ТЕНДЕНЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ШВЕЦІЇ НА РУБЕЖІ ХХ – ХХІ СТОЛІТЬ

Автор(и)

  • Natalia Kosharna Borys Grinchenko Kyiv University

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2019.1-2.215228

Ключові слова:

компаративний аналіз, Польща, професійна підготовка, Україна, фахівці економічної галузі

Анотація

Стаття присвячена питанню результативності реформування  системи педагогічної освіти Швеції на рубежі ХХ – ХХІ століть. З’ясовано тенденції змін у системі педагогічної освіти Швеції, які були зумовлені історичними традиціями, специфікою організації педагогічної освіти в країні, фундаментальною матеріально-технічною базою, рівнем фахової компетентності викладачів, диференціацією навчального процесу, співпрацею викладачів, учителів партнерських шкіл та студентів під час навчання та науково-дослідної роботи.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Вовк Л. П. Історія освіти і педагогіки в загальній, методологічній і професійній культурі майбутнього вчителя : посібник-коментар із пропедевтики вивчання історії педагогіки. Київ: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2012. 331 с.

Кошарна Н. В. Управління освітою у Швеції. Наукові записки: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Київ: НПУ, 2000. Ч. 1. С. 72–79.

Кошарна Н. В. Тенденції розвитку системи вищої освіти у Швеції. Болонський процес очима студентів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. У 2-х томах. Київ: Вид-во Європ.ун-ту, 2008. Т. 1. С. 21–28.

Кошарна Н. В. Вища педагогічна освіта Швеції у контексті національної розбудови освіти (кінець ХХ – початок ХХІ століття). Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Додаток 1 до Вип. 31, Том VII (49): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». Київ: Гнозис, 2013. С. 29–37.

Rosengren K. E., Ohngren B. (Eds). An Evaluation of Swedish Research in Education. Stockholm: HSFR, 1997. 287 p.

Askling B. Utbildningsplanering i en lararutbildning (Educational Planning in Teacher Education). En studie av laroplansarbetet i den decentraliserade hogskolan. Stockholm: Institute of Education. 1983. P. 35–45.

Bergem T., Bjorkqvist O., Hansen S.-E., Carlgren I., Hauge T. E. Research on teachers and teacher education in Scandinavia: a retrospective view. Scandinavian Journal of Educational Research. 1997. № 41. P. 433–458.

Education in Sweden 1997 : Data collection, tables. Orebro: Statistics Sweden, 2000. 87 p.

References

Vovk, L. P. (2012). Istoriia osvity i pedahohiky v zahalnii, metodolohichnii i profesiinii kulturi maibutnoho vchytelia [The history of education and pedagogy in the general, methodological and professional culture of the future teacher]: posibnyk-komentar iz propedevtyky vyvchannia istorii pedahohiky. Kyiv, Ukraine: Vyd-vo NPU im. M.P. Drahomanova (ukr).

Kosharna, N. V. (2000). Upravlinnia osvitoiu u Shvetsii.[Education Management in Sweden] Naukovi zapysky: Zbirnyk naukovykh statei Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Kyiv, Ukraine: Vyd-vo NPU im. M.P. Drahomanova, 1, 72–79 (ukr).

Kosharna, N. V. (2008). Tendentsii rozvytku systemy vyshchoi osvity u Shvetsii. Bolonskyi protses ochyma studentiv [Trends in the development of the higher education system in Sweden. Bologna process through the eyes of students]: materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. In 2 Vol. Kyiv, Ukraine: Vyd-vo Yevrop.un-tu,. Vol. 1, 21–28. (ukr).

Kosharna, N. V. (2013). Vyshcha pedahohichna osvita Shvetsii u konteksti natsionalnoi rozbudovy osvity (kinets XX – pochatok XXI stolittia) [Higher pedagogical education of Sweden in the context of national educational development (end of the XX - beginning of the XXI century)] Gumanitarnij visnik DVNZ «Pereiaslav-Khmelnytskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni Hryhoriia Skovorody». Add. 1 do № 31, Vol. VII (49): Tematychnyi vypusk «Vyshcha osvita Ukrainy u konteksti intehratsii do yevropeiskoho osvitnoho prostoru». Kyiv, Ukraine: Hnozys, 29–37 (ukr).

Rosengren K. E., Ohngren B. (Eds). (1997). An Evaluation of Swedish Research in Education. Stockholm, Sweden: HSFR (eng).

Askling, B. (1983). Utbildningsplanering i en lararutbildning (Educational Planning in Teacher Education). En studie av laroplansarbetet i den decentraliserade hogskolan. Stockholm, Sweden: Institute of Education, 35–45 (eng.)

Bergem, T., Bjorkqvist, O., Hansen, S.-E., Carlgren, I., Hauge, T. E. (1997). Research on teachers and teacher education in Scandinavia: a retrospective view. Scandinavian Journal of Educational Research, 41, 433–458 (eng.)

Education in Sweden, 1997: Data collection, tables (2000). Orebro, Sweden: Statistics Sweden (eng).

Downloads


Переглядів анотації: 313

Опубліковано

2019-03-21

Як цитувати

[1]
N. Kosharna, «ТЕНДЕНЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ШВЕЦІЇ НА РУБЕЖІ ХХ – ХХІ СТОЛІТЬ», OD, вип. 1-2, с. 215–228, Бер 2019.

Номер

Розділ

Компаративістика у сфері освіти