ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ МЕНЕДЖМЕНТУ ДО ДІЯЛЬНОСТІ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2022.29

Ключові слова:

акмеологічна комптентність, акмеологічні інваріанти, акмефʼючеринг, екстремальні умови, керівник закладу освіти, менеджер освіти, професійна компетентність, соціальний оптимізм, трагічна модель

Анотація

Професійна підготовка майбутніх менеджерів у галузі освіти передбачає формування їх готовності до діяльності в екстремальних умовах.
Основним результатом підготовки майбутніх керівників освітніх закладів (менеджерів освіти) у магістратурі є сформованість їх професійної компетентності. Вона виявляється в загальній здатності та готовності до управлінської діяльності (особливо в екстремальних умовах). Найважливішим показником високого рівня професіоналізму управлінських кадрів є акмеологічна компетентність.
В екстремальних умовах дуже важливим фактором є притаманність кожному менеджеру (керівнику закладу освіти) загальних і спеціальних акмеологічних інваріантів (управлінської рефлексії, відповідальності, емпатійності, професійного оптимізму). Професійний оптимізм, як акмеологічна інваріанта, згодом трансформується у суспільний соціальний оптимізм.
Розглянуто особливості підготовки магістрів менеджменту для освітньої галузі. Опановуючи освітні компоненти магістранти використовують набуті знання для здійснення акмефʼючерингу – дієвого інструменту самопрогнозування на майбутнє. Це є особливо важливим в сучасних екстремальних умовах. Майбутні менеджери освіти розробляють авторські програми особистісно-професійного саморозвитку та самовдосконалення. При цьому вони спираються не лише на вершинні моделі саморозвитку, але й на моделі низинного саморозвитку (трагічну та анастрофічну). За цими моделями підкреслюється важливість врахування точок кризи та катарсису. Цей процес сповнений індивідуальним оптимізмом, який складає підставу соціального оптимізму.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Афонін Е., Мартинов А. Українське диво: від депресії до соціального оптимізму.

Київ : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2019. 296 c. (Серія «Відкрита дослідницька концепція». Вип. 18).

Берека В.Є. Формування компетентності майбутнього менеджера освіти як провідне завдання сучасної освітньої політики. Вісник післядипломної освіти. Випуск 6(35) «Серія «Педагогічні науки». 2018. С. 37-50.

Вишпольська В.Ф. Зміст та структура професійної компетентності фахівця з міжнародних економічних відносин. Вісник Запорізького національного університету. № 1. 2008. С. 57-61.

Гладкова В.М. Професійне самовдосконалення менеджерів вищих навчальних закладів: акмеологічні основи: Монографія. Київ: Освіта України, 2013. 350 с. С. 108-109.

Гладкова В.М. Акмеологічна компетентність менеджера-лідера освітнього закладу. 2017. URL: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24033/1/Gladkova_F.pdf (дата звернення 10.05.2022 р.)

Гора В. А. Особливості системи професійної підготовки курсантів у вищих навчальних закладах Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Pedagogy and Psychology, I (7), Issue: 14, 2013. C. 107 – 111.

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / під заг. ред. О.В Овчарук. К.: «К.І.С.», 2004. 112 с.

Лещенко М. П., Свєтлорусова А.В. Професійна підготовка магістрів управління навчальним закладом: історико-педагогічний дискурс. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб.наук. пр. / ред. Л. Л. Товажнянський, О. Г. Романовський. Харків : НТУ «ХПІ», 2010. Вип. 27 (31) : V Кримські педагогічні читання «Педагогіка вищої школи 21-го століття та формування національної гуманітарно-технічної еліти» : в 3 ч. Ч. 1. С. 75-82.

Олексін Ю.П., Цінівський І.О. Специфіка підготовки менеджерів освіти в Україні.URL: https://www.sworld.com.ua/konferua14/3.pdf (дата звернення 06.05.2022р.)

Павелко I. I. (2016). Модель професійно-психологічної готовності до діяльності в екстремальних умовах військових розвідників та підрозділів спеціального призначення. Військово-технічний збірник, (14), 146–152. URL: http://vtz.asv.gov.ua/article/view/153837 (дата звернення 06.05.2022р.). DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.14.2016.146-152.

Полуяктова О.В. Підготовка менеджерів та практиків управління. Глобальні та національні проблеми економіки. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. Випуск 21. 2018. С. 39-43.

Khurtenko O., Shuldyk A., Zubal M., Raytarovska I., Senyk A. & Bereziak K. Developing Students’ Psychological Readiness to Make Decisions in Extreme Coaching Situations. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience. 2021. 12(1), С. 88 – 103. (стаття в Scopus) URL: https://lumenpublishing.com/journals/index.php/brain/article/view/3647 DOI: https://doi.org/10.18662/brain/12.1/172

Afonin, E., Marty`nov A. (2019) Ukrayins`ke dy`vo: vid depresiyi do social`nogo opty`mizmu. [Ukrainian miracle: from depression to social optimism] Ky`yiv : Vy`davny`chy`j dim «Ky`yevo-Mogy`lyans`ka akademiya».

Bereka, V.Ye. (2018) Formuvannya kompetentnosti majbutn`ogo menedzhera osvity` yak providne zavdannya suchasnoyi osvitn`oyi polity`ky`. [Formation of competence of the future manager of education as leading tasks of modern educational policy] Visny`k pislyady`plomnoyi osvity`. Vy`pusk 6(35) «Seriya «Pedagogichni nauky`».

Vy`shpol`s`ka, V.F. (2008) Zmist ta struktura profesijnoyi kompetentnosti faxivcya z mizhnarodny`x ekonomichny`x vidnosy`n. [Content and structure of professional competence of a specialist in international economic relations]Visny`k Zaporiz`kogo nacional`nogo universy`tetu.

Gladkova, V.M. (2013) Profesijne samovdoskonalennya menedzheriv vy`shhy`x navchal`ny`x zakladiv: akmeologichni osnovy`: [Professional self-improvement of higher education managers institutions: acmeological foundations]Monografiya. Ky`yiv: Osvita Ukrayiny`.

Gladkova V.M. (2017) Akmeologichna kompetentnist` menedzhera-lidera osvitn`ogo zakladu. [Acmeological competence of the manager-leader of the educational institution]URL: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24033/1/Gladkova_F.pdf (data zvernennya 10.05.2022 r.)

Hora V. A. (2013) Osoblyvosti systemy profesiinoi pidhotovky kursantiv u vyshchykh navchalnykh zakladakh Derzhavnoi sluzhby Ukrainy z nadzvychainykh sytuatsii. [Features of the system of professional training of cadets in higher education educational institutions of the State Emergency Service of Ukraine] Pedagogy and Psychology, I (7), Issue: 14, 2013. C. 107 – 111

Kompetentnisny`j pidxid u suchasnij osviti: svitovy`j dosvid ta ukrayins`ki perspekty`vy`: Biblioteka z osvitn`oyi polity`ky` (2004) [Competence approach in modern education: world experience and Ukrainian perspectives: Library of Educational Policy] / pid zag. red. O.V Ovcharuk. K.: «K.I.S.».

Leshhenko M. P., Svyetlorusova A.V. (2010) Profesijna pidgotovka magistriv upravlinnya navchal`ny`m zakladom: istory`ko-pedagogichny`j dy`skurs. [Professional training of masters of management educational institution: historical and pedagogical discours] Problemy` ta perspekty`vy` formuvannya nacional`noyi gumanitarno-texnichnoyi elity` : zb. nauk. pr. / red. L. L. Tovazhnyans`ky`j, O. G. Romanovs`ky`j. Xarkiv : NTU «XPI». Vy`p. 27 (31) : V Kry`ms`ki pedagogichni chy`tannya «Pedagogika vy`shhoyi shkoly` 21-go stolittya ta formuvannya nacional`noyi gumanitarno-texnichnoyi elity`» : v 3 ch. Ch. 1.

Oleksin Yu.P., Cinivs`ky`j I.O. Specy`fika pidgotovky` menedzheriv osvity` v Ukrayini. [Specifics of training of education managers in Ukraine]. URL: https://www.sworld.com.ua/konferua14/3.pdf (data zvernennya 06.05.2022r.)

Pavelko I. I. (2016). Model profesiino-psykholohichnoi hotovnosti do diialnosti v ekstremalnykh umovakh viiskovykh rozvidnykiv ta pidrozdiliv spetsialnoho pryznachennia [Model of professional and psychological readiness for activity in extreme conditions of military intelligence and special forces appointment]. Viiskovo-tekhnichnyi zbirnyk, (14), 146–152. URL: http://vtz.asv.gov.ua/article/view/153837 (дата звернення 06.05.2022р.). DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.14.2016.146-152.

Poluyaktova O.V. (2018) Pidgotovka menedzheriv ta prakty`kiv upravlinnya. [Training of managers and management practitioners] Global`ni ta nacional`ni problemy` ekonomiky`. My`kolayivs`ky`j nacional`ny`j universy`tet imeni V.O. Suxomly`ns`kogo. Vy`pusk 21.

Khurtenko O., Shuldyk A., Zubal M., Raytarovska I., Senyk A. & Bereziak K. Developing Students’ Psychological Readiness to Make Decisions in Extreme Coaching Situations. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience. 2021. 12(1), С. 88 – 103. (стаття в Scopus) URL: https://lumenpublishing.com/journals/index.php/brain/article/view/3647 DOI: https://doi.org/10.18662/brain/12.1/172

Downloads


Переглядів анотації: 41

Опубліковано

2022-07-04

Як цитувати

[1]
В. Гладкова, «ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ МЕНЕДЖМЕНТУ ДО ДІЯЛЬНОСТІ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ», OD, вип. 37, вип. 2, с. 133–147, Лип 2022.

Номер

Розділ

Акмеологічні студії