КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ОРІЄНТИР МОДЕРНІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2018.1-2.77621

Ключові слова:

мета освіти, зміст освіти, компетентнісний підхід, компетентність, навчальний предмет, учень

Анотація

У статті проаналізовано процесуальні та змістові аспекти компетентнісного підходу як методологічного орієнтиру модернізації сучасної освіти. Автор обґрунтовує, що компетентнісний підхід спрямований на результати освіти не як суми засвоєної інформації, а як здатності людини діяти в різних ситуаціях. Сформована компетентність учня розглядається як основний якісний показник освітнього результату, отже, це досягнення можна вважати педагогічною метою, що якнайповніше відображає потреби суспільства і особистості. Автор з погляду дидактичних цілей наголошує на необхідності змін у змісті освіти через рівень навчального предмета, навчального матеріалу, через взаємодію вчителя та учня.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бех І. Д. Компетентнісний підхід у сучасній освіті [Текст] / І. Д. Бех // Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технологія. – Київ : Генезис. – 2009. – С. 21–24.

Бібік Н. М. Компетентність у навчанні [Текст] / Н. М. Бібік // Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; гол. ред. В. Г. Кремень. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

Болотов В. А. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе [Текст] / В. А. Болотов, В. В. Сериков // Педагогика. – 2003. – №10. – С. 8–14.

Васьківська Г. О. Формування системи знань про людину в учнів старшої школи: теорія і практика : монографія [Текст] / Г. О. Васьківська. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – 512 с.

Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Практическая психология образования [Текст] / [под ред. И. В. Дубровиной]. – Москва : ТЦ Сфера. – 1997. – 523 с.

Психологический словарь [Текст] / [авт.-сост.: В. Н. Копорулина, М. Н. Смирнова, Н. О. Гордеева]. – 3-е изд., доп. и перераб. – Ростов на Дону : Феникс, 2004. – 640 с.

Философский энциклопедический словар [Текст] / [гл. ред. Л. Ф. Ильичев]. – Москва : Сов. энциклопедия, 1983. – 839 с.

Elkind D. School and Family in the Postmodern World [Text] / D. Elkind. – Journ. – Phi Delta Kappah Sept. – 1995. – P. 8–14.

Hutmacher W. Key Competencies in Europe [Text] / Walo Hutmacher // Report DECS/SE/Sec-(96)-43 of tht Symposium «A Secondary Education for Europe Project». – Berne, Switzerland, 27–30 March, 1996. – Strasbourg : Council for Cultural Cooperation, 1997. – 72 р.

Vaskivska H. Didactic aspects of upper secondary and university education fundamentalization [Text] / Halyna Vaskivska // Science and Education, 2017, Issue 5. P. 46–50. DOI: https://doi.org/10.24195/2414-4665-2017-5-9.

REFERENCES

Beh I. D. (2009). Konpetentnisnyi pidhid u suchasnii osviti [Competency approach in modern education]. Pedahohika vishchoi shkoly: metodolohiia, teotiia, tehnolohiia]. – Kyiv : Henezys, 21–24. (ukr).

Bibik N. M. (2008). Konpetentnist u navchanni [Competence in learning]. Enciklopediia osvity. – Kyiv : Yurinkom Inter, 1040. (ukr).

Bolotov V. А., Serikov V. V. (2003) Konpetentnostnaia model: ot ilei k obrazovatelnoi programme [Competent model: from the idea to the educational program]. Redagogika, 10, 8–14. (rus).

Vaskivska H. O. (2012) Formuvahhia systemy znan pro liudynu v uchniv stsrshoii shkoly : teotiia i praktyka [Formation of knowledge system about a human in upper secondary school pupils: theory and practice]. – Kyiv : Vyd-vo NPU imeni M. P. Drahomanova, 512. (ukr).

Zakon Ukrainy «Pro osvitu» (2016) [Law of Ukraine «On Education»]. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (ukr).

Prakticheskaia psikhologia obrazovania (1997). [Practical psychology of education]. – Moskva : TTs Sfera, 523. (rus).

Psikhologicheskii slovar (2004) [Psychological dictionary] – Rostov na Donu : Feniks, 640. (rus).

Filosofskii entsiklopedicheskii slovar (1983). [Philosophical Encyclopedic Dictionary]. – Moskva : Sov. entsiklopedia, 839. (rus).

Elkind D. (1995). School and Family in the Postmodern World. Phi Delta Kappah Sept, 8–14. (eng).

Hutmacher W. (1996). Key Competencies in Europe. Report DECS/SE/Sec-(96)-43 of tht Symposium «A Secondary Education for Europe Project». – Berne, Switzerland, 27–30 March, 1996. – Strasbourg : Council for Cultural Cooperation, 72. (eng).

Vaskivska H. (2017). Didactic aspects of upper secondary and university education fundamentalization. Science and Education, 5, 46–50. DOI: https://doi.org/10.24195/2414-4665-2017-5-9. (eng).

Downloads


Переглядів анотації: 555

Опубліковано

2018-03-08

Як цитувати

[1]
«КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ОРІЄНТИР МОДЕРНІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ», OD, с. 267–278, Бер 2018.

Номер

Розділ

Компетентнісний підхід в освіті