ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФІНАНСИСТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМЕТРИКА»

Автор(и)

  • Oksana Hlushak "Київський університет імені Бориса Грінченка"
  • Dmitry Bodnenko Київський університет імені Бориса Грінченка
  • Svetlana Semenyaka Київський університет імені Бориса Грінченка

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2018.1-2.339

Ключові слова:

інформатизація, інформаційно-комунікаційні технології, інформатична компетентність, майбутні фінансисти

Анотація

У статті розкрито особливості формування інформатичної компетентності майбутніх фахівців з фінансів у процесі навчання економетрики. Визначено компоненти інформатичної компетентності майбутніх фахівців з фінансів. У результаті дослідження визначено, що процес формування інформатичної компетентності майбутніх фахівців з фінансів у процесі навчання економетрики необхідно представити у вигляді моделі, яка складається з таких компонентів: мета, принципи (системності та послідовності, наочності, зв’язку теорії з практикою, пріоритетності гуманістичних цінностей, демократизму та індивідуалізації.), підходи (діяльнісний, компетентнісний, культурологічний, особистісно-орієнтований та системний), засоби (електронний навчальний курс), педагогічні умови, форми, критерії (мотиваційний, змістовий, оцінково-результативний), рівні сформованості (початковий, середній, достатній та високий), результат

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Глушак О.М., Семеняка С.О. Економіко-математичне моделювання - перспективний напрямок прикладної математики. Фізико-математична освіта: науковий журнал. 2017. №1. C. 28-31.

Кадемія М.Ю. Формування професійної компетенції майбутнього фахівця. URL: http://kpi.kharkov.ua/archive/наукова_періодика/elits/2012/32/Формування професійної компетенції майбутнього фахівця.pdf (дата звернення: 27.01.2018)

Лисак О.Б. Формування компетентностей майбутнього фахівця-економіста. URL: http://intkonf.org/lisak-ob-formuvannya-kompetentnostey-maybutnogo-fahivtsya-ekonomista/ (дата звернення: 27.01.2018)

Морзе Н. В. Методика навчання інформатики: навчальний посібник. Київ: Навчальна книга - Богдан, 2003. 254 с.

Пєтухова Л. Є. Інформатичні компетентності майбутнього вчителя початкових класів (в моделі трисуб'єктної дидактики): Навчально–методичний посібник. Херсон: Херсонський державний університет, 2010. 524 с.

References

Hlushak, O. M., Semenjaka, S. O. (2017). Ekonomiko-matematychne modeljuvannja - perspektyvnyj naprjamok prykladnoji matematyky. Fizyko-matematychna osvita [Economic-mathematical modeling is a promising area of applied mathematics. Physical and mathematical education]: naukovyj zhurnal, №1. 28-31 (ukr).

Kademija, M. Ju. (2012). Formuvannja profesijnoji kompetenciji majbutnjogho fakhivcja. Retrieved from [The formation of professional competence of future specialist] http://kpi.kharkov.ua/archive/наукова_періодика/elits/2012/32/Формування професійної компетенції майбутнього фахівця.pdf (ukr).

Lysak, O. B. (2017). Formuvannja kompetentnostej majbutnjogho fakhivcja-ekonomista.[ The formation of competencies of future specialist-economist] Retrieved from http://intkonf.org/lisak-ob-formuvannya-kompetentnostey-maybutnogo-fahivtsya-ekonomista/(ukr).

Morze, N. V. (2003). Metodyka navchannja informatyky.[ Methods of teaching computer science: textbook] Kyiv, Ukraine: Navchaljna knygha – Boghdan (ukr).

Pjetukhova, L. Je. (2010). Informatychni kompetentnosti majbutnjogho vchytelja pochatkovykh klasiv (v modeli trysub'jektnoji dydaktyky) [ Information competence of future teachers of initial classes (in the model of three-subjective didactics)]. Kherson, Ukraine: Khersonsjkyj derzhavnyj universytet (ukr).

Downloads


Переглядів анотації: 363

Опубліковано

2018-03-08

Як цитувати

[1]
O. Hlushak, D. Bodnenko, і S. Semenyaka, «ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФІНАНСИСТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ‘ЕКОНОМЕТРИКА’», OD, с. 325–340, Бер 2018.

Номер

Розділ

Інформатизація освіти