ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В РАМКАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ: ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ

Автор(и)

  • Володимир Федів Буковинський державний медичний університет пл. Театральна 2, 58002, м. Чернівці, Україна https://orcid.org/0000-0002-5033-1356
  • Тетяна Бірюкова Буковинський державний медичний університет пл. Театральна 2, 58002, м. Чернівці, Україна https://orcid.org/0000-0003-4112-7246
  • Олена Олар Буковинський державний медичний університет пл. Театральна 2, 58002, м. Чернівці, Україна https://orcid.org/0000-0002-2467-6932

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2020.2.1

Ключові слова:

історичні аспекти, компетентнісний підхід, компетентність, компетенція, навчання, особистість, формування особистості

Анотація

У статті розглянуто історію впровадження методів компетентнісного підходу у навчанні для розвитку особистісних якостей індивіда, кращого розуміння основних положень підходу та його реалізації. Підготовка всесторонньо розвиненого, здатного до самовдосконалення через самоосвіту конкурентноспроможного фахівця в сучасних умовах та постійно зростаючих вимогах роботодавців вимагає використання методів компетентнісно-орієнтовного підходу навчання, які дозволяють майбутньому спеціалісту застосовувати свої знання на практиці та приймати рішення в різноманітних нестандартних життєвих професійних ситуаціях.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Володимир Федів, Буковинський державний медичний університет пл. Театральна 2, 58002, м. Чернівці, Україна

Доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри біологічної фізики та медичної інформатики

Тетяна Бірюкова, Буковинський державний медичний університет пл. Театральна 2, 58002, м. Чернівці, Україна

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри біологічної фізики та медичної інформатики

Олена Олар, Буковинський державний медичний університет пл. Театральна 2, 58002, м. Чернівці, Україна

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри біологічної фізики та медичної інформатики

Посилання

• Бібік Н. М. Компетентнісний підхід: рефлексивний аналіз застосування. Компетентнісний підхід в сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики [під заг. ред. О. В. Овчарук]. К.: «К.І.С.», 2004. С. 47–52.

• Бояцис Р. Компетентный менеджер. Модель эффективной работы. М.: изд-во: ГИППО, 2008. 340 с.

• Зимняя И. А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования. Высшее образование сегодня. 2003. №5. C. 34–42.

• Константинов Н. А., Медынский Е. Н., Шабаева М. Ф. История педагогики. М.: Просвещение, 1982. 447с.

• Локшина О.І. Компетентнісний підхід в сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи. Компетентнісний підхід в сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики [під заг. ред. О. В. Овчарук]. К.: «К.І.С.», 2004.С. 25–32.

• Овчарук О. В. Результати емпіричних досліджень серед педагогічної громадськості щодо перспектив запровадження компетентнісного підходу до вітчизняного змісту освіти. Компетентнісний підхід в сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики [під заг. ред. О. В. Овчарук]. К.: «К.І.С.», 2004. С. 57–63.

• Паращенко Л. І. Технологія формування ключових компетентностей у старшокласників: практичні підходи. Компетентнісний підхід в сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики [під заг. ред. О. В. Овчарук]. К.: «К.І.С.», 2004. С. 71–84.

• Пометун О. І. Теорія та практика послідовної реалізації компетентнісного підходу в досвіді зарубіжних країн. Компетентнісний підхід в сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики [під заг. ред. О. В. Овчарук]. К.: «К.І.С.», 2004. С. 15–24.

• Пометун О. Компетентнісний підхід - найважливіший орієнтир розвитку сучасної освіти. Рідна школа. 2005. №1. С. 65–69.

• Равен Джон. Компетентность в современном обществе. Выявление, развитие и реализация. М.: «Когито-Центр», 2002. 396 с.

• Разуваева Т. А. Компетентностный подход к образованию: краткий теоретический анализ. Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. 2010. № 1. С. 266–269.

• Савченко О. Я. Уміння вчитися як ключова компетентність загальної середньої освіти. Компетентнісний підхід в сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики [під заг. ред. О. В. Овчарук]. К.: «К.І.С.», 2004. С. 33–44.

• Спенсер. Л., Спенсер С. Компетенции на работе. Модель максимальной эффективности работы. Пер. с англ. А. Яковенко М.: HIPPO, 2005. 384 с.

• Трубачева С. Е. Умови реалізації компетентнісного підходу в навчальному процесі. Компетентнісний підхід в сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики [під заг. ред. О. В. Овчарук]. К.: «К.І.С.», 2004. С. 51–56.

• Хомский Н. Язык и мышление. М., 1972 (англ. 1968). 196 с.

References

• Bibik, N. M. (2004). Kompetentnisnyi pidkhid: refleksyvnyi analiz zastosuvannia [Competency Approach: Reflexive analysis of application Kompetentnisnyi pidkhid v suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy: Biblioteka z osvitnoi polityky. [pid zah. red. O. V. Ovcharuk]. K.: «K.I.S.», 47–52

• Boyacis, R. (2008). Kompetentnyj menedzher. Model effektivnoj raboty [Competent manager. Model of effective work.]: M.: izd-vo: GIPPO, 340 (rus).

• Homskij, N. Yazyk i myshlenie [Language and thinking]: M., (angl. 1968), 1972, 196.

• Konstantinov, N. A., Medynskij E. N., SHabaeva M. F. (1982). Istoriya pedagogiki [History of Pedagogy]: M.:Prosveshchenie, 447

• Lokshyna, O. I. (2004). Monitorynh rivniv dosiahnen kompetentnostei: innovatsiini pidkhody [Monitoring the levels of competency achievement: innovative approaches]: Kompetentnisnyi pidkhid v suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy: Biblioteka z osvitnoi polityky .[pid zah. red. O.V. Ovcharuk]. K.: «K.I.S.», 25–32

• Ovcharuk, O. V. (2004). Rezultaty empirychnykh doslidzhen sered pedahohichnoi hromadskosti shchodo perspektyv zaprovadzhennia kompetentnisnoho pidkhodu do vitchyznianoho zmistu osvity [Results of empirical research among the pedagogical community on the prospects of introducing a competent approach to the national content of education]: Kompetentnisnyi pidkhid v suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy: Biblioteka z osvitnoi polityky. [pid zah. red. O.V. Ovcharuk]. K.: «K.I.S.», 57–63

• Parashchenko, L. I. (2004). Tekhnolohiia formuvannia kliuchovykh kompetentnostei u starshoklasnykiv: praktychni pidkhody [Technology of formation of key competences in high school students: practical approaches]: Kompetentnisnyi pidkhid v suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy: Biblioteka z osvitnoi polityky. [pid zah. red. O.V. Ovcharuk]. K.: «K.I.S.», 71–84

• Pometun, O.I. (2004). Teoriia ta praktyka poslidovnoi realizatsii kompetentnisnoho pidkhodu v dosvidi zarubizhnykh krain [Theory and practice of consistent implementation of the competence approach in the experience of foreign countries]: Kompetentnisnyi pidkhid v suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy: Biblioteka z osvitnoi polityky. [pid zah. red. O.V. Ovcharuk]. K.: «K.I.S.», 15–24

• Pometun, O. (2005). Kompetentnisnyi pidkhid - naivazhlyvishyi oriientyr rozvytku suchasnoi osvity [Competency approach is the most important benchmark for the development of modern education]. Ridna shkola. №1. 65–69

• Raven, Dzhon Kompetentnost v sovremennom obshestve. Vyyavlenie, razvitie i realizaciya [Competence in modern society. Identification, development and implementation]:M.: «Kogito-Centr», 2002, 396

• Razuvaeva, T. A. (2010). Kompetentnosnyj podhod k obrazovaniyu: kratkij teoreticheskij analiz [Competency-based approach to education: a brief theoretical analysis]: Vestnik KGU im. N.A. Nekrasova. № 1, 266–269

• Savchenko, O. I. (2004). Uminnia vchytysia yak kliuchova kompetentnist zahalnoi serednoi osvity [Ability to learn as a key competency of general secondary education]: Kompetentnisnyi pidkhid v suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy: Biblioteka z osvitnoi polityky. [pid zah. red. O. V. Ovcharuk]. K.: «K.I.S.», 33–44

• Spenser, L., Spenser S. (2005). Kompetencii na rabote. Model maksimalnoj effektivnosti raboty [Competencies at work. Model of maximum work efficiency]: Per. s angl. A. Yakovenko M.: HIPPO, 384

• Trubacheva, S. E. (2004). Umovy realizatsii kompetentnisnoho pidkhodu v navchalnomu protsesi [Conditions for implementation of the competence approach in the educational process]: Kompetentnisnyi pidkhid v suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy: Biblioteka z osvitnoi polityky. pid zah. red. O. V . Ovcharuk. K.: «K.I.S.», 51–56

• Zimnyaya, I. A. (2003). Klyuchevye kompetencii – novaya paradigma rezultata obrazovaniya [Key competencies – a new paradigm of education outcome]: Vysshee obrazovanie segodnya. №5, 34–42

Downloads


Переглядів анотації: 356

Опубліковано

2020-06-01

Як цитувати

[1]
В. Федів, Т. Бірюкова, і О. Олар, «ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В РАМКАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ: ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ», OD, вип. 2 (29), с. 1–13, Чер 2020.

Номер

Розділ

Історія та філософія освіти