ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ЯК ПЕРЕДУМОВА ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

Svetlana Palamar

Анотація


Процес формування цінностей та ціннісних орієнтацій залежить як від зовнішніх соціальних, так і внутрішніх особистісних чинників. Проаналізовано чинники, що впливають на формування ціннісних орієнтацій майбутніх педагогів. Визначено головні ціннісні орієнтації студентів в умовах формування особистості. Схарактеризовано процес формування духовно-моральних цінностей майбутніх педагогів, оскільки сучасне суспільство потребує всебічно розвинену, високоморальну особистість, фахівця, професійна діяльність якого дасть змогу закладати ціннісні орієнтації у підростаючі покоління.


Ключові слова


цінності; ціннісні орієнтації; майбутні педагоги; професійна підготовка; студенти.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бех І. Д. Виховання особистості : навч.-метод. посіб. : у 2 кн. / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2003. – Кн. 2: Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади. – 344 с.

Паламар, С. П. (2017). Проблема формування духовно-моральних цінностей студентів в умовах освітнього середовища. Освітологічний дискурс, № 3-4 (18-19), с. 221–233.

Musek, J. (2008). Vrednote, kultura in vzgoja. Kultura in umetnost v izobraževanju – popotnica 21. stoletja : predstavitev različnih pogledov o umetnostni in kulturni vzgoji v izobraževanju / [avtorji prispevkov Staša Tome ... [et al.] ; uredili Nada Požar Matijašič in Nataša Bucik]. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2008, 77–88. Prejeto bilo dne 10.07.2018 iz World Wide Web: https://artsdocbox.com/Fine_Art/67063121-Kultura-in-umetnost-v-izobrazevanju-popotnica-21-stoletja.html

Bekh I. D. Vykhovannia osobystosti [Education of the person] / I. D. Bekh. – U 2-kh kn KN. 2-ha: Osobystisno oriientovanyi pidhid: naukovo-praktychni zasady. – K.: Lybid. – 342. (ukr)

Palamar, S. P. (2017). Problema formuvannya duxovno-moral`ny`x cinnostej studentiv v umovax osvitn`ogo seredovy`shha [The problem of formation of spiritual and moral values of students in the educational environment]. Educational Discourse, No. 3-4 (18-19), p. 221-233.(ukr)

Musek, J. (2008). Vrednote, kultura in vzgoja. Kultura in umetnost v izobraževanju – popotnica 21. stoletja : predstavitev različnih pogledov o umetnostni in kulturni vzgoji v izobraževanju / [avtorji prispevkov Staša Tome ... [et al.] ; uredili Nada Požar Matijašič in Nataša Bucik]. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2008, 77–88. Prejeto bilo dne 10.07.2018 iz World Wide Web: https://artsdocbox.com/Fine_Art/67063121-Kultura-in-umetnost-v-izobrazevanju-popotnica-21-stoletja.html (sl)
DOI: https://doi.org/10.28925/2312-5829.2018.3-4.31675

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.