ОСВІТНІЙ РУХ У ТАБОРІ ПОЛОНЕНИХ ВОЯКІВ-УКРАЇНЦІВ ФРАЙШТАДТ, АВСТРО-УГОРЩИНА, 1915-1917 РР.

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2022.23

Ключові слова:

полонені українці, табір Фрайштадт, школа, виклади, Просвітній відділ, Австро-Угорщина

Анотація

У статті розкрито особливості розгортання освітнього руху в таборі полонених вояків-українців Фрайштадт (Австро-Угорщина) у 1915-1917 рр. Було встановлено, що попри усі початкові складнощі (через протидію чорносотенців) завдяки системній роботі членів Просвітнього відділу, просвітньої секції СПГ, товариства «Просвіта» ім. М. Драгоманова протягом 1915-1917 рр. стало можливим організувати викладання доволі широкого спектру навчальних курсів та шкіл грамоти (для неписьменних).
Визначальну роль в організації освітнього життя спочатку відігравав Просвітній відділ СВУ, у складі якого входили українські громадські діячі, освітяни, кооператори з університетською або гімназійною освітою, які мали вироблений національний світогляд. Їх зусиллями у складі української таборової організації у Фрайштадті з числа полонених були створені відповідні структури (просвітня секція і товариство «Просвіта»), які з часом перебрали на себе основний тягар ведення просвітницької роботи.
Її зміст суттєво різнився – якщо спочатку наголос робився на загальноосвітніх курсах (аби не викликати у полонених закидів у «політиці»), то вже за рік освітні інституції дедалі більше уваги приділяли насамперед українознавчим предметам (історія України, українська мова та історія української літератури). Разом з тим велика кількість учбових годин відводилася на ліквідацію неписьменності серед полонених.
Для значної полонених освіта ставала сенсом їх таборового життя, а разом з тим відбувалося їх національне освідомлення, коли вони – інколи навіть непомітно для себе – починали перейматися проблемами самоствердження України у політичному відношенні та ставали адептами її незалежності. Таким чином, з одного боку, просвітні організації цілеспрямовано готували полонених до майбутнього цивільного життя на Батьківщині, а з іншого – виховували з них свідомих й відданих громадян вільної України.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ігор Срібняк, Київський університет імені Бориса Грінченка, м.Київ, Україна

Доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії Історико-філософського факультету

Посилання

Голубець М. (1979). Усвідомлення полонених у таборі Фрайштадт творами українських письменників Союз визволення України у Відні (1914-1918). Нью-Йорк. С. 9–12.

Даниленко В., Добржанський В. Культурно-просвітня праця професора Степана Смаль-Стоцького у таборі Фрайштадт // Українська преса за межами України. К., 1996. С.36–42.

Даниленко К. (1979). Розвій суспільно-національної думки в таборі Фрайштадт Союз визволення України у Відні (1914–1918). Нью-Йорк. С. 13–31.

Дубрівний, П. (1979). Культурно-просвітня робота в таборі Фрайштадт Союз визволення України у Відні (1914–1918). Нью-Йорк. С. 99–156.

Дубрівний П. (1968). Союз визволення України в 1914–1918 рр. Наукові записки Українського технічно-господарського інституту. Мюнхен. Т.ХV (XVІІ). С. 76–89.

Кривошеєва Л.М. (2009). Національно-просвітня діяльність Союзу визволення України в таборах військовополонених українців (1914-1918 рр.). Дис. канд. іст. наук за спец. 07.00.01 – Історія України. Запоріжжя. 242 с.

Малець О. (2014). Культурно-просвітницька діяльність Союзу визволення України у роки Першої світової війни Воєнна історія України. Галичина та Закарпаття: науковий збірник. Матеріали Всеукраїнської наукової військово-історичної заочної конференції, 5–6 червня 2014 р. Ужгород. С. 160-181.

Малець Н. (2014). Літературно-просвітницька діяльність Союзу визволення України у роки Першої світової війни Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. Вип.19. С. 53–56.

Малець Н. (2015). Викладання української мови та літератури як культурно-просвітня робота в таборі Фрайштадт (січень 1915 – травень 1918 рр.) Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. Ужгород. Вип. 20. С. 55–58.

Молдован Я. (2009). Участь Андрія Жука в українському національно-визвольному русі під час Першої світової війни Пам’ятки: археологічний щорічник. Київ. Т. 10. С. 68-76.

Назарук Ю. С. (2005). Організаційно-політична діяльність Олександра Скорописа-Йолтуховського серед полонених українців у Німеччині та Австро-Угорщині (1914–1917 рр.) Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень. Київ. Вип. 26. С. 126–132.

На сторожі академічної доброчесності (викладачі кафедри всесвітньої історії КУБГ у боротьбі з плагіатом у ЗВО України). Таблиця співставлень (https://iff.kubg.edu.ua/pro-fakultet/kafedry/2016-06-15-08-19-34/anoncy/1256-na-storozhi-akademichnoi-dobrochesnosti-vykladachi-kafedry-vsesvitnoi-istorii-kubh-u-borotbi-z-plahiatom-u-zvo-ukrainy.html).

Палієнко М. & Срібняк І. (2021). Книжковий рух у таборі полонених українців Фрайштадт (Австро-Угорщина), 1915–1918 рр. Рукописна та книжкова спадщина України: археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. Київ. Вип. 27. С. 181–192.

Патер, І. (1998). Галичина і галичани у діяльності Союзу визволення України Збірник праць на пошану Л. І. Крушельницької. Львів. С. 153–169.

Сімович В. (1979). Початки національно-просвітньої праці серед полонених українців у таборі Фрайштадт Союз визволення України у Відні (1914–1918). Нью-Йорк. С.83–94.

Срібняк І. (1999). Полонені українці в Австро-Угорщині та Німеччині (1914–1920 рр.). Київ. С. 41-71.

Срібняк І. (2007). Українська громада табору Фрайштадт і державотворчі процеси в Україні 1917–1918 рр. Україна в революційних процесах перших десятиліть ХХ ст. Збірник ІПіЕНД ім. І.Ф.Куроса НАН України. Київ. С. 310–319.

Срібняк І. (2020). Громада полонених українців табору Фрайштадт, Австро-Угорщина, на завершальному етапі свого існування (кінець 1917 – 1918 рр.) Емінак. Київ-Миколаїв. № 4 (32). С. 162–163.

Срібняк І. (2019). «Голодна маса стає чим раз більше апатичною, байдужою до всього…»: життя та повсякдення полонених вояків-українців у таборі Фрайштадт, Австро-Угорщина (зима–літо 1917 р.) Емінак. Київ-Миколаїв. № 4(28). С. 56–70.

Срібняк І. (2020). Громада полонених українців табору Фрайштадт, Австро-Угорщина, на завершальному етапі свого існування (кінець 1917 – 1918 рр.) Емінак. Київ-Миколаїв. № 4 (32). С. 160–181.

Труба Р. (2013). Діяльність Омеляна Терлецького у таборах для військовополонених українців у Німеччині 1916-1919 рр. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / голов. ред. І. Зуляк. Тернопіль, Вип. 1 (у 2 ч.). Ч. 2. С. 96–102.

ЦДАВО України (ЦДАВОУа), ф.4404, оп.1, спр.15.

ЦДАВО України (ЦДАВОУb), ф.4405, оп.1, спр.55.

ЦДАВО України (ЦДАВОУc), ф.4405, оп.1, спр.60.

ЦДАВО України (ЦДАВОУd), ф.4405, оп.1, спр.54.

ЦДАВО України (ЦДАВОУe), ф.4404, оп.1, спр.6.

ЦДАВО України (ЦДАВОУf), ф.4404, оп.1, спр.224.

Fellner, F. (1989). Die Stadt in der Stadt. Das Kriegsgefangenenlager in Freistadt 1914–1918 Oberösterreіchische Heimatblätter. Linz. Jahrgang 43. Heft 1. S. 3–32.

Library and Archіves Canada (LaAC). The Andry Zhuk Collectіon, (Бібліотека і архів Канади, особистий фонд А.Жука). MG30. C167. Vol.15. Fіle 4.

Library and Archіves Canada (LaAC). The Andry Zhuk Collectіon, (Бібліотека і архів Канади, особистий фонд А.Жука). MG30. C167. Vol.15. Fіle 14.

Rappersberger, P. (1988). Das Kriegsgefangenenlager Freistadt 1914-1918, Diplomarbeit Universität Wien. 101 s.

Sribnjak, I. (2002). Ukraіnіsche Gefangene іn Lagern Österreіch-Ungarns während des Ersten Weltkrіeges Österreіchіsch-Ukraіnіsche Rundschau. Wіen. № 14(43). S. 20–23.

Holubetsʹ, M. (1979). Usvidomlennya polonenykh u tabori Frayshtadt tvoramy ukrayinsʹkykh pysʹmennykiv Soyuz vyzvolennya Ukrayiny u EFERENCESVidni (1914-1918). Nʹyu-York. S. 9–12.

Danylenko, V. & Dobrzhansʹkyy, V. (1996). Kulʹturno-prosvitnya pratsya profesora Stepana Smalʹ-Stotsʹkoho u tabori Frayshtadt // Ukrayinsʹka presa za mezhamy Ukrayiny. Kyiv. S.36–42 .

Danylenko, K. (1979). Rozviy suspilʹno-natsionalʹnoyi dumky v tabori Frayshtadt Soyuz vyzvolennya Ukrayiny u Vidni (1914–1918). Nʹyu-York. S. 13–31.

Dubrivnyy, P. (1979). Kulʹturno-prosvitnya robota v tabori Frayshtadt Soyuz vyzvolennya Ukrayiny u Vidni (1914–1918). Nʹyu-York. S. 99–156.

Dubrivnyy, P. (1968). Soyuz vyzvolennya Ukrayiny v 1914-1918 rr. Naukovi zapysky Ukrayinsʹkoho tekhnichno-hospodarsʹkoho instytutu. Myunkhen. T.KHV (XVII). S. 76–89.

Kryvosheyeva, L.M. (2009). Natsionalʹno-prosvitnya diyalʹnistʹ Soyuzu vyzvolennya Ukrayiny v taborakh viysʹkovopolonenykh ukrayintsiv (1914–1918 rr.). Dys. kand. ist. nauk za spets. 07.00.01 – Istoriya Ukrayiny. Zaporizhzhya. 242 s.

Maletsʹ, O. (2014). Kulʹturno-prosvitnytsʹka diyalʹnistʹ Soyuzu vyzvolennya Ukrayiny u roky Pershoyi svitovoyi viyny Voyenna istoriya Ukrayiny. Halychyna ta Zakarpattya: naukovyy zbirnyk. Materialy Vseukrayinsʹkoyi naukovoyi viysʹkovo-istorychnoyi zaochnoyi konferentsiyi, 5-6 chervnya 2014 r. Uzhhorod. S. 160–181.

Maletsʹ, N. (2014). Literaturno-prosvitnytsʹka diyalʹnistʹ Soyuzu vyzvolennya Ukrayiny u roky Pershoyi svitovoyi viyny Suchasni problemy movoznavstva ta literaturoznavstva. Vyp.19. S. 53–56.

Maletsʹ, N. (2015). Vykladannya ukrayinsʹkoyi movy ta literatury yak kulʹturno-prosvitnya robota v tabori Frayshtadt (sichenʹ 1915 – travenʹ 1918 rr.) Suchasni problemy movoznavstva ta literaturoznavstva. Uzhhorod. Vyp. 20. S. 55–58.

Moldovan, YA. (2009). Uchastʹ Andriya Zhuka v ukrayinsʹkomu natsionalʹno-vyzvolʹnomu rusi pid chas Pershoyi svitovoyi viyny Pamʺyatky: arkheolohichnyy shchorichnyk. Kyiv. T. 10. S. 68–76.

Nazaruk, Yu. S. (2005). Orhanizatsiyno-politychna diyalʹnistʹ Oleksandra Skoropysa-Yoltukhovsʹkoho sered polonenykh ukrayintsiv u Nimechchyni ta Avstro-Uhorshchyni (1914–1917 rr.) Naukovi zapysky Instytutu politychnykh i etnonatsionalʹnykh doslidzhenʹ. Kyiv. Vyp. 26. S. 126–132.

Na storozhi akademichnoyi dobrochesnosti (vykladachi kafedry vsesvitnʹoyi istoriyi KUBH u borotʹbi z plahiatom u ZVO Ukrayiny). Tablytsya spivstavlenʹ (https://iff.kubg.edu.ua/pro-fakultet/kafedry/2016-06-15-08-19-34/anoncy/1256-na-storozhi-akademichnoi-dobrochesnosti-vykladachi-kafedry-vsesvitnoi-istorii-kubh-u-borotbi-z-plahiatom-u-zvo-ukrainy.html).

Paliyenko, M. & Sribnyak, I. (2021). Knyzhkovyy rukh u tabori polonenykh ukrayintsiv Frayshtadt (Avstro-Uhorshchyna), 1915–1918 rr. Rukopysna ta knyzhkova spadshchyna Ukrayiny: arkheohrafichni doslidzhennya unikalʹnykh arkhivnykh ta bibliotechnykh fondiv. Kyiv. Vyp. 27. S. 181–192.

Pater, I. (1998). Halychyna i halychany u diyalʹnosti Soyuzu vyzvolennya Ukrayiny Zbirnyk pratsʹ na poshanu L.I.Krushelʹnytsʹkoyi. Lʹviv. S. 153–169.

Simovych, V. (1979). Pochatky natsionalʹno-prosvitnʹoyi pratsi sered polonenykh ukrayintsiv u tabori Frayshtadt Soyuz vyzvolennya Ukrayiny u Vidni (1914–1918). Nʹyu-York. S.83–94.

Sribnyak, I. (1999). Poloneni ukrayintsi v Avstro-Uhorshchyni ta Nimechchyni (1914-1920 rr.). Kyiv. S. 41–71.

Sribnyak, I. (2007). Ukrayinsʹka hromada taboru Frayshtadt i derzhavotvorchi protsesy v Ukrayini 1917–1918 rr. Ukrayina v revolyutsiynykh protsesakh pershykh desyatylitʹ KHKH st. Zbirnyk IPiEND im. I.F.Kurosa NAN Ukrayiny. Kyiv. S. 310–319.

Sribnyak, I. (2020). Hromada polonenykh ukrayintsiv taboru Frayshtadt, Avstro-Uhorshchyna, na zavershalʹnomu etapi svoho isnuvannya (kinetsʹ 1917 – 1918 rr.) Eminak. Kyiv-Mykolayiv. № 4 (32). S. 162–163.

Sribnyak, I. (2019). «Holodna masa staye chym raz bilʹshe apatychnoyu, bayduzhoyu do vsʹoho…»: zhyttya ta povsyakdennya polonenykh voyakiv-ukrayintsiv u tabori Frayshtadt, Avstro-Uhorshchyna (zyma-lito 1917 r.) Eminak. Kyiv-Mykolayiv. № 4(28). S. 56–70.

Sribnyak, I. (2020). Hromada polonenykh ukrayintsiv taboru Frayshtadt, Avstro-Uhorshchyna, na zavershalʹnomu etapi svoho isnuvannya (kinetsʹ 1917 – 1918 rr.) Eminak. Kyiv-Mykolayiv. № 4 (32). S. 160–181.

Truba, R. (2013). Diyalʹnistʹ Omelyana Terletsʹkoho u taborakh dlya viysʹkovopolonenykh ukrayintsiv u Nimechchyni 1916–1919 rr. Naukovi zapysky Ternopilʹsʹkoho natsionalʹnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatyuka. Ser. Istoriya / holov. red. I. Zulyak. Ternopilʹ, Vyp. 1 (u 2 ch.). CH. 2. S. 96–102.

СDAVOa Ukrainy, f.4404, оp.1, spr.15.

СDAVOb Ukrainy, f.4405, оp.1, spr.55.

СDAVOc Ukrainy, f.4405, оp.1, spr.60.

СDAVOd Ukrainy, f.4405, оp.1, spr.54.

СDAVOe Ukrainy, f.4404, оp.1, spr.6.

СDAVOf Ukrainy, f.4404, оp.1, spr.224.

Fellner, F. (1989). Die Stadt in der Stadt. Das Kriegsgefangenenlager in Freistadt 1914-1918 Oberösterreіchische Heimatblätter. Linz. Jahrgang 43. Heft 1. S. 3–32.

Library and Archіves Canada (LaAC). The Andry Zhuk Collectіon, (Бібліотека і архів Канади, особистий фонд А.Жука). MG30. C167. Vol.15. Fіle 4.

Library and Archіves Canada (LaAC). The Andry Zhuk Collectіon, (Бібліотека і архів Канади, особистий фонд А.Жука). MG30. C167. Vol.15. Fіle 14.

Rappersberger, P. (1988). Das Kriegsgefangenenlager Freistadt 1914-1918, Diplomarbeit Universität Wien. 101 s.

Sribnjak, I. (2002). Ukraіnіsche Gefangene іn Lagern Österreіch-Ungarns während des Ersten Weltkrіeges Österreіchіsch-Ukraіnіsche Rundschau. Wіen. № 14(43). S. 20–23.

Downloads


Переглядів анотації: 157

Опубліковано

2022-07-04

Як цитувати

[1]
І. Срібняк, « 1915-1917 РР»., OD, вип. 37, вип. 2, с. 29–54, Лип 2022.

Номер

Розділ

Історія та філософія освіти

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають