CОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІСТІВ

Автор(и)

  • Tatiana V. Siryk

Ключові слова:

акме-внесок, акмеологія, етапи розвитку, передумови акмеології, сутність вершинності (акме)

Анотація

У статті розглядаються соціально-педагогічні особливості формування професійної компетентності економістів у сучасних умовах, розкрито сутність понять «компетенція» та «компетентність» з погляду різних наук, досліджено стан соціуму сьогодні та визначено характерні риси молодих спеціалістів, які необхідні для сучасних роботодовців. Процеси, що відбуваються в європейській та світовій економіці, та відповідні їм соціально-педагогічні орієнтири в системі вищої освіти зумовлюють формування нових, жорсткіших вимог до професійної компетентності сучасних фахівців та удосконалення процесу їх професійної підготовки.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

качеств, раздражающих работодателя [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://student.rabota.ua/post/2014/09/15/7_extra_bad_qualities.aspx

Адаменко А.М. Социально-психологическое исследование профессиональных компетентностей будущих экономистов-менеджеров, социологов, инженеров-строителей / А.М. Адаменко, М.Г. Шудра. [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://safbd.ru/sites/default/files/safbd-2007-4_117-123.pdf

Вачевський М.В. Теоретико-методичні засади формування у майбутніх маркетологів професійних компетенцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / Мирон Васильович Вачевський ; Інститут педагогіки АПН України. – К., 2008. – 41 с.

Головань М.С. Метод проектів як засіб формування інформатичної компетентності майбутніх економістів / М.С. Головань // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник наукових праць. – Харків, УІПА, 2006. – № 14-15. – с. 234-242.

Гончарова О.М. Теоретико-методичні основи особистісно-орієнтованої системи формування інформатичних компетентностей студентів економічних спеціальностей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія і методика навчання (інформатика)» / Оксана Миколаївна Гончарова ; Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – К., 2007. – 41 с.

Дибкова Л.М. Індивідуальний підхід у формування професійної компетентності майбутніх економістів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / Людмила Миколаївна Дибкова ; АПН України. Інститут вищої освіти. – К., 2006. – 20 с.

Докторович М.О. Професійна компетентність соціального педагога / М.О. Докторович // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. Випуск 15. Частина ІІ. – Глухів: ГНПУім. О.Довженка, 2010. – С. 64-69.

Економічна енциклопедія : У трьох томах. Т.3 / Редкол. : … С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К. : Видавничий центр «Академія», 2002. – 952 с.

Коберник Г. Формування соціальної компетентності учнів загальноосвітньої школи у процесі навчання [Електронний ресурс] / Галина Коберник. – Режим доступу : http://library.udpu.org.ua/library_files/psuh_pedagog_probl_silsk_shkolu/29/visnuk_16.pdf

Мала Т.В. Визначення педагогічних умов формування професійної компетентності майбутніх фахівців з книжкового дизайну у ВНЗ [Електронний ресурс] / Т.В. Мала // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – Режим доступу : http://www.stattionline.org.ua/pedagog/104.html

Новый экономический и юридический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. – М. : Институт новой экономики, 2003. – 1088 с.

Ошибки при трудоустройстве. Результаты опроса [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://student.rabota.ua/post/2014/06/16/rezultaty_oprosa_oshibki_pri_trudoustrojstve.aspx

С какими эмоциями вы идете на работу. Результат опроса [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://student.rabota.ua/post/2014/11/19/work_emotions_rezultat.aspx

Сергієнко Н.Ф. Компетентнісний підхід як засіб розвитку професійної майстерності сучасного вчителя [Електронний ресурс] / Н.Ф. Сергієнко. – Режим доступу : http://www.tme.umo.edu.ua/docs/2/09sertpm.pdf

Уйсімбаєва Н.В. Формування професійної компетентності майбутніх економістів в процесі науково-дослідної роботи у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / Наталія Василівна Уйсімбаєва ; Кіровоградський держ. пед. університет ім. В.Винниченка. – Кіровоград, 2006. – 19 с.

Шапар В.Б. Сучасний тлумачний психологічний словник / В.Б. Шапар. – Х. : Прапор, 2005. – 640 с.

Шехавцова С.О. Компетентнісний підхід як педагогічна умова формування соціокультурної компетентності в майбутніх учителів іноземних мов [Електронний ресурс] / С.О. Шехавцова. – Режим доступу http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN1/r3/07ssouim.pdf

Downloads


Переглядів анотації: 325

Опубліковано

2015-10-13

Як цитувати

[1]
T. V. Siryk, «CОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІСТІВ», OD, вип. 4(12), с. 218–229, Жов 2015.

Номер

Розділ

Загальний розділ