АКМЕОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ: СТРУКТУРА І ЗМІСТ

Автор(и)

  • Olena Protsenko Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Тимошенка, 13-б, 04212 Київ, Україна http://orcid.org/0000-0001-5046-854X

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2019.1-2.344356

Ключові слова:

акмеологічна компетентність, майбутній викладач закладу вищої освіти, саморозвиток

Анотація

У статті визначено зміст поняття «акмеологічна компетентність», яке характеризується як багатокомпонентне утворення, що забезпечує спрямованість майбутнього викладача на професійний саморозвиток, досягнення власного акме у професійній діяльності. Визначено основні компоненти акмеологічної компетентності: мотиваційно-ціннісний (спрямованість на досягнення професійного акме, розуміння цінності знань та набутих кваліфікацій); когнітивний (знання з акмеології, інформатики, з предметів обраної галузі знань); процесуально-діяльнісний компонент (уміння щодо неперервного навчання, професійно-педагогічні уміння); особистісно-рефлексивний компонент (характерологічні, індивідуально-психологічні та рефлексивно-коригувальні вміння).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Olena Protsenko, Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Тимошенка, 13-б, 04212 Київ, Україна

Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач науково-дослідної лабораторії освітології

Посилання

Волобуєва О.Ф. Професійна діяльність сучасного викладача вищої школи: виклики та пріоритети. Зб. наук. праць Національної академії державної прикордонної служби України. Серія: Педагогічні та психологічні науки. 2014. №4 (73). С.392–406.

Гладкова В.М. Акмеологічна компетентність менеджера-лідера освітнього закладу. URL : http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24033/1/Gladkova_F.pdf (дата звернення: 17.12.2018)

Ільчук В.В. Педагогічні умови професійного саморозвитку викладачів фахових дисциплін у вищих аграрних навчальних закладах : дис. … кандидата пед.наук: 13.00.04. Вінниця, 2016. 254 с.

Рибалко Л.С. Акмеологічні засади професійно-педагогічної самореалізації майбутнього вчителя: автореф. дис.. … доктора пед. наук. 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. Харків, 2008. 45 с.

Рибалко Л.С. Теоретичні та прикладні аспекти педагогічної акмеології у вищій школі. Вісник. Серія: Педагогічні науки. 2017. № 142. С.156–158.

Сідаш Н.С. Формування педагогічної свідомості у майбутніх викладачів вищої школи: автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.07 «Теорія і методика виховання». Київ, 2017. 23 с.

Сікора Я.Б. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики: матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Професійна підготовка вчителів в умовах упровадження кредитно-модульної системи», Київ, 2007 / КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2007. С. 49–53.

Сисоєва С.О. Основи педагогічної творчості: підручник. Київ: Міленіум, 2006. 346с.

Сисоєва С.О., Соколова І.В. Теорія і практика вищої освіти: навч. посібник. Київ-Маріуполь, 2016. 338с.

Цокур Р.М. Формування потенціалу професійного саморозвитку в майбутніх викладачів вищої школи у процесі магістерської підготовки: автореф. канд. пед. наук: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Одеса, 2004. 18 с.

Downloads


Переглядів анотації: 668

Опубліковано

2019-02-18

Як цитувати

[1]
O. Protsenko, «АКМЕОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ: СТРУКТУРА І ЗМІСТ», OD, вип. 1-2, с. 344–355, Лют 2019.

Номер

Розділ

Акмеологічні студії

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають