ОРГАНІЗАЦІЯ ГЕНЕРАЛЬНИМ ШТАБОМ АРМІЇ УНР ОСВІТНЬОЇ РОБОТИ В ТАБОРАХ ІНТЕРНОВАНИХ ВОЯКІВ-УКРАЇНЦІВ У ПОЛЬЩІ, 1921 Р.

Автор(и)

  • Ігор Срібняк Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Тимошенка 13б, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-9750-4958

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2022.11

Ключові слова:

інтерновані вояки-українці, табір, освіта, школа, Генеральний штаб, Армія УНР, Польща

Анотація

В статті висвітлено специфіку діяльності культурно-освітнього відділу (управи) Генерального штабу Армії УНР, заходами співробітників якого було розроблено нормативно-інструктивні документи, що дозволили належним чином організувати роботу дивізійних (таборових) культурно-освітніх відділів. Встановлено, що організація проведення загальної освіти інтернованих вояків Армії УНР у таборах весь час була позначена величезними труднощами, наслідком чого робота більшості таборових освітніх курсів та шкіл була неритмічною, але давала свої позитивні взнаки. Дуже важливим було й те, що загальноосвітня робота в таборах поєднувалась з комплексом заходів, покликаним зміцнити підвалини свідомого розуміння вояцтвом державницьких потреб та послідовного відстоювання національних – для чого у всіх частинах Армії УНР були організовані курси українознавства.
Одним з найголовніших здобутків освітньої роботи стала ліквідація (протягом 1921 р.) неграмотності серед козацтва Армії УНР, що було досягнуто завдяки повсякденним зусиллям старшин-організаторів у таборах.
До активізації просвітньої роботи в таборах причинились й члени громадських організацій інтернованих (студентські і старшинські громади), які вважали проведення такої роботи своїм патріотичним обов’язком. Разом з тим слід відзначити, що успіхові освітньої роботи в таборах найбільше причинилась американська харитативна організація YМСА, яка щедро спонсорувала переважну більшість освітніх потреб таборян. Ці внески у значній мірі уможливили роботу різних таборових освітніх осередків, що дозволяло інтернованим наповнити своє таборове існування конструктивним змістом та адаптувати себе до складних умов перебування в еміграції.
Найголовнішим було те, що це створювало для таборян сприятливі можливості для продовження у подальшому своєї освіти, а також полегшувало їм опанування однією чи кількома цивільними спеціальностями – а відтак й процес працевлаштування після ліквідації таборів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Колянчук О. (2000). Українська військова еміграція у Польщі 1920-1939 рр. Львів, 2000. 276 с.

Павленко М. І. (1999). Українські військовополонені й інтерновані у таборах Польщі, Чехословаччини та Румунії: ставлення влади і умови перебування (1919-1924 рр.). К., 1999. С.80-174.

Руккас А. О. (2013). «Разом з польським військом»: Армія Української Народної Республіки 1920 р. (структура, організація, чисельність, уніформа). Ніжин, 2013. 480 c.

Срібняк І. (1997а). Обеззброєна, але нескорена: Інтернована Армія УНР у таборах Польщі й Румунії (1921-1924 рр.). Київ-Філядельфія. 187 с.

Срібняк І. (1997b). Культурно-освітня робота в Армії УНР у 1921-1923 рр. Бібліотека «Вістей Комбатанта». Ч.6. Торонто-Нью-Йорк. 16 с.

Срібняк І. (2017а). Умови перебування та культурно-освітня діяльність інтернованих вояків-українців у таборі Ланцут, Польща (січень-серпень 1921 р.) у світлі архівних документів Вісник Черкаського університету. Серія: «Історичні науки». Черкаси. № 3. С. 63-72.

Срібняк І. (2017b). Табір інтернованих Військ УНР у Щипіорно (1922-1923 рр.): гуманітарно-просвітня складова діяльності українського вояцтва Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917-1921 рр.): Матеріали Міжнародної наукової конференції (м. Київ, 1-2 червня 2017 р.) / Упоряд. В. Верстюк (відп. ред.), В. Скальський та ін. Київ-Чернігів. С. 381-396.

Срібняк І. (2017с). «Почуття великого обов’язку, покладеному на Генеральний штаб Батьківщиною…»: заснування та діяльність Академічних курсів штабних старшин у таборі Каліш (Польща) у 1921-1924 рр. Nad Wіsłą і Dnіeprem. Polska і Ukraіna w przestrzenі europejskiej – przeszłość і teraźnіejszość. Zbiór prac naukowych dedykowanych profesorowie Emilianowi Wiszce (1940-2014). Toruń-Kijów: Consortium scientifico-éducatif international Lucien Febvre. T. 1. S. 24-32.

Срібняк І. (2018). Генеральний штаб армії УНР (специфіка діяльності в умовах інтернування у таборах Польщі, 1921-1924 рр.) ScienceRise: Scientific Journal. Vol. 8(49). S. 10-13.

Срібняк І. (2020a). Діяльність освітніх закладів у таборі інтернованих вояків Армії УНР Каліш (1921-1924 рр.) Facta Simonidis. Zamość, № 1 (13). S. 143-161.

Срібняк І. (2020b). Військово-фахова та загальна освіта інтернованого вояцтва Армії УНР в таборі Стшалково, Польща (серпень 1921 – 1922 рр.): особливості проведення Європейські історичні студії. К. № 16. С. 155-169.

ЦДАВО України (ЦДАВОУа), ф.4465, оп.1, спр.370.

ЦДАВО України (ЦДАВОУb), ф.4465, оп.1, спр.335.

ЦДАВО України (ЦДАВОУc), ф.1078, оп.2, спр.197.

ЦДАВО України (ЦДАВОУd), ф.1078, оп.2, спр.196.

ЦДАВО України (ЦДАВОУe), ф.1078, оп.2, спр.308.

ЦДАВО України (ЦДАВОУf), ф.1078, оп.4, спр.6.

Karpus, Z. (1997). Jeńcy і іnternowanі rosyjscy і ukraіńscy na terenіe Polskі w latach 1918-1924. Toruń. 209 s.

Kolyanchuk O. (2000). Ukrayinsʹka viysʹkova emihratsiya u Polʹshchi 1920-1939 rr. Lʹviv, 2000. 276 s.

Pavlenko M. I. (1999). Ukrayinsʹki viysʹkovopoloneni y internovani u taborakh Polʹshchi, Chekhoslovachchyny ta Rumuniyi: stavlennya vlady i umovy perebuvannya (1919-1924 rr.). K., 1999. S.80-174.

Rukkas A.O. (2013). «Razom z polʹsʹkym viysʹkom»: Armiya Ukrayinsʹkoyi Narodnoyi Respubliky 1920 r. (struktura, orhanizatsiya, chyselʹnistʹ, uniforma). Nizhyn, 2013. 480 s.

Sribnyak I. (1997a). Obezzbroyena, ale neskorena: Internovana Armiya UNR u taborakh Polʹshchi y Rumuniyi (1921-1924 rr.). Kyiv-Filyadelʹfiya. 187 s.

Sribnyak I. (1997b). Kulʹturno-osvitnya robota v Armiyi UNR u 1921-1923 rr. Biblioteka «Vistey Kombatanta». № 6. Toronto-Nʹyu-York. 16 s.

Sribnyak I. (2017a). Umovy perebuvannya ta kulʹturno-osvitnya diyalʹnistʹ internovanykh voyakiv-ukrayintsiv u tabori Lantsut, Polʹshcha (sichenʹ-serpenʹ 1921 r.) u svitli arkhivnykh dokumentiv Visnyk Cherkasʹkoho universytetu. Seriya: «Istorychni nauky». Cherkasy. № 3. S. 63-72.

Sribnyak I. (2017b). Tabir internovanykh Viysʹk UNR u Shchypiorno (1922-1923 rr.): humanitarno-prosvitnya skladova diyalʹnosti ukrayinsʹkoho voyatstva Revolyutsiya, derzhavnistʹ, natsiya: Ukrayina na shlyakhu samostverdzhennya (1917-1921 rr.): Materialy Mizhnarodnoyi naukovoyi konferentsiyi (m. Kyyiv, 1-2 chervnya 2017 r.) / Uporyad. V.Verstyuk (vidp. red.), V.Skalʹsʹkyy ta in. Kyiv-Chernihiv. S. 381-396.

Sribnyak I. (2017s). «Pochuttya velykoho obovʺyazku, pokladenomu na Heneralʹnyy shtab Batʹkivshchynoyu…»: zasnuvannya ta diyalʹnistʹ Akademichnykh kursiv shtabnykh starshyn u tabori Kalish (Polʹshcha) u 1921-1924 rr. Nad Wisłą i Dnieprem. Polska i Ukraina w przestrzeni europejskiej – przeszłość i teraźniejszość. Zbiór prac naukowych dedykowanych profesorowie Emilianowi Wiszce (1940-2014). Toruń-Kijów: Consortium scientifico-éducatif international Lucien Febvre. T. 1. S.24-32.

Sribnyak I. (2018). Heneralʹnyy shtab armiyi UNR (spetsyfika diyalʹnosti v umovakh internuvannya u taborakh Polʹshchi, 1921-1924 rr.) ScienceRise: Scientific Journal. Vol. 8(49). S. 10-13.

Sribnyak I. (2020a). Diyalʹnistʹ osvitnikh zakladiv u tabori internovanykh voyakiv Armiyi UNR Kalish (1921-1924 rr.) Facta Simonidis. Zamość, № 1 (13). S.143-161.

Sribnyak I. (2020b). Viysʹkovo-fakhova ta zahalʹna osvita internovanoho voyatstva Armiyi UNR v tabori Stshalkovo, Polʹshcha (serpenʹ 1921 – 1922 rr.): osoblyvosti provedennya Yevropeysʹki istorychni studiyi. K. № 16. S.155-169.

СDAVOa Ukrainy, f.4465, оp.1, spr.370.

СDAVOb Ukrainy, f.4465, оp.1, spr.335.

СDAVOc Ukrainy, f.1078, оp.2, spr.197.

СDAVOd Ukrainy, f.1078, оp.2, spr.196.

СDAVOe Ukrainy, f.1078, оp.2, spr.308.

СDAVOf Ukrainy, f.1078, оp.4, spr.6.

Karpus, Z. (1997). Jeńcy і іnternowanі rosyjscy і ukraіńscy na terenіe Polskі w latach 1918-1924. Toruń. 209 s.

Downloads


Переглядів анотації: 197

Опубліковано

2022-04-04

Як цитувати

[1]
І. Срібняк, « 1921 Р»., OD, вип. 36, вип. 1, с. 1–18, Квіт 2022.

Номер

Розділ

Історія та філософія освіти

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають