ : Симфонія Форте, 2014. 144 с. (ukr).

• Huber S. iPads in the Classroom – A Development of a Taxonomy for the Use of tablets in school. Books on Demand GmbH, Norderstedt, 2012. 109 p. URL : https://www.amazon.com/iPads-Classroom-Sabrina-Huber/dp/3848217651 (application date: 01.02.2020) (eng).

• Solomakha, A, Kosharna, N. Preparation of future teacher for using digital technologies in the process of early foreign language teaching. Educological Discourse, 2020. No. 3 DOI : https://doi.org/10.28925/2312-5829.2020.3.8 (eng).

• Terletska, L. Modern technologies of teaching English language of students of pedagogical specialties. Pedagogy of formation of creative personality in higher and general education schools. 2020. 69 (3), Pp. 129–132. DOI: https://doi.org/10.32840/1992-5786.2020.69-3.26 (eng.)

• Yuzkiv, H, Ivanenko, I, Marchenko, N., Kosharna, N., Medvid, N. Іnnovative Methods in Language Disciplines During Profile Training Implementation International Journal of Higher Education, 2020. 9(7) DOI : https://doi.org/10.5430/ijhe.v9n7p230 (eng).

• Bilyk, O., Pugha, O. (2020) Dydaktychnyj potencial mobiljnykh dodatkiv u vyvchenni inozemnoji movy v umovakh audytornoji ta pozaaudytornoji dijaljnosti [Didactic potential of mobile applications in learning a foreign language in the classroom and extracurricular activities]. Aktualjni pytannja ghumanitarnykh nauk. 28. 1. 154-158. (ukr).

• Djenjghajeva, S. V. (2019) Osoblyvosti vykorystannja tekhnologhiji krossensu u profesijnij pidghotovci majbutnjogho vchytelja inozemnoji movy pochatkovoji lanky bazovykh navchaljnykh zakladiv [Features of cross-reference technology use in the professional training of future foreign language teachers of primary school in basic educational institutions] Teoretychna i dydaktychna filologhija. Ser. «Pedaghoghika». 29. 65–76. (ukr).

• Zaghaljnojevropejsjki rekomendaciji z movnoji osvity vyvchennja, vykladannja, ocinjuvannja (2003) [Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment]: nauk. red. ukr. vyd. S. Ju. Nikolajeva. Lenvit. 273. (ukr).

• Kyjivsjkyj universytet imeni Borysa Ghrinchenka, osvitnjo-profesijna proghrama 013.00.01 «Pochatkova osvita» (2018) [Borys Grinchenko Kyiv University. Educational program 013.00.01 «Primary school education»](ukr).

• MediaSapiens (2016, April 26) Koncepcija vprovadzhennja mediaosvity v Ukrajini (nova redakcija) [The concept of introducing media education in Ukraine (new edition)]. https://bit.ly/2PPBBwW (ukr).

• Mishhenko, S.Gh. (2016) Metodychnyj suprovid profesijnogho zrostannja vykladacha [Methodical support of professional growth of the teacher]. Visnyk Dnipropetrovsjkogho universytetu imeni Aljfreda Nobelja. Serija : Pedaghoghika i psykhologhija. 2. 238–243. http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduep_2016_2_40 (ukr).

• Petryk, L. V. (2020) Pidghotovka majbutnjogho vchytelja pochatkovoji shkoly do zastosuvannja mediazasobiv na urokakh inozemnykh mov [Future primary school teacher’s training to the use of media tools at foreign languages lessons] : dys. … kand ped. nauk. Kyjiv. 295 (ukr).

• Polozhennja pro orghanizaciju osvitnjogho procesu Kyjivsjkogho universytetu imeni Borysa Ghrinchenka (2017) [Regulations on the organization of the educational process of Kyiv University named after Borys Hrinchenko] : Zatverdzheno Protokol zasidannja Vchenoji rady vid 14.12.2017 r. 12 : Vvedeno v diju nakaz vid 15.12.2017 r. 817 (ukr).

• Onkovych, Gh.V. (2020) Mediadydaktyka vyshhoji shkoly u rozvytku profesijnykh kompetentnostej majbutnikh fakhivciv [Media didactics of higher education in the development of professional competencies of future professionals]. Ukrajinsjkyj informacijnyj prostir. 1(5). 179-196. https://doi.org/10.31866/2616-7948.1(5).2020.206121 (ukr).

• Onlajn-versija akademichnogho tlumachnogho «Slovnyka ukrajinsjkoji movy» [Online version of the academic "Dictionary of the Ukrainian language"] v 11 tomakh. Elektronne dzherelo: http://sum.in.ua (ukr).

• Redjko, V. Gh. (2011) Interaktyvni tekhnologhiji navchannja inozemnoji movy [Interactive technologies of foreign language teaching]. Ridna shkola. 8–9. 28–36. http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2011_8-9_8 (ukr).

• Khomenko, O. (2012) Inshomovna pidghotovka jak nevid'jemnyj skladnyk vyshhoji osvity v umovakh ghlobalizaciji ta informatyzaciji suspiljstva [Foreign language training as an integral part of higher education in the context of globalization and informatization of the society]. Vyshha osvita Ukrajiny. 2. 55–61. http://nbuv.gov.ua/UJRN/vou_2012_2_10 (ukr).

• Chervinsjka, I.B. (2014) Dydaktyka pochatkovoji shkoly : navchaljno-metodychnyj suprovid samostijnoji ta indyvidualjnoji roboty studentiv [Didactics of primary school: educational and methodical support of independent and individual work of students] : navch.-metod. posib. dlja stud. naprjamu pidghotovky 6.010102 «Pochatkova osvita». Symfonija Forte.144 (ukr).

• Huber, S. (2012) iPads in the Classroom – A Development of a Taxonomy for the Use of tablets in school. Books on Demand GmbH. 109. https://www.amazon.com/iPads-Classroom-Sabrina-Huber/dp/3848217651 (eng).

• Solomakha, A, Kosharna, N. (2020) Preparation of future teacher for using digital technologies in the process of early foreign language teaching. Educological Discourse. 3 https://doi.org/10.28925/2312-5829.2020.3.8 (eng).

• Terletska, L. (2020) Modern technologies of teaching English language of students of pedagogical specialties. Pedagogy of formation of creative personality in higher and general education schools. 69 (3), 129–132. https://doi.org/10.32840/1992-5786.2020.69-3.26 (eng.)

• Yuzkiv, H, Ivanenko, I, Marchenko, N., Kosharna, N., Medvid, N. (2020) Іnnovative Methods in Language Disciplines During Profile Training Implementation International Journal of Higher Education. 9 (7) https://doi.org/10.5430/ijhe.v9n7p230 (eng).

Downloads


Переглядів анотації: 269

Опубліковано

2021-02-26

Як цитувати

[1]
Л. . Петрик, «МЕДІАДИДАКТИЧНИЙ СУПРОВІД ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ», OD, вип. 32, вип. 1, с. 112–128, Лют 2021.

Номер

Розділ

Інновації в освіті